Servicevoorwaarden voor evenementregistranten

Met ingang van 25 september 2020

Scroll to top

1. Aanvaarding van voorwaarden

1.1 Overzicht

De volgende Servicevoorwaarden (deze “SV“) zijn van toepassing op elk gebruik door u als Registrant (zoals hieronder gedefinieerd) of andere niet-Organisator-gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) of bezoekers van (a) de websites en domeinen van Race Roster North America Corp. (opererend onder de naam Race Roster North America Corporation als u in canada gevestigd bent, Race Roster US Inc. als u in de Verenigde Staten gevestigd bent of Race Roster Running UK Limited als u in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent)  (“Race Roster”) en eigenaar van de websites en domeinen waarop deze SV betrekking hebben (met inbegrip van alle webpagina’s, subdomeinen en subonderdelen die deze bevatten, samen te noemen de “Website”), (b) alle diensten die beschikbaar zijn op of via de Website of anderszins door Race Roster worden aangeboden in verband met de op de Website vermelde evenementen en (c) alle Software (zoals hieronder gedefinieerd) (samen te noemen de “Diensten“). De Diensten zijn eigendom van en/of worden geëxploiteerd door Race Roster. De Diensten worden aangeboden op voorwaarde van uw ongewijzigde aanvaarding van alle in deze Servicevoorwaarden genoemde voorwaarden en alle overige bedrijfsregels, beleid en procedures die van tijd tot tijd door Race Roster op de Website kunnen worden gepubliceerd. DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN RACE ROSTER. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN STEMT U IN MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN EN MET ALLE OVERIGE BEDRIJFSREGELS, BELEID EN PROCEDURES DIE VAN TIJD TOT TIJD DOOR Race Roster OP DE WEBSITE KUNNEN WORDEN GEPUBLICEERD. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, REGELS, BELEID OF PROCEDURES MOET U DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN.

1.2 Wijziging

HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE SV VAN TIJD TOT TIJD ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DOOR RACE ROSTER KUNNEN WORDEN AANGEPAST, GEWIJZIGD OF GEACTUALISEERD DOOR DEZE HIER TE PLAATSEN EN DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE AANGEPASTE, GEWIJZIGDE OF GEACTUALISEERDE VOORWAARDEN ALS U DEZE WEBSITE GEBRUIKT NADAT DE BETREFFENDE WIJZIGINGEN ZIJN GEPLAATST. DE DATUM WAAROP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET LAATST ZIJN HERZIEN, WORDT VERMELD AAN HET BEGIN VAN DIT DOCUMENT. WIJ RADEN U AAN DEZE SV REGELMATIG TE CONTROLEREN OP UPDATES EN WIJZIGINGEN. 1.3 Taal

We kunnen deze SV, ons Privacybeleid of eventuele ander(e) bedrijfsregels, bedrijfsbeleid en bedrijfsprocedures die/dat van tijd tot tijd op de Website kunnen/kan worden gepubliceerd op uw schriftelijke verzoek voor uw gemak naar andere talen vertalen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze vertaling, met inbegrip van eventuele onjuistheden. De Engelstalige versie van deze documenten is de versie die van toepassing is op uw gebruik van de Diensten en in het geval van strijdigheid van de Engelstalige versie en de vertaalde versie prevaleert de Engelstalige versie.

2. Omschrijving van Race Roster

Race Roster biedt geregistreerde gebruikers die organisatoren en planners van evenementen zijn (“Organisatoren”) de mogelijkheid om online Evenementinschrijfkosten voor hun evenementen te innen van geregistreerde gebruikers die zich willen aanmelden voor deelname aan deze evenementen (“Registranten” of “u”) of andere gebruikers die geen Organisator zijn of bezoekers van de Diensten (“non-Organisator” of “u”). Organisatoren kunnen de Website bezoeken, een vragenlijst over hun evenement invullen, inclusief prijzen, locatie, omvang van het evenement, etc. en rechtstreeks online evenementinschrijfkosten van Registranten innen. Betalingen komen binnen via servicemethoden van derden die aan de standaard voor gegevensbeveiliging van de betaalkaartenbranche voldoen (“FPM”). Deze SV zijn van toepassing op u en uw gebruik van de Diensten als Registrant en/of andere non-Organisatorgebruiker. Deze zijn tevens van toepassing op alle bezoekers van de Website.

3. Uw gebruik van de Diensten

3.1 De Diensten

Race Roster verleent u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt, herroepbaar, niet-sublicentieerbaar recht om de Diensten te gebruiken uitsluitend voor het doeleinde om door de Website te browsen en te zoeken naar, kijken naar, aanmelden voor en te reageren op een evenement dat op de Website is aangemeld, in elk geval (i) in overeenstemming met deze SV en (ii) voor zover toegestaan op grond van alle toepasselijke wet- en regelgeving (zowel binnen- als buitenlands). Niettegenstaande het voornoemde mag u niet, direct of indirect: (i) delen van de Diensten of inhoud van de Website (zoals hierboven gedefinieerd) aanpassen, reproduceren of hiervan anderszins afgeleiden creëren; (ii) de broncode of structuur, volgorde en organisatie van de Diensten of een deel daarvan onderwerpen aan reverse engineering of deze ontmantelen, decompileren of anderszins proberen te ontdekken (deze beperking is echter niet van toepassing voor zover restricties ten aanzien van reverse engineering op grond van het toepasselijke plaatselijke recht niet zijn toegestaan); (iii) de Diensten verhuren, doorverkopen, distribueren of gebruiken voor timesharing of commerciële doeleinden; (iv) eigendomsrechtvermeldingen of labels op of binnen de Diensten of Website-inhoud verwijderen of aanpassen; (v) deelnemen aan activiteiten die de Diensten belemmeren of verhinderen; of (vi) deelnemen aan frauduleuze activiteiten of activiteiten die fraude mogelijk maken en mag u anderen ook niet toestaan dit te doen.

3.2 Software

Als u Software gebruikt in combinatie met de Diensten verleent Race Roster u hierbij een persoonlijke, niet-overdraagbare, beperkte, niet-exclusieve licentie om de Software uitsluitend voor intern gebruik in combinatie met de Diensten en uitsluitend in overeenstemming met deze SV en de door Race Roster samen met de Software verstrekte schriftelijke instructies/aanwijzingen (indien van toepassing) te gebruiken. In het kader van deze SV betekent “Software” alle software die beschikbaar is op of via de Website of die anderszins door  Race Roster wordt verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot toekomstige mobiele applicaties. Voor alle duidelijkheid: de Software wordt op grond van deze SV geacht deel uit te maken van de Diensten. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de Software op een manier die in overeenstemming is met alle federale wetgeving, staatswetgeving, provinciale wetgeving en plaatselijke wetgeving en de regels van alle creditcardmaatschappijen.

4. Betaling

4.1 Onafhankelijke relaties van FPM’s.

Als ze gebruikmaken van FPM voeren Organisatoren en Registranten de betreffende betaaltransacties uit via de FPM-dienst en zijn zij gebonden door de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van de FPM-dienst. Deze FPM’s beheren de routering van toepasselijke gegevens via de creditcardnetwerken en netwerken voor het verwerken van elektronische cheques, al naar gelang van toepassing. Wij zijn niet gelieerd aan deze FPM’s en wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de handelingen of prestaties (of het gebrek daaraan) van deze providers. Derhalve wijst Race Roster uitdrukkelijk verantwoordelijkheid en aansprakelijk voor alle door deze providers geleverde diensten af en stemt u er hierbij mee in dat Race Roster niet verantwoordelijk is voor welk verlies of welke schade dan ook dat/die u als gevolg van deze diensten hebt geleden. Houd er ook rekening mee dat deze providers toegang hebben tot de gegevens die u aan hen verstrekt wanneer u een betaling verricht.

Hierbij bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat u voor alle betalingen (1) geen ongeldige of niet-geautoriseerde creditcard, betaalpas of andere betaalmethode gebruikt; (2) dat alle betalingen definitief en niet-restitueerbaar zijn. Als u vragen over betalingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via support@raceroster.com.

4.2 Terugbetalingen

Hierbij bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat alle kwesties met betrekking tot terugbetalingen, terugboekingen, betalingsgeschillen of hieraan gerelateerde problemen moeten worden doorgegeven aan en afgehandeld door de Organisator(en). Race Roster is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het uitkeren van eventuele terugbetalingen.

Race Roster kan zich, naar eigen inzicht van Race Roster, beschikbaar stellen voor communicatie of geschillen met betrekking tot terugbetalingen tussen de Organisator en Registrant. Race Roster vraagt voordat het terugbetaling bespreekt altijd de Organisator om bevestiging. In gevallen waarin Race Roster zich beschikbaar stelt voor communicatie over geschillen zal Race Roster geen terugbetalingen verwerken, omdat Race Roster in dit geval optreedt als hulpbron voor Registranten die willen verzoeken om terugbetaling. In geval van een geschil, fouten bij terugbetalingen of gebrek aan terugbetalingen in verband met de dienst en als Race Roster zich beschikbaar stelt om te helpen bemiddelen bij een dergelijk geschil, zal Race Roster naar eigen inzicht een oplossing vaststellen.

4.3 Disclaimer betreffende de belastingaftrekbaarheid van betalingen

Race Roster garandeert u niet dat uw gehele betaling voor een evenement of een deel daarvan belastingaftrekbaar is. Race Roster is niet aansprakelijk voor vorderingen van federale belastingautoriteiten, staatsbelastingautoriteiten, plaatselijke belastingautoriteiten of andere belastingautoriteiten met betrekking tot de kwalificatie van eventuele toepasselijke belastingteruggave van uw betaling voor een dergelijk evenement. Neem contact op met uw belastingadviseur om te vragen of uw betaling aftrekbaar is van de belasting en, zo ja, welk deel.

4.4. Betaling aan promotors

Promotors worden betaald als hun uitstaande saldo $15 of meer is. Cheques worden twee keer per maand naar promotors verstuurd.  Race Roster behoudt zich het recht voor promotionele uitbetalingen naar eigen inzicht in te houden. Mogelijk redenen voor het inhouden van promotionele betalingen kunnen zijn: valse aanmeldingen of misbruik van promotionele koppelingen.

5. Uw registratieplichten

Om als Registrant of andere non-Organisator een geregistreerd gebruiker van de Diensten te zijn, stemt u ermee in: (a) juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals gevraagd door het registratieformulier van de Website (de “Aanmeldgegevens”) en (b) de Aanmeldgegevens bij te houden en direct te actualiseren om deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u gegevens verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn of als Race Roster redelijke gronden heeft om te vermoeden dat deze gegevens onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn, heeft Race Roster het recht om al uw accounts op te schorten of te beëindigen en om al uw huidige of toekomstige gebruik van de Diensten (of een deel daarvan) te weigeren. Race Roster is zich bewust van de veiligheid en privacy van al zijn gebruikers en in het bijzonder die van kinderen. Daarom, en om consistent te zijn met de gebruiksvoorwaarden van FPM-dienstverleners of andere externe dienstverleners, moet u ten minste 18 jaar oud zijn om zich voor een account aan te melden. Als u jonger dan 18 jaar bent, mag u deze Website alleen openen met toestemming en onder toezicht van uw ouder of voogd. Als u ouder of voogd bent van een kind jonger dan 18 jaar dat onze Website gebruikt, stemt u er hierbij mee in dat u aan deze SV gebonden bent.

6. Account, wachtwoord en beveiliging

Als onderdeel van het aanmeldproces voor de Website maakt u een wachtwoord en account aan. U bent verantwoordelijk voor geheimhouding van het wachtwoord en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen uw account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle handelingen van subgebruikers die op uw account zijn aangemeld. U stemt ermee in (a) Race Roster onmiddellijk te informeren over ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of van elke andere schending van de beveiliging, en (b) te waarborgen dat u aan het eind van elke sessie van uw account uitlogt. Race Roster kan en wil niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of andere aansprakelijkheden voortvloeiend uit niet-naleving van dit Artikel door u of uit onrechtmatig gebruik van uw account. In geval van een geschil tussen twee of meer partijen met betrekking tot het eigendom van het account stemt u ermee in dat Race Roster als enige over een dergelijk geschil oordeelt en dat het besluit van Race Roster (dat beëindiging of opschorting van accounts waarover het geschil gaat kan inhouden) voor alle partijen definitief en bindend is.

7. Website-inhoud

U stemt ermee in dat alle materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie, gegevens, software, tekst, ontwerpelementen, grafische afbeeldingen, afbeeldingen en overige inhoud in of verstrekt via de Diensten of anderszins door Race Roster in verband met de Diensten beschikbaar gesteld (samen te noemen “Website-inhoud”) worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele-eigendomsrechten en -wetgeving en overige eigendomsrechten  en -wetgeving. Race Roster kan eigenaar zijn van de Website-inhoud of delen van de Website-inhoud kunnen aan Race Roster beschikbaar worden gesteld door regelingen met derden. Tenzij Race Roster hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven of tenzij Race Roster hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in verband met uw gebruik van de beoogde functionaliteit van de Diensten, stemt u ermee in voor geen enkel doeleinde Website-inhoud te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, aan te passen, te distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, te publiceren, wijzigen, bewerken of hiervan afgeleide werken te creëren of Website-inhoud op een andere website of in een computernetwerkomgeving te plaatsen. U mag echter voor uw eigen informatieve doeleinden een redelijk aantal kopieën van de Website-inhoud afdrukken of downloaden, mits u alle aanduidingen van auteursrechten en eigendomsrechten hierin behoudt. Het reproduceren, kopiëren of distribueren van Website-inhoud voor andere doeleinden is zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Race Roster strikt verboden. U mag de Website-inhoud uitsluitend gebruiken voor doeleinden die op grond van deze SV en eventueel toepasselijke wet- en regelgeving (zowel binnen- als buitenlands) zijn toegestaan. Alle niet uitdrukkelijk in deze SV verleende rechten zijn voorbehouden.

8. Gedrag

8.1 Bepaalde restricties

Wanneer u als Registrant of andere non-Organisator gebruikmaakt van de Diensten begrijpt en erkent u en stemt u ermee in dat u aansprakelijk bent voor al uw Inhoud, in welke vorm dan ook, die u aan of via de Diensten beschikbaar stelt, waaronder aan Organisatoren, Registranten en andere non-Organisatoren. U stemt ermee in de Diensten niet te gebruiken voor het uploaden, plaatsen, e-mailen, overdragen of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud:

  • die onrechtmatig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair of obsceen is, inbreuk maakt op de privacy van iemand anders, haatdragend is of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
  • die minderjarigen op welke manier dan ook schaadt;
  • waarin u zich uitgeeft voor personen of entiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een vertegenwoordiger of forumleider van Race Roster, of die bedrieglijke beweringen over uw band met een persoon of entiteit bevat of anderszins een verkeerde weergave geeft van uw band met een persoon of identiteit;
  • om headers te vervalsen of anderszins identificatoren te manipuleren om de oorsprong van via de Diensten verspreide Inhoud te verbergen;
  • waarvoor u niet het recht hebt om deze te delen en om de vereiste rechten en licenties hiervoor te verlenen;
  • die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten of eigendomsrechten van personen of entiteiten;
  • die softwarevirussen of andere computercodes, -bestanden of -programma’s bevat die bedoeld zijn om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken of om de Diensten anderszins te beïnvloeden op een manier die op grond van deze SV niet is toegestaan of die niet uitdrukkelijk door Race Roster is goedgekeurd;
  • die de Diensten of servers of netwerken die gerelateerd zijn aan de Diensten belemmert of verstoort of in strijd is met eisen, procedures, beleid of regelgeving met betrekking tot de Diensten; of
  • die bedoeld of onbedoeld in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving (zowel binnen- als buitenlands).

8.2 Bepaalde herstelrechten

Ongeacht of u de Diensten als Registrant of als andere non-Organisator gebruikt, erkent u dat Race Roster geen enkele Inhoud die door u of een derde in verband met de Diensten wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld vooraf controleert, maar dat Race Roster en door Race Roster aangewezen personen en entiteiten het recht (maar niet de plicht) hebben naar eigen inzicht (i) Uw Inhoud geheel of gedeeltelijk te monitoren, wijzigen, bewerken of verwijderen en/of (ii) uw recht op gebruik van de Diensten te allen tijde (met of zonder kennisgeving) met of zonder reden te annuleren of te beëindigen. U erkent en stemt ermee in dat Race Roster Uw Inhoud kan bewaren en Uw Inhoud ook om willekeurige redenen openbaar mag maken, onder andere als dit wettelijk vereist is of als Race Roster in goed vertrouwen meent dat dit bewaren of deze openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een juridisch proces; (b) deze SV af te dwingen; (c) te reageren op vorderingen dat uw Inhoud de rechten van derden schendt; en/of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Race Roster, zijn gebruikers en/of het publiek te beschermen. U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Diensten, met inbegrip van uw Inhoud het volgende kan omvatten: (i) overdracht over verschillende netwerken; en/of (ii) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische eisen van verbindende netwerken of apparaten.

9. Verwijzingen

De volgende voorwaarden omschrijven de voorwaarden van de verwijzingsprogramma’s van Race Roster. Race Roster behoudt zich het absolute recht voor te bepalen of u of een andere gebruiker van de Diensten in aanmerking komt voor een van de volgende verwijzingsprogramma’s.

9.1 Verwijzingsprogramma voor Organisatoren

Race Roster betaalt personen (“Organisatorverwijzers”) die Organisatoren die omzet genereren naar Race Roster verwijzen een verwijzingsvergoeding. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing: (a) Voorafgaand aan het eerste gebruik van de Diensten door een Organisator, moet de Organisatorverwijzer contact met de Organisator hebben opgenomen en moet deze hebben bijgedragen aan het overhalen van de Organisator om zich in eerste instantie aan te melden voor en om aanmeldingen voor een evenement te verkopen via de Diensten (zoals naar eigen inzicht door Race Roster te bepalen). De verwijzing moet goed worden geregistreerd bij Race Roster als de Organisator zijn account instelt en de Organisatorverwijzer moet alle instructies hiervoor volledig opvolgen; en (b) Race Roster betaalt de Organisatorverwijzer maximaal 10% van het bedrag aan administratiekosten dat daadwerkelijk aan Race Roster wordt betaald, met een maximum van $2000. Administratiekosten variëren afhankelijk van de overeenkomst die Race Roster met de betreffende organisator heeft. Meer informatie over onze prijzen vindt u op https://raceroster.com/pricing. Vergoedingen omvatten geen extra bedragen, zoals belastingen, royalties, kosten voor verwerking van creditcardbetalingen en overige servicekosten en worden uitbetaald na aftrek van alle terugbetalingen, terugboekingen van creditcards en alle overige afgetrokken bedragen) voor het account van de Organisator gedurende de periode van 12 maanden na de datum waarop het eerste evenement van de betreffende Organisator via de Diensten is aangemeld. De verwijzingsvergoeding wordt tweemaal per maand verwerkt en aan de Organisatorverwijzer uitbetaald als het verschuldigde en nog niet uitbetaalde bedrag vijf dollar ($5,00) of meer is. Nog niet uitbetaalde saldo’s worden opgeteld bij de in volgende maanden verschuldigde bedragen. (c) Race Roster behoudt zich het recht voor dit verwijzingsprogramma voor Organisatoren en/of de voorwaarden hiervan van tijd tot tijd naar eigen inzicht aan te passen, te wijzigen of te beëindigen. Race Roster behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht te bepalen welke bedragen op grond van deze SV aan Organisatorverwijzers verschuldigd zijn.

9.2 Registrantverwijzingssoftware

Race Roster stelt via de Diensten software beschikbaar die het Organisatoren mogelijk maakt derden (“Registrantverwijzers”) een bonus aan te bieden in ruil voor het doorverwijzen van Registranten naar hun evenement(en)(“Verwijzingssoftware”). Race Roster zal zich te goeder trouw inspannen om indien nodig informatie te verstrekken en instructies te geven om de Verwijzingssoftware correct te kunnen gebruiken. Als u in welke hoedanigheid dan ook gebruikmaakt van de Verwijzingssoftware dan dient u zich aan alle dergelijke instructies te houden. Deze instructies vindt u op uw promotordashboard. Voor alle duidelijkheid: de Verwijzingssoftware wordt in het kader van deze SV geacht deel uit te maken van de “Software” en “Diensten”. Op uw gebruik van de Verwijzingssoftware zijn tevens de volgende voorwaarden van toepassing: (a) Race Roster is geen partij in enige overeenkomst (daadwerkelijk of impliciet) aangegaan door Organisatoren en Registrantverwijzers en is geen tussenpersoon, werknemer, partner of andere vertegenwoordiger van Organisatoren of Registrantverwijzers. Race Roster is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen of vermeende tekortkomingen van een Organisator of Registrantverwijzer jegens elkaar of jegens een derde. (b) Race Roster screent de gebruikers van de Diensten op geen enkele manier en doet geen onderzoek naar hen om vast te stellen of zij kunnen of willen voldoen aan de plichten die kunnen worden aangegaan op grond van dit verwijzingsprogramma voor Registranten. Organisatoren en Registrantverwijzers dienen alle vragen en problemen onderling op te lossen.  Race Roster geeft geen garantie en biedt geen zekerheid dat Organisatoren of Registrantverwijzers hun plichten op grond van het verwijzingsprogramma voor Registranten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het betalen van aan Registrantverwijzers verschuldigd geld door Organisatoren, nakomen. Race Roster treft geen schikkingen, bemiddelt niet en neemt ook niet anderszins verantwoordelijkheid voor het oplossen van geschillen tussen Organisatoren en Registrantverwijzers. Race Roster aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik of misbruik van de Verwijzingssoftware of wanneer de Verwijzingssoftware niet naar verwachting werkt, zelfs indien dit niet-functioneren resulteert in het verlies van gegevens of in verkeerde interpretatie van gegevens die de Organisatoren en Registrantverwijzers nodig hebben om te kunnen voldoen aan de plichten die ze zijn aangegaan door de Verwijzingssoftware te gebruiken.

10. Vrijwaring

U stemt ermee in Race Roster en aan Race Roster gelieerde bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, bestuurders, agenten, co-branders, overige partners en werknemers te vrijwaren van alle schade (zowel directe schade, indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade als andere schade), verlies, aansprakelijkheid, kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke advocaat- en boekhoudkosten) voortvloeiend uit vorderingen, eisen, rechtszaken, procedures (voor een arbiter, rechtbank, mediator of anderszins) of door een derde ingesteld onderzoek (elk een “Vordering”) vanwege of voortvloeiend uit: uw Inhoud, de binnen de Dienst vermelde evenementen; uw gebruik van, bijdrage aan of verband met de Dienst; uw handelingen of nalatigheid, uw schending van deze SV; en/of uw schending van rechten van anderen. Race Roster stelt u in kennis van dergelijke Vorderingen, met dien verstande dat het niet of later verstrekken van een dergelijke kennisgeving door Race Roster uw plichten op grond van deze SV niet beperkt. Race Roster behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging en controle van kwesties waarvoor op grond van dit Artikel sprake is van vrijwaring op zich te nemen. In dergelijke gevallen stemt u ermee in medewerking te verlenen aan alle redelijke verzoeken om Race Roster te helpen bij de verdediging van dergelijke kwesties.

11. Wijziging/opschorting van Diensten

Race Roster behoudt zich te allen tijde het recht voor de Diensten (of een deel daarvan) om willekeurige redenen, zonder reden of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of stop te zetten en kan dit van tijd tot tijd doen. U stemt ermee in dat Race Roster jegens u of derden niet aansprakelijk is voor wijziging, opschorting of stopzetting van de Diensten.

12. Beëindiging

Race Roster heeft het recht te allen tijde, om een willekeurige reden of zonder reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebrek aan gebruik, het niet tijdig betalen van aan Race Roster verschuldigde vergoedingen of bedragen, of als Race Roster van mening is dat u hebt gehandeld in strijd met de letter of de geest van deze SV, naar eigen inzicht uw wachtwoord, accounts (of delen daarvan) en/of uw recht om de Diensten te gebruiken te beëindigen en om Uw Inhoud binnen de Diensten te verwijderen. U stemt ermee in dat beëindiging van uw recht om de Diensten te gebruiken plaatsvindt zonder voorafgaande kennisgeving en u erkent en stemt ermee in dat Race Roster uw account en alle aan uw account gerelateerde Inhoud en bestanden onmiddellijk mag deactiveren of verwijderen en/of verdere toegang tot dergelijke bestanden of de Diensten mag blokkeren. Voorts stemt u ermee in dat Race Roster niet aansprakelijk is jegens u of een derde voor beëindiging van uw recht om de Diensten te gebruiken of hier anderszins toegang toe te krijgen. Alle bepalingen van deze SV die door hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven na beëindiging van uw recht om de Diensten te gebruiken, blijven van kracht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid, ontheffingen, vrijwaringsplichten, afwijzingen van garanties en eigendomsrechtelijke beschermingen en licenties).

13. Koppelingen

De Diensten of derden kunnen koppelingen bevatten naar andere internetwebsites of middelen. Omdat Race Roster geen controle over dergelijke websites en middelen heeft, erkent u en stemt u ermee in dat Race Roster niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of middelen en Inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen die via dergelijke websites of middelen beschikbaar zijn niet goedkeurt en hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk is. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Race Roster niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met gebruik van of vertrouwen op dergelijke Inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen die via dergelijke website of middelen beschikbaar zijn.

14. Afwijzing van garanties

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “AS IS” EN “AS AVAILABLE”. RACE ROSTER WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. RACE ROSTER GARANDEERT NIET DAT: (I) DE DIENSTEN AAN UW EISEN VOLDOEN, (II) DE DIENSTEN NIET WORDEN ONDERBROKEN EN TIJDIG, NAUWKEURIG OF FOUTLOOS ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN BEHAALD DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (IV) DE KWALITEIT, VEILIGHEID OF RECHTMATIGHEID VAN ALLE INHOUD, PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF OVERIGE MATERIALEN DIE DOOR U WORDEN GEKOCHT OF VERKREGEN, OF VIA DE DIENSTEN BIJGEWOONDE EVENEMENTEN OF DE DIENSTEN ZELF (OF EEN DEEL DAARVAN) VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN OF (V) EVENTUELE FOUTEN IN DE DIENSTEN WORDEN GECORRIGEERD. RACE ROSTER IS NIET VERANTWOORDELIJK EN AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD, PRODUCTEN, DIENSTEN EN HET HANDELEN OF NIET-HANDELEN VAN GEBRUIKERS, REGISTRANTEN OF ANDERE NON-ORGANISATOREN, ORGANISATOREN OF DERDEN VOOR, TIJDENS EN/OF NA EEN EVENEMENT; EN RACE ROSTER IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT GARANTIES DIE ZIJN AFGEWEZEN IN (I) TOT EN MET (V) HIERBOVEN. U ERKENT DAT RACE ROSTER GEEN CONTROLE HEEFT OVER EN GEEN GARANTIE GEEFT TEN AANZIEN VAN DE KWALITEIT, VEILIGHEID OF RECHTMATIGHEID VAN EVENEMENTEN WAARVOOR WORDT GEADVERTEERD, DE WAARHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INHOUD OF VERMELDINGEN VAN GEBRUIKERS (MET INBEGRIP VAN REGISTRANTEN, OVERIGE NON-ORGANISATOREN EN ORGANISATOREN) OF HET VERMOGEN VAN GEBRUIKERS (MET INBEGRIP VAN REGISTRANTEN, OVERIGE NON-ORGANISATOREN EN ORGANISATOREN) OM EEN TRANSACTIE UIT TE VOEREN OF DAADWERKELIJK AF TE RONDEN. VOORNOEMDE AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT DIT NIET TOESTAAT. Onverminderd het voorgaande kunt u het wangedrag van gebruikers, Registranten, overige non-Organisatoren, Organisatoren en/of derden in verband met de Website of Diensten bij Race Roster melden. Race Roster kan naar eigen inzicht de vordering onderzoeken en de noodzakelijke acties ondernemen.

15. Beperking van aansprakelijkheid

RACE ROSTER IS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN OF ANDERE ONDERWERPEN VAN DEZE SV IN GEEN ENKEL GEVAL EN OP GROND VAN GEEN ENKELE THEORIE AANSPRAKELIJK VOOR: (I) ALLE INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE SCHADE OF EXEMPLAIRE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE (ZELFS ALS RACE ROSTER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), (II) DE INKOOPKOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, (III) BEDRAGEN HOGER DAN $10,00 CDN IN TOTAAL VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN OF (IV) KWESTIES WAAROVER RACE ROSTER REDELIJKERWIJZE GEEN CONTROLE HEEFT, VOORTVLOEIEND UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD, EEN OVEREENKOMST OF ANDERSZINS. RACE ROSTER IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT UW INHOUD OF INHOUD VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN. RACE ROSTER IS VERDER NIET GELIEERD AAN EN HEEFT GEEN AGENTUURRELATIE OF ARBEIDSRELATIE MET EXTERNE DIENSTVERLENERS WAARVAN GEBRUIK WORDT GEMAAKT IN VERBAND MET DE DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKINGEN, FPM-DIENSTEN) EN RACE ROSTER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EN WIJST HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE VOORTVLOEIT UIT DE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN DERGELIJKE EXTERNE DIENSTVERLENERS. VOORNOEMDE BEPERKINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT NIET ZIJN TOEGESTAAN.

16. Ontslag

Omdat u toegang hebt tot de Diensten en de Diensten mag gebruiken, stemt u er hierbij mee in Race Roster en aan Race Roster gelieerde bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, bestuurders, agenten, co-branders, overige partners en werknemers te ontslaan van alle schade (zowel indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade als anderszins), verliezen, aansprakelijkheden, kosten van welke aard dan ook, bekend en onbekend, voortvloeiend uit of op enige wijze in verband met geschillen tussen u en derden (met inbegrip van andere Organisatoren, Registranten en overige niet-Organisatoren) in verband met de Diensten, uw toegang tot en gebruik van de Diensten of op de Diensten vermelde evenementen.

17. Privacy

Op alle in verband met de Diensten door u verstrekte of door Race Roster verzamelde gegevens is het Privacybeleid van Race Roster van toepassing. Een kopie hiervan is te vinden op https://raceroster.com/legal/privacy-policy, dat hierbij door middel van verwijzing in deze SV is opgenomen. Race Roster raadt u ten zeerste aan het Privacybeleid goed te lezen.

18. Kennisgeving

Kennisgevingen kunnen worden verstuurd via e-mail of gewone post naar het adres dat in de administratie van Race Roster is opgenomen. U stemt ermee in dat u er door de Website of de Diensten te gebruiken mee akkoord gaat dat Race Roster elektronisch met u communiceert. U hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. We kunnen ook kennisgevingen van wijzigingen van deze SV of andere kwesties geven door in het algemeen kennisgevingen of koppelingen naar kennisgevingen op de Website te plaatsen. Alle kennisgevingen van u aan ons dienen schriftelijk te worden verzonden naar ons postadres: Race Roster/Race Roster North America Corp., 186 York St London Ontario, Canada N6A 1B5 Attn: Corporate Counsel.

19. Handelsmerkgegevens; Klachten met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten

De handelsmerken en logo’s van Race Roster (de “Race Roster-Handelsmerken”) die worden gebruikt en weergegeven in verband met de Diensten zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van Race Roster. Overige bedrijfsnamen, productnamen en namen van diensten die worden gebruikt in verband met de Diensten kunnen handelsmerken of dienstmerken van derden zijn (de “Handelsmerken van Derden” en samen met de Race Roster-Handelsmerken de “Handelsmerken”). Het aanbieden van de Diensten mag niet worden opgevat als het impliciet, door uitsluiting of anderszins verlenen van een licentie of recht voor het gebruik van een Handelsmerk dat wordt weergegeven in verband met de Diensten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Race Roster specifiek voor elk gebruik. De Handelsmerken mogen niet worden gebruikt om Race Roster, derden of de producten of diensten van derden op enige wijze in diskrediet te brengen (naar het exclusieve oordeel van Race Roster), of op een manier die de goodwill in de Handelsmerken kan schaden. Gebruik van Handelsmerken als deel van een koppeling naar of van een website is verboden, tenzij Race Roster het tot stand brengen van een dergelijke koppeling goedkeurt door hiervoor van tevoren voor iedere dergelijke koppeling schriftelijk toestemming te verlenen. Alle door het gebruik van Race Roster-Handelsmerken gegenereerde goodwill komt ten goede aan Race Roster.

20. Algemeen

20.1 Volledige overeenkomst

Deze SV vormen de volledige overeenkomst tussen u en Race Roster en is van toepassing op uw gebruik van de Diensten als Registrant of andere non-Organisator. Deze SV vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen, discussies of communicaties tussen u en Race Roster over het onderwerp van deze SV. Er kunnen ook aanvullende voorwaarden voor u gelden die van toepassing zijn als u gebruikmaakt van gelieerde diensten, inhoud van derden, software van derden of de Diensten op een andere manier dan gereguleerd door deze SV.

20.2 Toepasselijk recht en rechtsgebied; Geen collectieve rechtszaak.

Op deze SV en uw toegang tot en gebruik van deze Website is het recht van de provincie Ontario en het land Canada van toepassing, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen. U stemt ermee in dat alle rechtsvorderingen voortvloeiend uit of op enige wijze met betrekking tot deze SV uitsluitend worden ingediend bij de rechtbanken in Ontario in Canada en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken in alle rechtszaken en gerechtelijke procedures.

U EN RACE ROSTER KOMEN OVEREEN DAT ALLE PROCEDURES TER BESLECHTING VAN GESCHILLEN OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN GEVOERD EN DAT U NOCH RACE ROSTER ZAL TRACHTEN EEN GESCHIL VOOR TE LEGGEN IN EEN COLLECTIEVE RECHTSZAAK, EEN GROEPSGEDING OF EEN GROEPSACTIE. U EN RACE ROSTER KOMEN VOORTS OVEREEN DAT GEEN ENKELE PROCEDURE WORDT SAMENGEVOEGD OF GECOMBINEERD MET EEN ANDERE PROCEDURE ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN U, RACE ROSTER EN ALLE PARTIJEN IN EEN DERGELIJKE PROCEDURE.

20.3 Verklaring van afstand; Ongeldige bepalingen

Het niet of later uitoefenen of afdwingen van een recht of bepaling van deze SV door Race Roster vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Een mondelinge verklaring van afstand, wijziging of aanpassing is in geen enkele situatie geldig. Indien een bepaling van deze SV door een arbiter of een rechtbank van een bevoegde rechtsmacht ongeldig wordt bevonden, komen de partijen desondanks overeen dat de arbiter of rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de overige bepalingen van deze SV blijven onverminderd van kracht.

20.4 Tijd om een vordering in te stellen

U stemt ermee in dat een vordering voortvloeiend uit of met betrekking tot gebruik van de Diensten of deze SV, ongeacht wetten die anderszins bepalen, moet worden ingesteld binnen twee (2) jaar nadat een dergelijke vordering is ontstaan, anders vervallen uw rechten.

20.5 Arbitrage

Alle onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of met betrekking tot deze SV of het verlenen van de Diensten worden exclusief beslecht door middel van bindende arbitrage. De arbitrage vindt plaats in London, Ontario in Canada en de uitspraak over het arbitraal vonnis kan worden ingeschreven bij elke bevoegde rechtbank. Met inachtneming van voornoemde arbitragebepaling komen u en Race Roster overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in de stad London in Ontario in Canada. Zowel u als Race Roster heeft het recht een bevoegde rechtbank in London, Ontario in Canada te vragen om voorlopige voorzieningen of voorzieningen in kort geding die noodzakelijk zijn om de rechten of eigendommen van u of Race Roster (of zijn agenten, leveranciers en onderopdrachtnemers) te beschermen zolang het arbitrageproces nog niet is afgerond.

20.6 Eigendomsrechten

De rubriek eigendomsrechten in deze SV is slechts toegevoegd voor gemaksdoeleinden en heeft geen juridische of contractuele betekenis.

21. Overmacht

Race Roster is niet aansprakelijk voor het niet of te laat nakomen van zijn plichten door oorzaken waarover het geheel of gedeeltelijk redelijkerwijs geen controle heeft of waarover onze opdrachtnemers, agenten of leveranciers redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot storingen van nutsvoorzieningen of vervoersproblemen, stakingen of andere arbeidsonlusten, natuurrampen, oorlog of terreur, overstromingen, sabotage, brand en overige rampen.

22. Schendingen

Meld elke schending van deze SV per e-mail via onze pagina “Contact met ons opnemen”.