Användarvillkor för evenemangsregistranter

Från och med 25 september 2020

Scroll to top

1. Godkännande av villkor

1.1 Överblick.

Följande Användarvillkor (dessa Terms of Service eller “TOS“) reglerar all användning av dig som Registrant (enligt definitionen nedan) eller annan användare eller besökare som icke-Arrangör (enligt definitionen nedan) för (a) Race Roster (d/b/a Race Roster North America Corporation om du befinner dig i Kanada, Race Roster US Inc. om du befinner dig i USA, eller Race Roster Running UK Limited om du befinner dig i Storbritannien) webbplatser och domäner som drivs som Race Roster (“Race Roster“), och äger de webbplatser och domäner som dessa Användarvillkor är länkade till (inklusive alla webbsidor, underdomäner och underavdelningar däri, som tillsammans kallas “Webbplatsen“), (b) alla tjänster som finns tillgängliga på eller via Webbplatsen eller på annat sätt tillhandahålls av Race Roster i samband med evenemang som anges på Webbplatsen, och (c) all Programvara (enligt definitionen nedan) (tillsammans kallad “Tjänsterna“). Tjänsterna ägs och/eller drivs av Race Roster. Tjänsterna erbjuds med förbehåll för att du accepterar dem utan att ändra några av reglerna och villkoren som finns häri, eller andra driftsregler, policyer och procedurer som emellanåt kan komma att publiceras på Webbplatsen av Race Roster. DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH RACE ROSTER, OCH GENOM ATT ANVÄNDA ELLER FÅ ÅTKOMST TILL NÅGON DEL AV TJÄNSTERNA, GODKÄNNER DU ALLA REGLERNA OCH VILLKOREN SOM FINNS HÄRI, OCH ALLA ANDRA DRIFTSREGLER, POLICYER OCH PROCEDURER SOM EMELLANÅT KAN KOMMA ATT PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN AV Race Roster. OM DU INTE GODKÄNNER NÅGRA AV DESSA REGLER, VILLKOR, POLICYER ELLER FÖRFARANDEN ANVÄNDER DU INTE, ELLER GER DIG SJÄLV ÅTKOMST TILL, TJÄNSTERNA.

1.2 Ändringar.

OBSERVERA ATT DESSA ANVÄNDARVILLKOR KAN KOMMA ATT ÄNDRAS, MODIFIERAS ELLER UPPDATERAS AV RACE ROSTER EMELLANÅT, UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE VIA INLÄGG HÄR, OCH DU KOMMER ATT LYDA UNDER ALLA SÅDANA ÄNDRADE, MODIFIERADE ELLER UPPDATERADE ANVÄNDARVILLKOR OM DU FORTSÄTTER ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS EFTER ATT DESSA ÄNDRINGAR ÄR PUBLICERADE. DATUMET SOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR SENAST UPPDATERADES ÄR SKRIVET I BÖRJAN AV DETTA DOKUMENT. DU UPPMANAS ATT GRANSKA DESSA TOS REGELBUNDET FÖR ATT TA DEL AV UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR. 1.3 Språk.

Vi kan komma att översätta dessa Användarvillkor, vår Sekretesspolicy eller andra driftsregler, policyer och procedurer som emellanåt kan komma att publiceras på Webbplatsen till andra språk, efter din skriftliga begäran och som en tjänst åt dig. Vi ansvarar inte för resultatet av sådan översättning, eller eventuella felaktigheter. Den engelskspråkiga versionen av var och ett av dessa dokument är den version som styr din användning av Tjänsterna, och i händelse av eventuella konflikter mellan den engelskspråkiga versionen och en översatt version kommer den engelskspråkiga versionen att gälla.

2. Beskrivning av Race Roster

Race Roster tillhandahåller ett sätt för registrerade användare som är evenemangsarrangörer och planerare (“Arrangörer”) att samla in Registreringsavgifter för sina evenemang online från registrerade användare som vill anmäla sig för att delta i sådana evenemang (“Registranter” eller “du”), eller andra användare eller besökare som inte Arrangerar tjänsterna (“icke-Arrangörer” eller “du”). Arrangörer kan besöka Webbplatsen, fylla i ett frågeformulär om deras evenemang, inklusive prissättning, plats, evenemangsstorlek, etc. och samla in registreringsavgifter för evenemanget online direkt från Registranter. Betalningar tas emot via tredjepartskompatibla servicemetoder för Betalkortsindustrins säkerhetsstandarder (“FPM”). Dessa användarvillkor gäller för dig och din användning av Tjänsterna som en Registrant och/eller andra användare som inte är en Arrangör. De gäller också för alla besökare på Webbplatsen.

3. Din användning av Tjänsterna

3.1 Tjänsterna.

Race Roster ger dig härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad, återkallbar, icke-underlicensierbar rätt att komma åt och använda Tjänsterna enbart i syfte att surfa på Webbplatsen, söka efter, visa, registrera och interagera med, ett evenemang som registrerats på Webbplatsen, och i varje fall (i) i enlighet med dessa användarvillkor, och (ii) i den utsträckning som tillåts enligt alla tillämpliga lagar och regler (utländska och inhemska). Utan att bryta mot det ovanstående ska du inte, och inte tillåta någon annan att, direkt eller indirekt: (i) modifiera, reproducera eller på annat sätt skapa derivat av någon del av Tjänsterna eller Webbplatsinnehållet (enligt definitionen nedan); (ii) använda reverse engineering, demontera, dekompilera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden eller strukturen, sekvensen och organisationen av hela eller delar av Tjänsterna (förutom att denna begränsning inte gäller i begränsad utsträckning för reverse engineering när dessa är förbjudna enligt tillämplig lokal lag) (iii) hyra, lease, sälja, distribuera eller använda Tjänsterna för tidsdelning eller kommersiella ändamål; (iv) ta bort eller ändra egna meddelanden eller märken på eller i Tjänsterna eller Webbplatsinnehållet; (v) delta i någon aktivitet som stör eller avbryter tjänsterna; eller (vi) bedriva bedräglig aktivitet eller aktivitet som underlättar bedrägerier.

3.2 Programvara.

Om du använder någon Programvara i samband med Tjänsterna, ger Race Roster dig härmed en personlig, icke-överförbar, begränsad, icke-underlicensierbar, återkallbar, icke-exklusiv licens för att använda Programvaran, enbart för ditt interna bruk i samband med Tjänsterna, och endast i enlighet med dessa Användarvillkor och de skriftliga instruktionerna/anvisningarna (om sådana finns) som tillhandahålls av Race Roster i samband med Programvaran. I dessa Användarvillkors syfte avser “Programvara” all programvara som finns tillgänglig på eller via Webbplatsen eller som på annat sätt tillhandahålls av Race Roster, inklusive men utan begränsning till framtida mobilapplikationer. För tydlighetens skull kommer Programvaran att betraktas som en del av Tjänsterna nedan. Du är också ansvarig för att använda Programvaran på ett sätt som överensstämmer med all federal, statlig, provinsiell och lokal lagstiftning samt med alla kreditkortsföretags regler och förordningar.

4. Betalning

4.1 Oberoende förhållande mellan FPM:er.

När en FPM används genomför Arrangörer och Registranter den tillämpliga monetära betalningstransaktionen via FPM-tjänsten, och är då bundna av tillämpliga användningsvillkor för FPM-tjänsten. Dessa FPM:er hanterar dirigeringen av tillämplig information via kreditkort och elektroniska kontrollbehandlingsnät, beroende på vad som är tillämpligt. Vi är inte anslutna till dessa FPM:er och vi ansvarar inte på något sätt för handlingar eller prestanda (eller brist på detta) hos någon av dessa leverantörer. Följaktligen avstår Race Roster uttryckligen från ansvar och plikt för alla tjänster som tillhandahålls av sådana leverantörer, och du godkänner härmed att Race Roster inte ansvarar för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av sådana tjänster. Observera också att dessa leverantörer kommer att ha tillgång till den information du ger dem när du gör en betalningstransaktion.

Du bekräftar och godkänner härmed för alla betalningstransaktioner att (1) du inte kommer att använda ett ogiltigt eller obehörigt kredit- eller betalkort, eller någon annan betalningsmetod; (2) alla betalningstransaktioner är slutgiltiga och inte kommer att återbetalas. Om du har några frågor angående någon betalningstransaktion kontaktar du oss på support@raceroster.com.

4.2 Återbetalningar.

Du bekräftar och godkänner härmed att alla ärenden relaterade till återbetalningar, återkrav, betalningstvister och relaterade ärenden ska kommuniceras med och hanteras av Arrangören/Arrangörerna. Race Roster ansvarar inte på något sätt för att göra några återbetalningar.

Race Roster kan göra sig tillgänglig för kommunikation eller tvister angående återbetalningar mellan Arrangören och Registranten, enligt Race Rosters eget gottfinnande. Race Roster kommer alltid att försöka få en bekräftelse från Arrangören innan en diskussion om återbetalning. I fall där Race Roster gör sig tillgänglig för kommunikation angående tvister kommer Race Roster att fungera som en resurs för Registranter som vill begära återbetalning, men Race Roster kommer inte att behandla återbetalningar. I händelse av en tvist, fel vid utfärdande av återbetalning eller brist på återbetalning i samband med Tjänsten, och ifall Race Roster gör sig tillgängliga för att bedöma en sådan tvist, kommer Race Roster att fatta beslutet efter eget gottfinnande.

4.3 Ansvarsfriskrivning beträffande avdragsgilla betalningar

Race Roster kommer inte att ge dig någon information angående om hela eller delar av din betalning för ett evenemang är avdragsgill. Race Roster är inte ansvarigt för några anspråk från federala, statliga, lokala eller andra skattemyndigheter med avseende på karakteriseringen av någon tillämplig skattedeklaration i samband med din betalning från ett evenemang. Du bör rådgöra med din skatterådgivare om och i vilken utsträckning någon del av din betalning är avdragsgill.

4.4. Betalning till Arrangörer

Arrangörer betalas när deras saldo når $15 eller mer. Checkar skickas ut till arrangörerna varannan månad. Race Roster förbehåller sig rätten att hålla inne utbetalningar till Arrangörer efter eget gottfinnande. Möjliga skäl för att hålla tillbaka arrangörsutbetalningar är till exempel falska registreringar eller missbruk av kampanjlänkar.

5. Dina registreringsskyldigheter

För att kunna vara en registrerad användare av Tjänsterna, antingen som en Registrant eller annan icke-Arrangör, samtycker du till att: (a) tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt uppmaningen på Webbplatsens registreringsformulär (“Registreringsuppgifter”) ) och (b) upprätthålla och omedelbart uppdatera Registreringsuppgifterna för att hålla dem sanna, korrekta, aktuella och fullständiga. Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, eller om Race Roster har rimlig anledning att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, har Race Roster rätt att stänga av eller avsluta alla dina konton och vägra all din nuvarande eller framtida användning av Tjänsterna (eller någon del av dem). Race Roster bryr sig om säkerheten och integriteten för alla sina användare, särskilt barn. Av denna anledning, och för att vara konsekvent med användarvillkoren för FPM-tjänsteleverantörer eller andra tredjepartsleverantörer, måste du vara minst 18 år för att registrera dig för ett konto. Om du är under 18 år har du endast tillåtelse att använda denna Webbplats med dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd och tillsyn. Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som är under 18 år och som besöker vår Webbplats, godkänner du härmed att du är bunden av dessa Användarvillkor.

6. Konto, lösenord och säkerhet

Du skapar ett lösenord och ett konto som en del av registreringsprocessen på Webbplatsen. Du är ansvarig för att behålla sekretessen för lösenordet och kontot och är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt konto, inklusive, men utan begränsning, alla åtgärder av delanvändare som är registrerade på ditt konto. Du godkänner att (a) omedelbart meddela Race Roster om obehörig användning av ditt lösenord eller konto sker, eller om andra säkerhetsbrott uppstår, och (b) se till att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session. Race Roster kan inte och kommer inte att hållas ansvarig för förlust eller skada, eller hållas ansvarig för annat som uppstår till följd av att du inte följer detta Avsnitt, eller från obehörig åtkomst till eller användning av ditt konto. I händelse av en tvist om kontoägande mellan två eller flera parter, samtycker du till att Race Roster efter eget gottfinnande ska vara den enda domaren i en sådan tvist, och att Race Rosters beslut (som kan omfatta att alla konton som omfattas av tvisten avslutas eller stängs) ska vara slutgiltigt och bindande för alla parter.

7. Webbplatsinnehåll

Du samtycker till att allt material, inklusive men utan begränsning till information, data, programvara, text, designelement, grafik, bilder och annat innehåll som ingår i eller levereras via Tjänsterna, eller på annat sätt görs tillgängligt av Race Roster i samband med Tjänsterna, (kallat “Webbplatsinnehåll”) skyddas av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter och andra äganderätter och lagar. Race Roster kan komma att äga Webbplatsinnehållet, eller så kan delar av Webbplatsinnehållet komma att göras tillgängligt för Race Roster genom överenskommelser med tredje part. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts av Race Roster skriftligt eller i samband med din användning av avsedd funktionalitet för Tjänsterna, samtycker du till att inte sälja, licensiera, hyra, modifiera, distribuera, kopiera, reproducera, sända, offentligt visa, offentligt uppträda, publicera, anpassa, redigera eller skapa härledda verk från Webbplatsinnehållet, eller publicera Webbplatsinnehåll på någon annan webbplats eller i en nätverksansluten datormiljö i något syfte. Du kan dock skriva ut eller ladda ner ett rimligt antal kopior av Webbplatsens innehåll för dina egna informationsändamål, förutsatt att du bevarar alla upphovsrättsliga och andra meddelanden som finns däri. Återskapande, kopiering eller distribution av Webbplatsinnehåll för något annat ändamål är strängt förbjudet utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från Race Roster. Du ska endast använda Webbplatsinnehållet för ändamål som är tillåtna enligt detta Användarvillkor och tillämpliga lagar samt regler (utländska och inhemska). Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.

8. Uppförande

8.1 Specifika restriktioner

Oavsett om du använder Tjänsterna som en Registrant eller annan icke-Arrangör, förstår du, erkänner och samtycker till att du är ansvarig för allt Ditt innehåll i den form som du tillhandahåller eller på annat sätt gör tillgänglig för eller genom Tjänsterna, inklusive för Arrangörer, Registranter och andra icke-Arrangörer. Du samtycker till att inte använda Tjänsterna för att ladda upp, skicka, mejla, sända eller på annat sätt tillgängliggöra Innehåll som:

  • är olagligt, skadligt, hotande, kränkande, trakasserande, invecklat, ärekränkande, vulgärt, obscent, smädligt, inkräktande på andras integritet, hatiskt eller på annat sätt anstötligt på ett rasistiskt eller etniskt sätt;
  • skadar minderåriga på något sätt;
  • utger sig vara någon annan person eller enhet, inklusive men inte begränsat till en Race Roster-representant eller forumledare, eller felaktigt anger eller på annat sätt förvränger din anknytning till en person eller enhet;
  • förfalskar rubriker eller på annat sätt manipulerar identifierare för att dölja ursprunget för Innehåll som överförs via Tjänsterna;
  • du inte har rätt att dela och bevilja nödvändiga rättigheter och licenser för;
  • bryter mot patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätter eller annan immateriell egendom eller äganderätt till någon person eller enhet;
  • innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning, eller för att på annat sätt interagera med Tjänsterna på ett sätt som inte är tillåtet enligt dessa Användarvillkor eller har uttryckligen godkänts av Race Roster;
  • lägger sig i eller stör Tjänsterna eller servrarna eller nätverken som är anslutna till Tjänsterna, eller som inte följer de krav, förfaranden, policyer eller regler för nätverken som är anslutna till Tjänsterna; eller
  • avsiktligt eller oavsiktligt bryter mot tillämpliga lagar eller regleringar (utländska eller inhemska).

8.2 Vissa avhjälpande rättigheter

Oavsett om du använder Tjänsterna som en Registrant eller annan icke-Arrangör, vidkänns du att Race Roster inte förhandsgranskar Innehåll som tillhandahålls eller görs tillgängligt av dig eller någon tredje part i samband med Tjänsterna, men att Race Roster och dess mottagare ska ha rätten (men inte skyldigheten) att efter eget gottfinnande (i) övervaka, ändra, redigera eller ta bort något av Ditt Innehåll, helt eller delvis, och/eller (ii) upphäva och säga upp din rätt att använda Tjänsterna när som helst (med eller utan föregående meddelande) av en anledning eller utan anledning. Du vidkänns och samtycker till att Race Roster kan komma att bevara Ditt Innehåll, och kan också komma att utlämna Ditt Innehåll av vilken anledning som helst och utan begränsningar om detta krävs enligt lag eller i god tro att sådant bevarande eller utlämnande är rimligt nödvändigt för att: (a) följa en rättslig process; (b) verkställa dessa Användarvillkor; (c) svara på påståenden om att något av Ditt Innehåll bryter mot tredje parts rättigheter; och/eller (d) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Race Roster, dess användare och/eller allmänheten. Du förstår att den tekniska behandlingen och överföringen av Tjänsterna, inklusive Ditt Innehåll, kan innebära (i) sändningar över olika nätverk; och/eller (ii) ändringar för att anpassa och adaptera det till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter.

9. Hänvisningar

Följande regler och villkor beskriver reglerna och villkoren för Race Rosters hänvisningsprogram. Race Roster förbehåller sig den absoluta rätten att avgöra om du eller någon annan användare av Tjänsterna kvalificerar sig för något av följande hänvisningsprogram.

9.1 Hänvisningsprogram från Arrangörer.

Race Roster kommer att betala ett hänvisningsbelopp till personer eller enheter (”Arrangörshänvisare”) som hänvisar intäktsgenererande Arrangörer till Race Roster, med förbehåll för följande regler och villkor: (a) Före en Arrangörs första användning av Tjänsterna måste den hänvisade Arrangören ha kontaktat Arrangören och varit med och hjälpt Arrangören att inledningsvis registrera sig för och sälja startplatser till ett evenemang med hjälp av Tjänsterna (vilket bestäms av Race Roster efter eget gottfinnande). Hänvisningen måste vara korrekt registrerad hos Race Roster när Arrangören initialt konfigurerar sitt konto, och Arrangörshänvisaren måste följa alla instruktioner med avseende på detta till fullo; och (b) Race Roster kommer att betala Arrangörshänvisaren upp till 10 % av det belopp som faktiskt betalades till Race Roster i administrationsavgifter, upp till högst 2 000 $. Administrationsavgifterna varierar beroende på Race Rosters avtal med tillämplig Arrangör. Mer information om våra priser finns på https://raceroster.com/pricing. Avgifterna inkluderar inte ytterligare belopp som skatter, royalties, kreditkortshantering eller andra serviceavgifter, och kommer att vara netto efter alla återbetalningar, kreditkortsåterbetalningar och alla andra avdragna belopp) för Arrangörens konto under tolvmånadersperioden efter dagen för denna Arrangörs första evenemangsregistrering via Tjänsterna. Hänvisningsbeloppet behandlas varannan månad för Arrangörshänvisaren om det förfallna och obetalda beloppet är minst fem dollar (5 $). Eventuella obetalda saldon kommer att läggas till på eventuella saldon som ska betalas under de efterföljande månaderna. (c) Race Roster förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra, modifiera eller avsluta detta hänvisningsprogram för Arrangörer och/eller dess villkor. Race Roster förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra vilka belopp, om sådana finns, som ska betalas ut till den hänvisande Arrangören.

9.2 Hänvisningsprogramvara för Registranter.

Race Roster tillhandahåller programvara via Tjänsterna som gör det möjligt för Arrangörer att erbjuda tredje part (”Registranthänvisare”) en bonus i utbyte mot att hänvisa Registranter till deras evenemang (“Hänvisningsprogramvara”). Race Roster kommer att göra en ansträngning i god tro för att tillhandahålla information och instruktioner vid behov för att använda Hänvisningsprogramvara korrekt. Om du använder Hänvisningsprogramvaran på något sätt måste du följa alla sådana instruktioner. Dessa instruktioner hittar du på din promotors dashboard. För tydlighetens skull ska Hänvisningsprogramvaran betraktas som en del av “Programvaran” och “Tjänsterna” nedan. Din användning av Hänvisningsprogramvaran är också föremål för följande villkor: (a) Race Roster är varken part i några avtal (faktiska eller underförstådda) som ingås av Arrangörer eller Registranthänvisare, och detta är inte heller något ombud, någon anställd, partner eller annan representant för Arrangörer eller Registranthänvisare. Race Roster har inget ansvar för något misslyckande eller påstått misslyckande av någon Arrangör eller Registranthänvisare gentemot varandra eller till någon tredje part. (b) Race Roster tar varken reda på eller undersöker Tjänsternas användare för att avgöra deras förmåga eller vilja att fullgöra de skyldigheter som de kan komma att åta sig enligt detta hänvisningsprogram för Registranter. Arrangörs- och Registranthänvisare ska lösa alla frågor och problem inbördes. Race Roster lämnar inga garantier och ger ingen försäkran för att någon Arrangör eller någon Registranthänvisare kommer att utföra något under hänvisningsprogrammet för Registranter, inklusive och utan begränsning till Arrangörer som betalar pengar till Registranthänvisare. Race Roster kommer inte att lösa, förmedla eller på annat sätt ta ansvar för att lösa tvister mellan Arrangörer och Registranthänvisare. Race Roster tar inget ansvar som uppstår till följd av användning eller missbruk av Hänvisningsprogramvaran, eller i händelse av att Hänvisningsprogramvaran inte fungerar som förväntat, även om ett sådant misslyckande resulterar i förlust av data eller felaktig framställning av data på ett sätt som är nödvändigt för Arrangörerna och Registranthänvisarna för att fullgöra åtaganden som gjorts med Hänvisningsprogramvaran.

10. Gottgörelse

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Race Roster och dess affiliates och var och en av dess och deras respektive befattningshavare, chefer, ombud, samarbetspartner, andra partners och anställda fria från alla skador (oavsett om de är direkta, indirekta, oförutsedda, följdmässiga eller uppstår på annat sätt), förluster, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive men utan begränsning till rimliga advokat- och redovisningsavgifter) som härrör från alla fordringar, krav, stämningar, förfaranden (antingen inför en skiljeman, domstol, medlare eller på annat sätt), eller utredningar som görs av någon tredje part (var och en ett “Anspråk”) på grund av eller som härrör från: ditt Innehåll; de evenemang som listas på Tjänsten; din användning av, bidrag till eller anslutning till Tjänsten; dina handlingar eller underlåtenheter, din överträdelse av dessa Användarvillkor; och/eller din kränkning av någon annans rättigheter. Race Roster kommer att meddela dig om något sådant Anspråk, förutsatt att Race Rosters misslyckande eller försening med att tillhandahålla ett sådant meddelande inte begränsar dina skyldigheter nedan. Race Roster förbehåller sig rätten att ta exklusivt försvar och kontroll av alla ärenden som är föremål för gottgörelse enligt detta Avsnitt, och i så fall samtycker du till att samarbeta med alla rimliga önskemål för att hjälpa Race Rosters försvar av sådant ärende.

11. Modifiering/upphörande av Tjänsten

Race Roster förbehåller sig rätten att när som helst och emellanåt kunna ändra, avbryta eller upphöra Tjänsterna (eller någon del av dem), tillfälligt eller permanent, med eller utan någon anledning och utan föregående meddelande. Du samtycker till att Race Roster inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, stängning eller upphörande av tjänsterna.

12. Avslutande

Race Roster kan efter eget gottfinnande avsluta ditt lösenord, dina konton (eller någon del av dem) och/eller din rätt att använda Tjänsterna, och när som helst ta bort och radera allt ditt innehåll inom Tjänsterna, oavsett orsak eller anledning, inklusive men utan begränsning till brist på användning, obetalda avgifter eller andra medel till Race Roster, eller om Race Roster anser att du har brutit mot eller handlat i strid med det egentliga syftet av detta Användaravtal. Du samtycker till att varje avslutande av din rätt att använda Tjänsterna kan ske utan föregående meddelande, och bekräftar och godkänner att Race Roster omedelbart kan inaktivera eller ta bort ditt konto och allt relaterat Innehåll och filer relaterade till ditt konto och/eller spärra ytterligare åtkomst till sådana filer eller Tjänsterna. Vidare godkänner du att Race Roster inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon avslutning av din rätt att använda eller på annat sätt få tillgång till Tjänsterna. Alla bestämmelser i dessa Användarvillkor som enligt sin natur bör fortleva avslutandet av din rätt att använda Tjänsterna ska fortleva (inklusive men utan begränsning alla begränsningar av ansvar, releaser, skadeståndsskyldighet, ansvarsfriskrivning samt skydd och licenser av immateriella rättigheter).

13. Länkar

Tjänsterna eller tredje parter kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser på internet. Eftersom Race Roster inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser, bekräftar och godkänner du att Race Roster inte är ansvariga för tillgängligheten av sådana webbplatser eller resurser, och inte stöder och är inte ansvarig för något Innehåll, några annonser, produkter, tjänster eller annat material som finns på eller är tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Du godkänner och samtycker vidare till att Race Roster inte ska hållas ansvariga eller skyldiga för skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller beroende av sådant Innehåll, sådana annonser, produkter, tjänster eller annat material som finns tillgängligt på eller via någon sådan webbplats eller resurs.

14. Ansvarsfriskrivningar

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS PÅ GRUNDEN “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “SOM DE ÄR TILLGÄNGLIGA”. RACE ROSTER FRISKRIVER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TITEL, ICKE-ÖVERTRÄDELSER OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. RACE ROSTER GER INGEN GARANTI FÖR ATT: (I) TJÄNSTERNA KOMMER ATT MÖTA DINA KRAV, (II) TJÄNSTERNA INTE KOMMER ATT AVBRYTAS, HÅLLA TIDEN, VARA SÄKRA ELLER FELFRIA, (III) RESULTATEN SOM KAN INFÖRSKAFFAS FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA EXAKTA ELLER PÅLITLIGA, (IV) KVALITETEN, SÄKERHETEN ELLER LAGLIGHETEN I INNEHÅLLET, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA, INFORMATIONEN ELLER ANDRA MATERIAL SOM KÖPTS IN ELLER ERHÅLLITS AV DIG, ELLER EVENEMANG SOM DELTAS I GENOM TJÄNSTERNA ELLER TJÄNSTERNA SJÄLVA (ELLER NÅGON DEL AV DESSA) MÖTER DINA FÖRVÄNTNINGAR, ELLER (V) EVENTUELLA FEL I TJÄNSTERNA KOMMER ATT RÄTTAS TILL. RACE ROSTER ÄR INTE ANSVARIGA OCH SKA INTE HÅLLAS SKYLDIGA FÖR INNEHÅLLET, PRODUKTER, TJÄNSTER, ÅTGÄRDER ELLER ICKE-ÅTGÄRDER FÖR NÅGON ANVÄNDARE, REGISTRANT ELLER ANNAN ICKE-ARRANGÖR, ARRANGÖR ELLER TREDJE PART INNAN, UNDER, OCH/ELLER EFTER ETT EVENEMANG; OCH RACE ROSTER HAR INGET ANSVAR MED HÄNVISNING TILL NÅGON FRISKRIVNINGSGARANTI FRÅN I (I) TILL (V) OVAN. DU VIDKÄNNS ATT RACE ROSTER INTE KONTROLLERAR ELLER GARANTERAR KVALITETEN, SÄKERHETEN ELLER LAGLIGHETEN FÖR UTANNONSERADE EVENEMANG, HUR SANT ELLER NOGA EN ANVÄNDARES (INKLUSIVE REGISTRANTENS, ANDRA ICKE-ARRANGÖRERS ELLER ARRANGÖRERS) INNEHÅLL ELLER LISTOR ÄR, ELLER EN ANVÄNDARES (INKLUSIVE REGISTRANTENS, ANDRA ICKE-ARRANGÖRERS ELLER ARRANGÖRERS) FÖRMÅGA ATT UTFÖRA ELLER ÖVERHUVUDTAGET SLUTFÖRA EN TRANSAKTION. DE FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGARNA GÄLLER INTE DEN OMFATTNING SOM FÖRBJUDS AV GÄLLANDE LAG. Trots det ovanstående kan du rapportera missförhållanden från användare, Registranter, andra icke-Arrangörer, Arrangörer och/eller tredje part i samband med Webbplatsen eller någon Tjänst till Race Roster. Race Roster kan, efter eget gottfinnande, undersöka anspråket och vidta nödvändiga åtgärder.

15. Ansvarsbegränsning

RACE ROSTER SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ELLER UNDER NÅGON RÄTTSLIG TEORI HÅLLAS ANSVARIGA, OAVSETT OM DET GÄLLER SKADESTÅND, AVTAL ELLER ANNAT, MED HÄNVISNING TILL TJÄNSTERNA ELLER FÖR NÅGOT ANNAT ÄMNE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, FÖR: (I) NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA , FÖLJANDE, STRAFFBARA ELLER EXEMPLARISK SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL SKADOR SOM GÄLLER VINSTBORTFALL, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM RACE ROSTER HAR RÅDGJORT OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR) (II) KOSTNADER FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, (III) BELOPP ÖVERSTIGANDE 10,00 CDN FÖR SUMMAN AV ALLA ANSPRÅK RELATERADE TILL TJÄNSTERNA, ELLER (IV) NÅGRA ÄRENDEN SOM LIGGER UTANFÖR RACE ROSTERS RIMLIGA KONTROLL. RACE ROSTER SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA GÄLLANDE NÅGOT AV DITT INNEHÅLL ELLER INNEHÅLL FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDARE AV TJÄNSTERNA. DESSUTOM ÄR RACE ROSTER INTE NÅGON AFFILIATE MED, OCH HAR INGET OMBUD ELLER NÅGOT ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN MED, NÅGON TJÄNSTELEVERANTÖR FRÅN TREDJE PART SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED TJÄNSTERNA (INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL NÅGON FPM-TJÄNST), OCH RACE ROSTER HAR INGET ANSVAR FÖR, OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED ALLT ANSVAR SOM UPPSTÅR FRÅN, ÅTGÄRDER ELLER UTELÄMNANDE AV NÅGON SÅDAN TJÄNSTELEVERANTÖR FRÅN TREDJE PART. DE FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER INTE I DEN OMFATTNING SOM FÖRBJUDS AV TILLÄMPLIG LAG.

16. Friställning

Med beaktande på att du får tillgång till och kan använda Tjänsterna samtycker du härmed till att friställa Race Roster och dess affiliates samt var och en av dess och deras respektive befattningshavare, chefer, ombud, medarbetare, andra partners och anställda från alla skador (oavsett om de är direkta, indirekta, tillfälliga, som följd av något eller uppstår på annat sätt), förluster, skulder, kostnader och utgifter av alla olika slag, kända och okända, som uppkommer på grund av eller på något sätt i samband med tvister mellan dig och tredje part (inklusive andra Arrangörer, Registranter och andra icke-Arrangörer) i samband med Tjänsterna, din åtkomst och användning av Tjänsterna eller evenemang som anges däri.

17. Integritet

All information som tillhandahålls av dig eller samlas in av Race Roster i samband med Tjänsterna regleras av Race Rosters Sekretesspolicy. En kopia av den finns på https://raceroster.com/legal/privacy-policy, som härmed inkluderas som referens i dessa Användarvillkor. Race Roster rekommenderar starkt att du granskar Sekretesspolicyn noggrant.

18. Meddelanden

Meddelanden kan skickas till dig, antingen via e-post eller vanlig post till adressen i Race Rosters register. Genom att använda Webbplatsen eller Tjänsterna samtycker du till att Race Roster kommunicerar med dig elektroniskt. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Vi kan också tillhandahålla meddelanden om ändringar av dessa Användarvillkor eller andra ärenden genom att visa generella meddelanden eller länkar till meddelanden till dig på webbplatsen. Varje meddelande från dig till oss ska skickas skriftligen till vår postadress på Race Roster/Race Roster North America Corp., 186 York St London Ontario, Kanada N6A 1B5 Attn: Corporate Counsel.

19. Varumärkesinformation; Klagomål om immateriella rättigheter

Race Rosters varumärken och logotyper (”Race Roster-varumärken”) som används och visas i samband med Tjänsterna är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Race Roster. Andra företags-, produkt- och tjänstenamn som används i samband med Tjänsterna kan vara varumärken eller servicevarumärken som ägs av tredje part (”Tredjepartsvarumärken” och, tillsammans med Race Roster-varumärkena, ”Varumärkena”). Tjänsternas erbjudanden ska inte tolkas som att, underförstått, estoppel eller på annat sätt, någon licens ska beviljas eller att en rätt att använda något varumärke som visas i samband med Tjänsterna utan föregående skriftligt medgivande från Race Roster specifikt för varje sådan användning ska beviljas. Varumärkena får inte användas för att nedvärdera Race Roster, någon tredje part eller Race Rosters eller tredje parts produkter eller tjänster, eller på något sätt (enligt Race Rosters egen bedömning) som kan skada Varumärkenas goodwill. Det är förbjudet att använda Varumärken som en del av en länk till eller från någon webbplats, om inte Race Roster godkänner upprättandet av en sådan länk genom föregående skriftligt samtycke, specifikt för varje sådan länk. All goodwill som genereras från användningen av ett Race Roster-varumärke ska vara till förmån för Race Roster.

20. Allmänt

20.1 Hela avtalet

Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Race Roster och reglerar din användning av Tjänsterna som en Registrant eller annan icke-Arrangör, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, förslag, diskussioner eller kommunikationer mellan dig och Race Roster om ämnet häri. Du kan också vara föremål för ytterligare regler och villkor som kan gälla när du använder affiliate-tjänster, tredjepartsinnehåll, tredjepartsprogramvara eller Tjänsterna på ett annat sätt än som regleras av dessa Användarvillkor.

20.2 Val av lag och jurisdiktion; Ingen domstolsåtgärd.

Dessa Användarvillkor och din tillgång till och användning av denna Webbplats regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i provinsen Ontario och landet Kanada, utan möjlighet att tillgripa dess lagbestämmelser. Du samtycker till att alla åtgärder enligt lag och rättvisa som uppstår eller på något sätt är relaterade till dessa Användarvillkor endast ska avgöras i domstolarna i Ontario i Kanada, och du godkänner härmed oåterkalleligt och villkorslöst och underkastar dig exklusiv behörighet för sådana domstolar i alla rättegångar, handlingar eller förfaranden.

DU OCH RACE ROSTER GODKÄNNER ATT ALLA FÖRFARANDEN FÖR LÖSNINGAR ELLER FÖRFARANDE AV TVISTER ENBART KOMMER ATT GÖRAS PÅ EN INDIVIDUELL GRUND, OCH ATT VARKEN DU ELLER RACE ROSTER KOMMER ATT FÖRSÖKA FÅ TA EN TVIST TILL STÄMNING, EN REPRESENTATIV ÅTGÄRD ELLER EN SAMLAD ÅTGÄRD. DU OCH RACE ROSTER SAMSTÄMMER VIDARE MED ATT INGET FÖRFARANDE KOMMER ATT GÅ IHOP, KONSOLIDERAS ELLER KOMBINERAS MED ETT ANNAT FÖRFARANDE UTAN TIDIGARE SKRIFTLIGT SAMTYCKET FRÅN DIG, RACE ROSTER OCH ALLA PARTER TILL ETT SÅDANT FÖRFARANDE.

20.3 Dispensklausul; Ogiltiga bestämmelser.

Ett misslyckande eller en förseningen från Race Rosters sida för att utöva eller genomdriva en rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra en dispensklausul för en sådan rättighet eller bestämmelse. Ingen muntlig dispensklausul, ändring eller modifiering ska gälla under några omständigheter. Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara ogiltig av en skiljeman eller domstol med behörig jurisdiktion, är parterna ändå överens om att skiljemannen eller domstolen ska sträva efter att slutföra parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen och de andra bestämmelserna i dessa Användaravtal ska verka i full kraft och effekt.

20.4 Tidsperiod för att göra anspråk.

Du samtycker till att, oavsett lag eller motsatt lag, så måste varje anspråk eller orsak till handling som uppstår till följd av eller är relaterad till användning av Tjänsterna eller dessa Användarvillkor lämnas in inom två (2) år efter att ett sådant anspråk eller orsak till handling uppstod, eller spärras för alltid.

20.5 Skiljedom.

Kontroverser eller anspråk som härrör från eller relaterar till dessa Användarvillkor eller tillhandahållandet av Tjänsterna ska uteslutande lösas bindande. Skiljedomen ska genomföras i London, Ontario, och dom om skiljedomen kan fattas i en domstol som har behörig jurisdiktion. Med förbehåll för ovanstående skiljedomsbestämmelse, godkänner du och Race Roster att lyda under den personliga jurisdiktionen för domstolarna i staden London i Ontario. Antingen du eller Race Roster kan begära tillfällig eller preliminär befrielse från en domstol med behörig jurisdiktion i London i Ontario, om detta är nödvändigt för att skydda rättigheterna eller egendomen för dig eller Race Roster (eller dess ombud, leverantörer och underleverantörer) i avvaktan på att skiljeförfarandet har slutförts.

20.6 Titlar.

Avsnittsrubrikerna i dessa Användarvillkor är endast av bekvämlighetsskäl, och har ingen juridisk eller avtalsmässig effekt.

21. Force Majeure

Race Roster ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar i prestanda som beror helt eller delvis på någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll, eller rimlig kontroll från våra entreprenörer, ombud eller leverantörer, inklusive men inte begränsat till el- eller överföringsfel, strömavbrott, strejker eller andra arbetsstörningar, Guds verk, krig eller terror, översvämningar, sabotage, brand, naturkatastrofer eller andra katastrofer.

22. Överträdelser

Rapportera eventuella överträdelser av dessa Användarvillkor via e-post på vår ”Kontakta oss”-sida.