Servicevoorwaarden voor organisatoren van evenementen

Met ingang van 25 september 2020

Scroll to top

1. Aanvaarding van voorwaarden

1.1 Overzicht

De volgende Servicevoorwaarden (deze “SV“) zijn van toepassing op elk gebruik door u als Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) van (a) de websites en domeinen (met inbegrip van alle webpagina’s, subdomeinen en subonderdelen die deze bevatten, samen te noemen de “Website”) van Race Roster (juridisch bekend als Race Roster North America Corporation), (b) alle diensten die beschikbaar zijn op of via de Website of anderszins door Race Roster worden aangeboden en (c) alle Software (zoals hieronder gedefinieerd) (samen te noemen de “Diensten“). De Diensten zijn eigendom van en/of worden geëxploiteerd door Race Roster. De Diensten worden aangeboden op voorwaarde van uw ongewijzigde aanvaarding van alle in deze Servicevoorwaarden genoemde voorwaarden en alle overige bedrijfsregels, beleid en procedures die van tijd tot tijd door Race Roster op de Website kunnen worden gepubliceerd.

Deze SV zijn van toepassing op u en uw gebruik van de Diensten als Organisator, evenals op de personen die u toegang verleent tot uw Evenement, zoals Timers, Liefdadigheidsorganisaties of administratief personeel. De term “Liefdadigheidsorganisatie of Liefdadigheidsorganisaties” wordt in deze SV gebruikt als omschrijving van/omvat in deze SV zowel liefdadigheids- als non-profitorganisaties.

DIT IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN RACE ROSTER. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN STEMT U IN MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN EN MET ALLE OVERIGE BEDRIJFSREGELS, BELEID EN PROCEDURES DIE VAN TIJD TOT TIJD DOOR RACE ROSTER OP DE WEBSITE KUNNEN WORDEN GEPUBLICEERD. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, REGELS, BELEID OF PROCEDURES MOET U DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN.

1.2 Wijziging

HOUD ER REKENING MEE DAT DEZE SV VAN TIJD TOT TIJD ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DOOR RACE ROSTER KUNNEN WORDEN AANGEPAST, GEWIJZIGD OF GEACTUALISEERD DOOR DEZE HIER TE PLAATSEN EN DAT U GEBONDEN BENT AAN DEZE AANGEPASTE, GEWIJZIGDE OF GEACTUALISEERDE VOORWAARDEN ALS U DEZE WEBSITE BLIJFT GEBRUIKEN NADAT DE BETREFFENDE WIJZIGINGEN ZIJN GEPLAATST. DE DATUM WAAROP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET LAATST ZIJN HERZIEN, WORDT VERMELD AAN HET BEGIN VAN DIT DOCUMENT. WIJ RADEN U AAN DEZE SV REGELMATIG TE CONTROLEREN OP UPDATES EN WIJZIGINGEN.

1.3 Taal

We kunnen deze SV, ons Privacybeleid of eventuele ander(e) bedrijfsregels, bedrijfsbeleid en bedrijfsprocedures die/dat van tijd tot tijd op de Website kunnen/kan worden gepubliceerd op uw schriftelijke verzoek voor uw gemak naar andere talen vertalen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze vertaling, met inbegrip van eventuele onjuistheden. De Engelstalige versie van deze documenten is de versie die van toepassing is op uw gebruik van de Diensten en in het geval van strijdigheid van de Engelstalige versie en de vertaalde versie prevaleert de Engelstalige versie.

2. Omschrijving van Race Roster

Race Roster treedt op als agent voor gebruikers die evenementen organiseren en plannen, waaronder gebruikers die handelen namens Liefdadigheidsinstellingen (“Organisatoren” of “u”), en biedt hen middelen om Betalingen (“Betalingen”) te innen met betrekking tot de verkoop van kaarten (met inbegrip van goederen en diensten behorend bij de kaarten) voor op de Website vermelde evenementen en donaties gedaan aan Liefdadigheidsinstellingen en doelen gelieerd aan op de Website vermelde evenementen. Betalingen kunnen tevens servicevergoedingen (“Servicekosten”) omvatten van gebruikers (“Registranten of Donateurs”) die deze evenementen willen bijwonen of een donatie willen doen aan deze Liefdadigheidsinstellingen of doelen (samen de “Diensten”). Organisatoren kunnen de Website bezoeken, een vragenlijst invullen over hun evenement, met inbegrip van prijzen, locatie, etc. en online Betalingen van Registranten of Donateurs innen. Betalingen worden verwerkt via externe Betalingsverwerkers (Payment Service Providers, samen te noemen “PSP”) of de gateway voor betalingsverwerking van Race Roster (de “Gateway”).

Race Roster houdt een boekhouding bij voor alle Evenementorganisatoren, Registranten, Donateurs en anderen die worden uitgenodigd om evenementgegevens, waaronder persoonsgegevens, te beheren of in te zien. Race Roster blijft derhalve Beheerder voor alle gegevens die door een gegevenssubject worden verstrekt en met behulp van de Software (zoals hieronder gedefinieerd) worden bewaard. Voor Organisatoren van Evenementen in de EU doet Race Roster als Beheerder toezeggingen over en machtigt het gegevensverwerkers (zoals Organisatoren) voor het gebruik van persoonsgegevens die via de Software beschikbaar zijn, overeenkomstig het Addendum Gegevensverwerking dat te vinden is in Bijlage 1 van deze SV. Als een Organisator of diegenen die toegang hebben tot persoonsgegevens (d.w.z. Timers, Liefdadigheidsinstellingen of administratief personeel) persoonsgegevens uit de Software-omgeving exporteren, is Race Roster niet langer de Beheerder van deze gegevens en moet de exporteur van de gegevens de plichten van een Beheerder vervullen.

Met betrekking tot Liefdadigheidsinstellingen die Race Roster gebruiken voor het inzamelen van Donaties verstrekt Race Roster elke Liefdadigheidsinstelling een elektronische kopie van alle gegevens voor de boekhouding en inkomstenbelasting. Het is de verantwoordelijkheid van elke Liefdadigheidsinstelling om te waarborgen dat deze beschikt over alle gegevens die vereist zijn om te voldoen aan de registratie- en administratieplichten van Liefdadigheidsinstellingen. Race Roster kan namens een Liefdadigheidsinstelling gegevens of administratie bijhouden, maar is daartoe niet verplicht. De Liefdadigheidsinstelling kan verzoeken om een rapport van alle via de Website ontvangen fondsen. De Liefdadigheidsinstelling kan tevens verzoeken om inloggegevens voor een administratiedashboard, waarop alle via de Website gedane donaties, aangemaakte donatiepagina’s en verstrekte betaalbewijzen kunnen worden bijgehouden. Een te downloaden mailinglijst met contactgegevens van alle donateurs en fondsenwervers en een te downloaden lijst van donatiegegevens is te allen tijde beschikbaar voor een Liefdadigheidsinstelling.

Race Roster kan als agent ook geautomatiseerde betaalbewijzen verstrekken die aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van de overheid voldoen. Liefdadigheidsinstellingen die gebruik willen maken van deze functie moeten waarborgen dat alle betaalbewijzen in overeenstemming zijn met alle registratie-eisen en wettelijke administratieplichten voor Liefdadigheidsinstellingen. Liefdadigheidsinstellingen kunnen Donateurs die hiervoor in aanmerking komen via de Website ook vervangende betaalbewijzen sturen.

3. Uw gebruik van de Diensten

3.1 De Diensten

Race Roster verleent u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt, herroepbaar, niet-sublicentieerbaar recht om de Diensten te gebruiken uitsluitend voor het doeleinde om een evenementpagina aan te maken voor het promoten, beheren, volgen en inzamelen van Registratie- en Donatiebetalingen voor een evenement of doel dat u op de Website hebt aangemeld, in elk geval (i) in overeenstemming met deze SV en (ii) voor zover toegestaan op grond van alle toepasselijke wet- en regelgeving (zowel binnen- als buitenlands). Niettegenstaande het voornoemde mag u niet, direct of indirect: (i) delen van de Diensten of inhoud van de Website (zoals hierboven gedefinieerd) aanpassen, reproduceren of hiervan anderszins afgeleiden creëren; (ii) de broncode of structuur, volgorde en organisatie van de Diensten of een deel daarvan onderwerpen aan reverse engineering of deze ontmantelen, decompileren of anderszins proberen te ontdekken (deze beperking is echter niet van toepassing voor zover restricties ten aanzien van reverse engineering op grond van het toepasselijke plaatselijke recht niet zijn toegestaan); (iii) de Diensten verhuren, doorverkopen, distribueren of gebruiken voor timesharing of commerciële doeleinden (behoudens voor het beperkte commerciële doeleinde van verkoop van kaarten voor een evenement via de Website als Organisator in overeenstemming met deze SV); (iv) eigendomsrechtvermeldingen of labels op of binnen de Diensten of Website-inhoud verwijderen of aanpassen; of (v) deelnemen aan activiteiten die de Diensten belemmeren of verhinderen.

3.2 Software

Als u Software gebruikt in combinatie met de Diensten verleent Race Roster u hierbij een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare, beperkte, niet-exclusieve licentie om de Software uitsluitend voor intern gebruik in combinatie met de Diensten en uitsluitend in overeenstemming met deze SV, toepasselijke wetgeving – met inbegrip van Privacy- en anti-spamwetgeving – en de door Race Roster samen met de Software verstrekte schriftelijke instructies/aanwijzingen (indien van toepassing) te gebruiken. In het kader van deze SV betekent “Software” alle software die beschikbaar is op of via de Website of die anderszins door  Race Roster wordt verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot toekomstige mobiele applicaties. Voor alle duidelijkheid: de Software wordt in het kader van deze SV geacht deel uit te maken van de Diensten. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van de Software op een manier die in overeenstemming is met alle federale wetgeving, staatswetgeving, provinciale wetgeving en plaatselijke wetgeving en de regels van alle creditcardmaatschappijen.

Race Roster heeft een beroep gedaan op de diensten van Salesforce® om gegevens te verwerken om deze geschikt te maken voor marketing, rapportage, analytische toepassingen en overige toepassingen. Race Roster is niet gelieerd aan Salesforce en wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de handelingen of prestaties (of het gebrek daaraan) van Salesforce. Gebruik van Salesforce geschiedt geheel op uw eigen risico. Derhalve wijst Race Roster uitdrukkelijk verantwoordelijkheid en aansprakelijk voor alle door Salesforce geleverde diensten af en stemt u er hierbij mee in dat Race Roster niet verantwoordelijk is voor welk verlies of welke schade dan ook dat/die u als gevolg van het gebruik van deze diensten hebt geleden.

3.3 Servicekosten

Race Roster brengt Servicekosten in rekening voor elke Betaling voor aanmeldingen, aankopen en donaties die op de Website wordt verwerkt. De Servicekosten worden door Race Roster gebruikt voor het betalen van handelarenvergoedingen, gatewaykosten van handelaren, technologiekosten en hieraan gerelateerde kosten. Het bedrag aan Servicekosten dat in rekening wordt gebracht, wordt naar eigen inzicht door Race Roster vastgesteld.  Wanneer een Donateur ervoor kiest de Servicekosten voor een Donatie te voldoen, dan wordt het bedrag van de Donatie verhoogd met de Servicekosten. Deze Servicekosten worden vervolgens van de aan de Liefdadigheidsinstelling verschuldigde betaling afgetrokken.

4. Betalingen

4.1 Overzicht

Organisatoren gebruiken ons speciale creditcardverwerkingsproces (“CCV”). Hiervoor moet de Gateway worden gebruikt om gegevens te verzamelen om de Betalingen te kunnen verwerken.

4.2 Creditcardverwerking

(a) Gateway; Betalingsproces. Race Roster treedt op als agent voor een Organisator om namens de Organisator Betalingen van Registranten en Donateurs te innen. Race Roster trekt alle verschuldigde Servicekosten af van de door Race Roster geïnde Betalingen en betaalt het restant vervolgens uit aan de Organisator op basis van het schema dat tijdens het aanmaken van het Evenement waarvoor de Betalingen verschuldigd zijn is geselecteerd (door een cheque te sturen of via elektrische overschrijving, afhankelijk van de optie die de Organisator via de Website heeft gekozen, naar het adres dat of op de rekening die de Organisator op de Website heeft aangegeven), met dien verstande dat Race Roster zich het recht voorbehoudt om geld van overschrijvingen in te houden (i) te allen tijde zoals Race Roster noodzakelijk acht voor de verwerking  en afhandeling van alle terugbetalingen, betwiste kosten, terugboekingen, klachten van klanten, beschuldigingen van fraude en overige discrepanties en (ii) zoals anderszins op grond van deze SV is toegestaan. Organizer stemt ermee in dat alle Betalingen voor een bepaald evenement pas aan Organisator toekomen na afronding van het betreffende evenement en alle uiteindelijk verschuldigde Betalingen zijn na aftrek van alle Servicekosten, terugbetalingen, betwiste betalingen, terugboekingen en overige kosten die in mindering worden gebracht vanwege klachten van klanten, beschuldigingen van fraude, discrepanties met betrekking tot het betreffende evenement of anderszins. Race Roster doet geen betalingen aan Organisator voor evenementen die zijn geannuleerd, ongeacht de reden voor annulering. Als Race Roster al betalingen aan een Organisator heeft gedaan voor een geannuleerd evenement, dan dient deze Organisator alle dergelijke betalingen bij annulering van een dergelijk evenement onmiddellijk aan Race Roster terug te betalen. Alle verkopen, vergoedingen, kosten en fondsen zijn verschuldigd in Amerikaanse of Canadese dollars of in andere buitenlandse valuta die door Race Roster worden geaccepteerd, zoals naar eigen inzicht door Race Roster te bepalen.  Indien Organisator een door Race Roster aanvaarde buitenlandse valuta selecteert, zal Race Roster al het commercieel redelijke doen om de fondsen in de door Organisator gekozen vreemde valuta te innen en uit te betalen.

Voor alle duidelijkheid: indien Race Roster als agent voor Liefdadigheidsinstellingen optreedt, heeft Race Roster het recht de Donatiebetalingen aan de Liefdadigheidsinstelling of aan de Evenementorganisator uit te keren met aftrek van Servicekosten en verschuldigde belastingen.  Race Roster aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de bedrijfsvoering van de Liefdadigheidsinstelling of de relatie tussen de Evenementorganisator en de Liefdadigheidsinstelling of voor het overdragen van fondsen van de Evenementorganisator naar de Liefdadigheidsinstelling.

ORGANISATOR STEMT ERMEE IN DAT OVERSCHRIJVINGEN VAN BETALINGEN VAN RACE ROSTER NAAR ORGANISATOR VOOR DE VIJFDE (5E) WERKDAG NA DE EINDDATUM VAN HET BETREFFENDE EVENEMENT IN VERTROUWEN AAN DE ORGANISATOR PLAATSVINDEN EN VOORSCHOTTEN ZIJN VAN BEDRAGEN DIE OP GROND VAN DEZE SV AAN DE ORGANISATOR VERSCHULDIGD ZULLEN ZIJN EN DAT RACE ROSTER DERGELIJKE VOORSCHOTTEN TERUG KAN VRAGEN (VAN TIJD TOT TIJD EN NAAR EIGEN INZICHT), EN ORGANISATOR VERKLAART EN GARANDEERT HIERBIJ DAT HIJ/ZIJ IN DAT GEVAL ONVERWIJLD (EN IN ELK GEVAL BINNEN VIJF (5) WERKDAGEN NA EEN DERGELIJK VERZOEK) DIT DOOR RACE ROSTER TERUGGEVRAAGDE VOORSCHOT OF DEEL VAN EEN VOORSCHOT AAN RACE ROSTER TERUGBETAALT ZONDER AFTREK, KORTING OF COMPENSATIE.

(b) Terugbetalingen. (i) Het is de verantwoordelijkheid van de Organisator om zijn terugbetalingsbeleid naar Registranten en Donateurs te communiceren en om via de Website terugbetalingen aan Registranten en Donateurs toe te kennen. Een Organisator dient te waarborgen dat zijn terugbetalingsbeleid in overeenstemming is met de voorwaarden van deze SV en de betalings- en terugbetalingsmechanismen van de Website. De Website staat een Organisator toe terugbetalingen aan Registranten toe te kennen, mits de terugbetaling door de Organisator wordt toegekend binnen zesennegentig (96) uur na de einddatum van een evenement en binnen zes (6) maanden na de transactiedatum voor de aankoop van de daarbij behorende kaart. Terugbetalingen die na deze periode worden toegekend, worden niet via de Website verwerkt, tenzij Race Roster naar eigen inzicht anders is overeengekomen. Met inachtneming van het voorgaande zullen door een Organisator toegekende terugbetalingen binnen dertig (30) dagen nadat een Organisator via de Website opdracht heeft gegevens tot de terugbetalingen worden uitbetaald. Race Roster is beschikbaar voor communicatie en geschillen met betrekking tot terugbetalingen voor Registranten en Organisatoren. Wanneer de fondsen voor een specifieke betalingstermijn al door een Organisator zijn uitbetaald, kan Race Roster communicatie met de Organisator faciliteren.  In geval van een fout met het toewijzen van terugbetalingen of bij niet terugbetalen bij gebruik van de CCV-optie neemt Race Roster naar eigen inzicht een besluit over een oplossing.

(ii) Onverminderd het voorgaande erkent u en stemt u ermee in dat Race Roster te allen tijde het recht heeft om terugbetalingen van Betalingen af te dwingen om een willekeurige reden of zonder reden, onder andere wanneer Race Roster van een aanzienlijk aantal (zoals naar eigen inzicht door Race Roster te bepalen) Registranten of Donateurs klachten ontvangt over het betreffende evenement of een ander door de Organisator georganiseerd evenement of als Race Roster naar eigen inzicht bepaalt dat de Organisator zich heeft beziggehouden met frauduleuze activiteiten of een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven. Voorts geldt dat wanneer een of meer Registranten of Donateurs verzoeken om terugbetaling, ongeacht of dit het geval is door een geannuleerd evenement of om een andere reden waarbij Race Roster redelijkerwijs kan verwachten een terugvordering te verliezen, Race Roster naar eigen inzicht het recht heeft deze terugbetaling aan dergelijke Registranten of Donateurs uit te betalen. De organisator is het bedrag van de terugbetaling daarna verschuldigd aan Race Roster.

(c) Terugboekingen van creditcards Alle om willekeurige redenen door een Registrant of Donateur in werking gezette terugboekingen van creditcards met betrekking tot een evenement worden in rekening gebracht aan de Organisator van het betreffende evenement. Alle communicaties en geschillen met betrekking tot terugboekingen zijn een zaak tussen de organisator en Registrant of Donateur en Race Roster is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor terugboekingen en de Organisator stemt er hierbij mee in Race Roster en aan Race Roster gelieerde personen en entiteiten volledig te vrijwaren van terugboekingen die zijn toegekend in het kader van het gebruik van de Website.

4.3 Niet-exclusieve rechtsmiddelen

(a) Betaling Wanneer Organisator Race Roster op grond van deze SV of anderszins bedragen verschuldigd is, heeft Race Roster, zonder dat dit de overige rechten en rechtsmiddelen van Race Roster beperkt, het recht (i) dergelijke bedragen in mindering te brengen op het uitstaande saldo van Organisator voor het betreffende evenement of voor elk ander evenement dat Organisator via de Diensten vermeldt; en/of (ii) Organisator een factuur voor dergelijke bedragen te sturen voor zover het uitstaande saldo van Organisator ontoereikend is om deze kosten te dekken. In dit geval dient Organisator Race Roster dergelijke gefactureerde bedragen te betalen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Voorts geeft Organisator Race Roster hierbij toestemming om elektronische overdracht van fondsen te initiëren om de verschuldigde bedragen af te schrijven van bankrekeningen van Organisator waarop evenementinschrijfkosten zijn gestort. Indien betalingen van op grond van deze SV aan Race Roster verschuldigde bedragen niet tijdig door Organisator worden gedaan, behoudt Race Roster zich het recht voor naar eigen inzicht en zonder beperking van de overige rechten en rechtsmiddelen van Race Roster de aanmelding van Organisator voor de Diensten (met inbegrip van alle accounts die de Organisator heeft) te beëindigen en om alle overige door Organisator vermelde evenementen te annuleren.

(b) Bevestiging Na ontvangt van een creditcardautorisatie van elke afzonderlijke Betaling maakt Race Roster een bevestigingsbericht aan en verstrekt het een uniek bevestigingsnummer. U stemt ermee in alle aanmeldplichten die via de Diensten door Race Roster zijn bevestigd onvoorwaardelijk te aanvaarden en het is uw verantwoordelijkheid om de lidmaatschapsstatus, het bevestigingsnummer en/of evenementbeperkingen van de Registrant voorafgaand aan het betreffende evenement te controleren.

(c) Belasting; Inhouden U bent verantwoordelijk voor (en vrijwaart Race Roster en aan Race Roster gelieerde personen en entiteiten van) alle belastingen die verband houden met uw verkoop van kaarten via de Diensten (met uitzondering van belastingen op basis van het netto-inkomen van Race Roster). Deze bedragen mogen worden ingehouden van betalingen die door u verschuldigd zijn of aan u zijn gefactureerd. Voorts is Race Roster, indien Race Roster in een bepaald kalenderjaar voor uw account transacties verwerkt (i) ter waarde van meer dan $20.000 aan brutoverkoop en (ii) binnen meer dan 200 ordertransacties, verplicht de betreffende transacties samen met uw naam, adres en fiscaal nummer te melden aan de belastingdienst van het land van herkomst. Race Roster neemt als u deze drempels haalt in de loop van het jaar contact met u op voor deze gegevens en u stemt ermee in alle gevraagde gegevens onmiddellijk te verstrekken.

Race Roster behoudt zich het recht voor de betalingen van op grond van deze SV aan u verschuldigde bedragen in te houden als (i) Race Roster vermoedt of vaststelt dat dergelijke bedragen zijn gegenereerd (A) op een frauduleuze manier, (B) door deze SV te schenden (C) door toepasselijke wet- of regelgeving (zowel binnen- als buitenlands) te schenden of (ii) Race Roster op grond van toepasselijke wet- of regelgeving (zowel binnen- als buitenlands) verplicht is dit te doen. Dit inhouden kan tijdelijk of permanent zijn (te bepalen door Race Roster).

(d) Regels voor alle betalingen Race Roster heeft voor het verwerken van betalingstransacties op de Website een beroep gedaan op de diensten van bepaalde externe betalingsverwerkers. Deze bedrijven beheren de routering van toepasselijke gegevens via de verwerkingsnetwerken voor creditcards en elektronische cheques, al naar gelang van toepassing. Race Roster is niet gelieerd aan deze bedrijven en wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de handelingen of prestaties (of het gebrek daaraan) van dergelijke partijen. Derhalve wijst Race Roster uitdrukkelijk verantwoordelijkheid en aansprakelijk voor alle door externe betalingsverwerkers geleverde diensten, met inbegrip van de diensten gerelateerd aan betaaltransacties, af en stemt u er hierbij mee in dat Race Roster niet verantwoordelijk is voor welk verlies of welke schade dan ook dat/die u als gevolg van deze diensten hebt geleden.

5. Uw registratieplichten; Leeftijdseis

Om als Organisator geregistreerd gebruiker van de Diensten te zijn, stemt u ermee in: (a) juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals gevraagd door het registratieformulier van de Website (de “Accountgegevens”) en (b) de Accountgegevens bij te houden en direct te actualiseren om deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u gegevens verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn of als Race Roster redelijke gronden heeft om te vermoeden dat deze gegevens onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn, heeft Race Roster het recht om al uw accounts op te schorten of te beëindigen en om al uw huidige of toekomstige gebruik van de Diensten (of een deel daarvan) te weigeren. Onverminderd eventuele andersluidende bepalingen in deze SV heeft Race Roster tevens te allen tijde het recht uw account om willekeurige redenen of zonder reden te beëindigen of op te schorten.

Race Roster is zich bewust van de veiligheid en privacy van al zijn gebruikers en in het bijzonder die van kinderen. Daarom, en om consistent te zijn met de gebruiksvoorwaarden van FPM-dienstverleners of andere externe dienstverleners, moet u ten minste 18 jaar oud zijn of de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid in het rechtsgebied waarin u woonachtig bent, indien wettelijke leeftijd van meerderjarigheid hier hoger ligt, hebben bereikt om u voor een account aan te melden. Als u jonger dan 18 jaar bent, mag u deze Website alleen openen met toestemming en onder toezicht van uw ouder of voogd. Als u ouder of voogd bent van een kind jonger dan 18 jaar dat onze Website gebruikt, stemt u er hierbij mee in dat u aan deze SV gebonden bent.

6. Account, wachtwoord en beveiliging

Als onderdeel van het aanmeldproces voor de Website maakt u een wachtwoord en account aan. U bent verantwoordelijk voor geheimhouding van het wachtwoord en account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen uw account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle handelingen van subgebruikers die op uw account zijn aangemeld. U stemt ermee in (a) Race Roster onmiddellijk te informeren over ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of van elk ander beveiligingslek, en (b) te waarborgen dat u aan het eind van elke sessie van uw account uitlogt. Race Roster kan en wil niet aansprakelijk zijn voor verlies, schade of andere aansprakelijkheden voortvloeiend uit niet-naleving van dit Artikel door u of uit onrechtmatig gebruik van uw account. In geval van een geschil tussen twee of meer partijen met betrekking tot het eigendom van het account stemt u ermee in dat Race Roster als enige over een dergelijk geschil oordeelt en dat het besluit van Race Roster (dat beëindiging of opschorting van accounts waarover het geschil gaat kan inhouden) voor alle partijen definitief en bindend is.

7. Inhoud

7.1 Website-inhoud

U stemt ermee in dat alle materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie, gegevens, software, tekst, ontwerpelementen, grafische afbeeldingen, afbeeldingen en overige inhoud in of verstrekt via de Diensten of anderszins door Race Roster in verband met de Diensten beschikbaar gesteld (samen te noemen “Website-inhoud”) worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele-eigendomsrechten en -wetgeving en overige eigendomsrechten en -wetgeving. Race Roster kan eigenaar zijn van de Website-inhoud of delen van de Website-inhoud kunnen aan Race Roster beschikbaar worden gesteld door regelingen met derden. Tenzij Race Roster hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven of tenzij Race Roster hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in verband met uw gebruik van de beoogde functionaliteit van de Diensten, stemt u ermee in voor geen enkel doeleinde Website-inhoud te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, aan te passen, te distribueren, kopiëren, reproduceren, verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, te publiceren, wijzigen, bewerken of hiervan afgeleide werken te creëren of Website-inhoud op een andere website of in een computernetwerkomgeving te plaatsen. U mag echter voor uw eigen informatieve doeleinden een redelijk aantal kopieën van de Website-inhoud afdrukken of downloaden, mits u alle aanduidingen van auteursrechten en eigendomsrechten hierin behoudt. Het reproduceren, kopiëren of distribueren van Website-inhoud voor andere doeleinden is zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Race Roster strikt verboden. U mag de Website-inhoud uitsluitend gebruiken voor doeleinden die op grond van deze SV en eventueel toepasselijke wet- en regelgeving (zowel binnen- als buitenlands) zijn toegestaan. Alle niet uitdrukkelijk in deze SV verleende rechten zijn voorbehouden.

7.2 Uw Inhoud

U erkent en stemt ermee in dat u wanneer u als Organisator Inhoud aan de Website bijdraagt, verstrekt of beschikbaar stelt Race Roster hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepbare, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare (via een of meer lagen) licentie verleent voor het geheel of gedeeltelijk gebruiken, reproduceren, aanpassen, wijzigen, verspreiden, vertalen, publiceren en creëren van afgeleide werken op basis van, uitvoeren, weergeven en anderszins exploiteren van Uw Inhoud in op dit moment bekende of hierna te ontwikkelen media, voor welk doeleinde dan ook. U verklaart en garandeert dat u alle benodigde rechten en bevoegdheden hebt om voornoemde licentie te verlenen en dat Uw Inhoud (i) geen inbreuk maakt op de rechten van derden, deze niet schendt, hiervan een verkeerde voorstelling geeft of anderszins in strijd is met de rechten van derden, en (ii) in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving (zowel binnen- als buitenlands). Voorts moeten evenementen nauwkeurig en naar waarheid worden omschreven als Organisator informatie over het evenement op de Website plaatst. Als Race Roster naar eigen inzicht vaststelt dat Organisator een verkeerde voorstelling van een evenement heeft gegeven of deze SV anderszins niet naleeft, heeft Race Roster het recht het betreffende evenement (en alle overige op de Website vermelde evenementen) te annuleren en alle Registranten hun geld terug te geven. Race Roster behoudt zich te allen tijd het recht voor Uw Inhoud om willekeurige redenen of zonder reden van de Website te verwijderen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot bij binnenkomst van klachten of aantijgingen van derden of autoriteiten met betrekking tot Uw Inhoud). Voorts stemt u ermee in dat Race Roster uw naam en logo (ongeacht of u dit via de Website beschikbaar hebt gesteld) gebruikt om u te identificeren als een bestaande of voormalige klant van Race Roster, zowel op de Website als wat betreft marketing- en promotiematerialen.

Liefdadigheidsinstellingen stemmen in met het gebruik van hun naam en logo op de Website om te voldoen aan de eisen van de Website. De naam en het logo van de Liefdadigheidsinstelling kunnen worden weergegeven op individuele fondsenwervingspagina’s die zichtbaar zijn voor het publiek.

8. Gedrag

8.1 Bepaalde restricties

U begrijpt dat u aansprakelijk bent voor uw Inhoud, in welke vorm dan ook, die u aan of via de Diensten beschikbaar stelt, waaronder aan Registranten en andere gebruikers van de Diensten. U stemt ermee in de Diensten niet te gebruiken voor het uploaden, plaatsen, e-mailen, overdragen of anderszins beschikbaar stellen van Inhoud:

 • die onrechtmatig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair of obsceen is, inbreuk maakt op de privacy van iemand anders, haatdragend is of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
 • die minderjarigen op welke manier dan ook schaadt;
 • die gokken, gamen, loterijen, verlotingen, wedstrijden, sweepstakes en/of overige activiteiten faciliteert waarbij een prijs wordt toegekend, anders dan verlotingen, wedstrijden sweepstakes die worden uitgevoerd op een manier waarmee Race Roster heeft ingestemd;
 • waarin u zich uitgeeft voor personen of entiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een vertegenwoordiger of forumleider van Race Roster, of die bedrieglijke beweringen over uw band met een persoon of entiteit bevat of anderszins een verkeerde weergave geeft van uw band met een persoon of identiteit;
 • waarin headers worden vervalst of anderszins identificatoren worden gemanipuleerd om de oorsprong van via de Diensten verspreide Inhoud te verbergen;
 • waarvoor u niet het recht hebt om deze te delen en om de vereiste rechten en licenties hiervoor te verlenen;
 • die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten of eigendomsrechten van personen of entiteiten;
 • te maken heeft met de verkoop of levering van goederen en diensten anders dan de verkoop of levering van kaarten en aanmeldingen voor evenementen die op de Website worden vermeld en andere goederen en diensten die in combinatie met dergelijke evenementen worden verkocht of geleverd;
 • die softwarevirussen of andere computercodes, -bestanden of -programma’s bevat die bedoeld zijn om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken of om de Diensten anderszins te beïnvloeden op een manier die op grond van deze SV niet is toegestaan of die niet uitdrukkelijk door Race Roster is goedgekeurd;
 • die de Diensten of servers of netwerken die gerelateerd zijn aan de Diensten belemmert of verstoort of in strijd is met eisen, procedures, beleid of regelgeving met betrekking tot de Diensten; of
 • die bedoeld of onbedoeld in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving (zowel binnen- als buitenlands).

8.2 Bepaalde herstelrechten

U erkent dat Race Roster geen enkele Inhoud die door u of een derde in verband met de Diensten wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld vooraf controleert, maar dat Race Roster en door Race Roster aangewezen personen en entiteiten het recht (maar niet de plicht) hebben naar eigen inzicht (i) Uw Inhoud geheel of gedeeltelijk te monitoren, wijzigen, bewerken of verwijderen en/of (ii) uw recht op gebruik van de Diensten te allen tijde (met of zonder kennisgeving) met of zonder reden te annuleren of te beëindigen. U erkent en stemt ermee in dat Race Roster Uw Inhoud kan bewaren en Uw Inhoud ook om willekeurige redenen openbaar mag maken, onder andere als dit wettelijk vereist is of als Race Roster in goed vertrouwen meent dat dit bewaren of deze openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een juridisch proces; (b) deze SV af te dwingen; (c) te reageren op vorderingen dat uw Inhoud de rechten van derden schendt; en/of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Race Roster, zijn gebruikers en/of het publiek te beschermen. U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Diensten, met inbegrip van uw Inhoud het volgende kan omvatten: (i) overdracht over verschillende netwerken; en/of (ii) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische eisen van verbindende netwerken of apparaten.

9. Subdomeinen

Race Roster kan u het recht verlenen om een subdomein binnen de Website te gebruiken (bijv. [subdomein].raceroster.com). Alle dergelijke subdomeinen zijn exclusief eigendom van Race Roster. Wanneer Race Roster u een subdomein verstrekt, kan uw recht om een dergelijk subdomein te gebruiken te allen tijde (met en zonder kennisgeving) om willekeurige redenen of zonder reden door Race Roster worden beëindigd.

10. Verwijzingen

De volgende voorwaarden omschrijven de voorwaarden van de verwijzingsprogramma’s van Race Roster.

10.1 Registrantverwijzingssoftware

Race Roster stelt via de Diensten Software beschikbaar die het Organisatoren mogelijk maakt derden (“Verwijzers”) een bonus aan te bieden in ruil voor het doorverwijzen van Registranten naar hun evenement(en) (“Verwijzingssoftware”). Race Roster zal zich te goeder trouw inspannen om indien nodig informatie te verstrekken en instructies te geven om de Verwijzingssoftware correct te kunnen gebruiken. Als u in welke hoedanigheid dan ook gebruikmaakt van de Verwijzingssoftware dan dient u zich aan alle dergelijke instructies te houden. Deze instructies zijn te vinden op uw Organisatordashboard onder Evenementinstellingen > Verwijzingsinstellingen. Voor alle duidelijkheid: de Verwijzingssoftware wordt in het kader van deze SV geacht deel uit te maken van de “Software” en “Diensten”. Op uw gebruik van de Verwijzingssoftware zijn tevens de volgende voorwaarden van toepassing die u moet aanvaarden: (a) Race Roster is geen partij in enige overeenkomst (daadwerkelijk of impliciet) aangegaan door Organisatoren en Verwijzers en is geen tussenpersoon, werknemer, partner of andere vertegenwoordiger van Organisatoren of Verwijzers. Race Roster is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen of vermeende tekortkomingen van een Organisator of Verwijzer jegens elkaar of jegens een derde; en (b) Race Roster screent de gebruikers van de Diensten op geen enkele manier en doet geen onderzoek naar hen om vast te stellen of zij kunnen of willen voldoen aan de plichten die kunnen worden aangegaan op grond van dit verwijzingsprogramma voor Registranten. Race Roster doet geen toezeggingen en garandeert niet dat Organisatoren of Verwijzers voldoen aan hun plichten op grond van het Registrantenverwijzingsprogramma (c) Race Roster faciliteert de betaling van fondsen aan registrantverwijzers (d) Race Roster aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruik of misbruik van de Verwijzingssoftware of wanneer de Verwijzingssoftware niet naar verwachting werkt, zelfs indien dit niet-functioneren resulteert in het verlies van gegevens of in verkeerde interpretatie van gegevens die de Organisatoren en Registrantverwijzers nodig hebben om te kunnen voldoen aan de plichten die ze zijn aangegaan door de Verwijzingssoftware te gebruiken.

11. Aanvullende diensten

Race Roster kan u op verzoek en tegen van tijd tot tijd naar eigen inzicht door Race Roster te bepalen vergoedingen aanvullende diensten leveren die verder strekken dan de functionaliteit van de Website, met inbegrip van (zonder uitzondering) apparatuur voor toegangsscans en overige apparatuur, het leveren van consultants en personeel om u te helpen op de datum van uw evenement en het leveren van speciale accountbeheerdiensten. Alle dergelijke aanvullende diensten geleverd voorafgaand aan, tijdens of na uw evenement worden geacht deel uit te maken van de Diensten en hierop zijn alle voorwaarden van deze SV van toepassing. Dergelijke aanvullende diensten dienen te worden vermeld in een schriftelijke Addendumovereenkomst bij deze SV, een Huurovereenkomst voor Apparatuur van Race Roster en/of een andere schriftelijke overeenkomst tussen u en een bevoegde functionaris van Race Roster. Hierin dienen de Servicekosten en de overige voorwaarden met betrekking tot dergelijke aanvullende diensten te worden vermeld. Als voorwaarde voor de huur van apparatuur dient u een afzonderlijke Huurovereenkomst voor Apparatuur van Race Roster aan te gaan.

12. Vrijwaring

U stemt ermee in Race Roster en aan Race Roster gelieerde bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, bestuurders, agenten, co-branders, overige partners en werknemers te vrijwaren van alle schade (zowel directe schade, indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade als andere schade), verlies, aansprakelijkheid, kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke advocaat- en boekhoudkosten) voortvloeiend uit vorderingen, eisen, rechtszaken, procedures (voor een arbiter, rechtbank, mediator of anderszins) of door een derde ingesteld onderzoek (elk een “Vordering”) vanwege of voortvloeiend uit: uw Inhoud; gebruik van, bijdrage aan of verband met de Diensten door u of aan u gelieerde personen of entiteiten of uw of hun functionarissen, bestuurders, agenten of werknemers; uw handelingen of nalatigheid, uw schending van deze SV; en/of uw schending van rechten van anderen. Race Roster stelt u in kennis van dergelijke Vorderingen, met dien verstande dat het niet of later verstrekken van een dergelijke kennisgeving door Race Roster uw plichten op grond van deze SV niet beperkt. Race Roster behoudt zich het recht voor de exclusieve verdediging en controle van kwesties waarvoor op grond van dit Artikel sprake is van vrijwaring op zich te nemen. In dergelijke gevallen stemt u ermee in medewerking te verlenen aan alle redelijke verzoeken om Race Roster te helpen bij de verdediging van dergelijke kwesties.

13. Wijziging/opschorting van Diensten

Race Roster behoudt zich te allen tijde het recht voor de Diensten (of een deel daarvan) om willekeurige redenen, zonder reden of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of stop te zetten en kan dit van tijd tot tijd doen. Race Roster is niet verantwoordelijk jegens u voor gehele of gedeeltelijke terugbetaling van vergoedingen, met inbegrip van de Servicekosten, om wat voor reden dan ook, behalve wanneer er door Race Roster een fout is gemaakt. Race Roster besluit naar eigen inzicht of er een fout is gemaakt. U stemt ermee in dat Race Roster jegens u of derden niet aansprakelijk is voor wijziging, opschorting of stopzetting van de Diensten.

14. Beëindiging

Race Roster heeft het recht te allen tijde, om een willekeurige reden of zonder reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebrek aan gebruik, het niet tijdig betalen van aan Race Roster verschuldigde vergoedingen of bedragen, of als Race Roster van mening is dat u hebt gehandeld in strijd met de letter of de geest van deze SV, naar eigen inzicht uw wachtwoord, accounts (of delen daarvan) en/of uw recht om de Diensten te gebruiken te beëindigen en om Uw Inhoud binnen de Diensten te verwijderen. U stemt ermee in dat beëindiging van uw recht om de Diensten te gebruiken plaatsvindt zonder voorafgaande kennisgeving en u erkent en stemt ermee in dat Race Roster uw account en alle aan uw account gerelateerde Inhoud en bestanden onmiddellijk mag deactiveren of verwijderen en/of verdere toegang tot dergelijke bestanden of de Diensten mag blokkeren. Voorts stemt u ermee in dat Race Roster niet aansprakelijk is jegens u of een derde voor beëindiging van uw recht om de Diensten te gebruiken of hier anderszins toegang toe te krijgen. Alle bepalingen van deze SV die door hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven na beëindiging van uw recht om de Diensten te gebruiken, blijven van kracht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid, ontheffingen, vrijwaringsplichten, afwijzingen van garanties en eigendomsrechtelijke beschermingen en licenties).

15. Koppelingen

De Diensten of derden kunnen koppelingen bevatten naar andere internetwebsites of middelen. Omdat Race Roster geen controle over dergelijke websites en middelen heeft, erkent u en stemt u ermee in dat Race Roster niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of middelen en Inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen die via dergelijke websites of middelen beschikbaar zijn niet goedkeurt en hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk is. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Race Roster niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met gebruik van of vertrouwen op dergelijke Inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materialen die via dergelijke website of middelen beschikbaar zijn.

16. Afwijzing van garanties

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD “AS IS” EN “AS AVAILABLE”. RACE ROSTER WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOM, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. RACE ROSTER GARANDEERT NIET DAT: (I) DE DIENSTEN AAN UW EISEN VOLDOEN, (II) DE DIENSTEN NIET WORDEN ONDERBROKEN EN TIJDIG, NAUWKEURIG OF FOUTLOOS ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN BEHAALD DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (IV) DE DIENSTEN ZELF (OF EEN DEEL DAARVAN) VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN OF (V) EVENTUELE FOUTEN IN DE DIENSTEN WORDEN GECORRIGEERD. RACE ROSTER IS NIET VERANTWOORDELIJK EN AANSPRAKELIJK VOOR DE INHOUD, PRODUCTEN, DIENSTEN EN HET HANDELEN OF NIET-HANDELEN VAN GEBRUIKERS, REGISTRANTEN, DONATEURS OF ANDERE NON-ORGANISATOREN, ORGANISATOREN OF DERDEN VOOR, TIJDENS EN/OF NA EEN EVENEMENT; EN RACE ROSTER IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT GARANTIES DIE ZIJN AFGEWEZEN IN (I) TOT EN MET (V) HIERBOVEN. U ERKENT DAT RACE ROSTER GEEN CONTROLE HEEFT OVER EN GEEN GARANTIE GEEFT TEN AANZIEN VAN DE KWALITEIT, VEILIGHEID OF RECHTMATIGHEID VAN EVENEMENTEN WAARVOOR WORDT GEADVERTEERD, DE WAARHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN DE INHOUD OF VERMELDINGEN VAN GEBRUIKERS (MET INBEGRIP VAN REGISTRANTEN, OVERIGE NON-ORGANISATOREN EN ORGANISATOREN) OF HET VERMOGEN VAN GEBRUIKERS (MET INBEGRIP VAN REGISTRANTEN EN ORGANISATOREN) OM EEN TRANSACTIE UIT TE VOEREN OF DAADWERKELIJK AF TE RONDEN. RACE ROSTER IS VERDER NIET GELIEERD AAN EN HEEFT GEEN AGENTUURRELATIE OF ARBEIDSRELATIE MET EXTERNE DIENSTVERLENERS WAARVAN GEBRUIK WORDT GEMAAKT IN VERBAND MET DE DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKINGEN, PSP-DIENSTEN) EN RACE ROSTER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EN WIJST HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE VOORTVLOEIT UIT DE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN VAN DERGELIJKE EXTERNE DIENSTVERLENERS. VOORNOEMDE AFWIJZINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT DIT NIET TOESTAAT. Onverminderd het voorgaande kunt u het wangedrag van gebruikers, Registranten, overige non-Organisatoren, Organisatoren en/of derden in verband met de Website of Diensten bij Race Roster melden. Race Roster kan naar eigen inzicht de vordering onderzoeken en de noodzakelijke acties ondernemen.

17. Beperking van aansprakelijkheid

RACE ROSTER IS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN OF ANDERE ONDERWERPEN VAN DEZE SV IN GEEN ENKEL GEVAL EN OP GROND VAN GEEN ENKELE THEORIE AANSPRAKELIJK VOOR: (I) ALLE INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE SCHADE OF EXEMPLAIRE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE (ZELFS ALS RACE ROSTER IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), (II) DE INKOOPKOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, (III) BEDRAGEN HOGER DAN CAD $100,00 IN TOTAAL VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN OF (IV) KWESTIES WAAROVER RACE ROSTER REDELIJKERWIJZE GEEN CONTROLE HEEFT, VOORTVLOEIEND UIT EEN ONRECHTMATIGE DAAD, EEN OVEREENKOMST OF ANDERSZINS. RACE ROSTER IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT UW INHOUD OF INHOUD VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN. VOORNOEMDE BEPERKINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT NIET ZIJN TOEGESTAAN.

18. Ontslag

OMDAT U TOEGANG HEBT TOT DE DIENSTEN EN DE DIENSTEN MAG GEBRUIKEN, STEMT U ER HIERBIJ MEE IN RACE ROSTER EN AAN RACE ROSTER GELIEERDE BEDRIJVEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, AGENTEN, CO-BRANDERS, OVERIGE PARTNERS EN WERKNEMERS TE ONTSLAAN VAN ALLE SCHADE (ZOWEL INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE ALS ANDERSZINS), VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK, BEKEND EN ONBEKEND, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE IN VERBAND MET GESCHILLEN TUSSEN U EN DERDEN (MET INBEGRIP VAN ANDERE ORGANISATOREN, REGISTRANTEN EN OVERIGE NIET-ORGANISATOREN) IN VERBAND MET DE DIENSTEN, UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF OP DE DIENSTEN VERMELDE EVENEMENTEN.

IN VERBAND MET HET VOORNOEMDE ONTSLAG DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF BEPALINGEN DAT IN ESSENTIE ZEGT: “EEN ALGEMEEN ONTSLAG GELDT NIET VOOR VORDERINGEN WAARVAN DE CREDITEUR OP HET MOMENT WAAROP HET ONTSLAG WERD VERLEEND NIET OP DE HOOGTE WAS OF WAARVAN DE CREDITEUR OP HET MOMENT WAAROP HET ONTSLAG WERD VERLEEND NIET KON VERMOEDEN DAT DEZE TEN VOORDELE VAN HEM BESTONDEN EN DIE INDIEN DEZE BIJ HEM BEKEND ZOUDEN ZIJN GEWEEST ZIJN SCHIKKING MET DE DEBITEUR AANZIENLIJK ZOUDEN HEBBEN BEÏNVLOED.”

19. Privacy

Op alle in verband met de Diensten door u verstrekte of door Race Roster verzamelde gegevens is het Privacybeleid van Race Roster van toepassing. Een kopie hiervan is te vinden op https://raceroster.com/legal/privacy-policy en wordt hierbij door middel van verwijzing in deze SV opgenomen. Race Roster raadt u ten zeerste aan het Privacybeleid goed te lezen.

Organisatoren die met behulp van de software handmatig Registranten invoeren of gegevens van registranten verzamelen, zodat Race Roster deze namens de Organisator kan invoeren, zijn verplicht deze Registranten voor zover mogelijk en naar beste kunnen te informeren over het Privacybeleid van Race Roster en het feit dat Registranten het beleid kunnen inzien op https://raceroster.com/legal/privacy-policy.

20. Kennisgeving

Kennisgevingen kunnen worden verstuurd via e-mail of gewone post naar het adres dat in de administratie van Race Roster is opgenomen. U stemt ermee in dat u er door de Website of de Diensten te gebruiken mee akkoord gaat dat Race Roster elektronisch met u communiceert. U hebt te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. We kunnen ook kennisgevingen van wijzigingen van deze SV of andere kwesties geven door in het algemeen kennisgevingen of koppelingen naar kennisgevingen op de Website te plaatsen. Alle kennisgevingen van u aan ons dienen schriftelijk te worden verzonden naar ons postadres: Race Roster/Race Roster North America Corp., 186 York St London Ontario, Canada N6A 1B5 Attn: Corporate Counsel.

21. Handelsmerkgegevens; Auteursrechten; Klachten met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten

De handelsmerken en logo’s van Race Roster (de “Race Roster-Handelsmerken”) die worden gebruikt en weergegeven in verband met de Diensten zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van Race Roster. Overige bedrijfsnamen, productnamen en namen van diensten die worden gebruikt in verband met de Diensten kunnen handelsmerken of dienstmerken van derden zijn (de “Handelsmerken van Derden” en samen met de Race Roster-Handelsmerken de “Handelsmerken”). Het aanbieden van de Diensten mag niet worden opgevat als het impliciet, door uitsluiting of anderszins verlenen van een licentie of recht voor het gebruik van een Handelsmerk dat wordt weergegeven in verband met de Diensten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Race Roster specifiek voor elk gebruik. De Handelsmerken mogen niet worden gebruikt om Race Roster, derden of de producten of diensten van derden op enige wijze in diskrediet te brengen (naar het exclusieve oordeel van Race Roster), of op een manier die de goodwill in de Handelsmerken kan schaden. Gebruik van Handelsmerken als deel van een koppeling naar of van een website is verboden, tenzij Race Roster het tot stand brengen van een dergelijke koppeling goedkeurt door hiervoor van tevoren voor iedere dergelijke koppeling schriftelijk toestemming te verlenen. Alle door het gebruik van Race Roster-Handelsmerken gegenereerde goodwill komt ten goede aan Race Roster.

Behoudens voor zover expliciet anders vermeld, is alle Inhoud op deze Website auteursrechtelijk beschermd werk van Race Roster of zijn externe leveranciers of gebruikers van inhoud. De compilatie (in de betekenis van verzameling, samenstelling en samenvoeging) van alle Inhoud is tevens exclusief eigendom van Race Roster. Behoudens voor zover expliciet anders vermeld in deze SV of zoals uitdrukkelijk toegestaan, mag u gegevens of inhoud die u van deze Website hebt verkregen, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, geluid en video) niet geheel of gedeeltelijk aanpassen, wijzigen, kopiëren, verspreiden (voor een vergoeding of anderszins), verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, hergebruiken, plaatsen, publiceren, in licentie geven, inkleden, downloaden, bewaren voor volgend gebruik, hiervan afgeleide werken creëren, deze overdragen of deze verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Race Roster of eventuele toepasselijke externe leveranciers of gebruikers. Het gebruik van Inhoud, met inbegrip van beelden, door u of anderen die u hiervoor toestemming hebt gegeven, is verboden, tenzij dit door Race Roster uitdrukkelijk wordt toegestaan. Elke ongeoorloofde gebruik van tekst of afbeeldingen kan inbreuk maken op auteursrechten, merkenrechten, privacy- en publiciteitsrechten en toepasselijke regelgeving en statuten. Race Roster garandeert en verklaart niet dat uw gebruik van Inhoud die op de Website wordt weergegeven geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Klachten met betrekking tot intellectuele eigendom Race Roster respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en verwacht dat personen die de Website bezoeken of de Diensten gebruiken dit ook doen. Als u van mening bent dat uw werk op de Website is gebruikt op een manier die inbreuk maakt, kunt u ons hierover informeren via copyright@raceroster.com. De kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van iemand die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht waarop inbreuk zou zijn gepleegd;
 • Een omschrijving van het werk waarvan u beweert dat hierop inbreuk is gemaakt, met inbegrip van een kopie van het werk of het adres van de internetpagina waarop het werk te vinden is;
 • Identificatie van de locatie op het Bedrijfsplatform van het materiaal waarvan u beweert dat hierop inbreuk is gemaakt of de koppeling of verwijzing naar een andere website die het materiaal bevat waarvan u beweert dat hierop inbreuk is gemaakt;
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een verklaring waarin u te goeder trouw verklaart dat de eigenaar, de agent of de wet het betwiste gebruik van het betreffende materiaal niet toestaat; en
 • Een verklaring waarin u stelt dat de informatie in deze kennisgeving correct is en een verklaring, op straffe van meineed, dat u eigenaar bent van het materiaal waarvan u beweert dat hierop inbreuk is gemaakt of dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar hiervan.

22. Algemeen

22.1 Volledige overeenkomst

Deze SV vormen de volledige overeenkomst tussen u en Race Roster en zijn van toepassing op uw gebruik van de Diensten als Organisator. Deze SV vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen, discussies of communicaties tussen u en Race Roster over het onderwerp van deze SV, met uitzondering van een eventuele schriftelijke Addendumovereenkomst, indien van toepassing, tussen u en een bevoegde functionaris van Race Roster met betrekking tot een specifiek evenement of specifieke evenementen. Er kunnen ook aanvullende voorwaarden voor u gelden die van toepassing zijn als u gebruikmaakt van gelieerde diensten, Inhoud van derden, software van derden of de Diensten op een andere manier dan gereguleerd door deze SV.

22.2 Toepasselijk recht en rechtsgebied; Geen collectieve rechtszaak.

Op deze SV en uw toegang tot en gebruik van deze Website is het recht van de provincie Ontario en het land Canada van toepassing, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen. U stemt ermee in dat alle rechtsvorderingen voortvloeiend uit of op enige wijze met betrekking tot deze SV uitsluitend worden ingediend bij de rechtbanken in Ontario in Canada en u onderwerpt zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken in alle rechtszaken en gerechtelijke procedures.

U EN RACE ROSTER KOMEN OVEREEN DAT ALLE PROCEDURES TER BESLECHTING VAN GESCHILLEN OP INDIVIDUELE BASIS WORDEN GEVOERD EN DAT U NOCH RACE ROSTER ZAL TRACHTEN EEN GESCHIL VOOR TE LEGGEN IN EEN COLLECTIEVE RECHTSZAAK, EEN GROEPSGEDING OF EEN GROEPSACTIE. U EN RACE ROSTER KOMEN VOORTS OVEREEN DAT GEEN ENKELE PROCEDURE WORDT SAMENGEVOEGD OF GECOMBINEERD MET EEN ANDERE PROCEDURE ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN U, RACE ROSTER EN ALLE PARTIJEN IN EEN DERGELIJKE PROCEDURE.

22.3 Verklaring van afstand; Ongeldige bepalingen

Het niet of later uitoefenen of afdwingen van een recht of bepaling van deze SV door Race Roster vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Een mondelinge verklaring van afstand, wijziging of aanpassing is in geen enkele situatie geldig. Indien een bepaling van deze SV door een arbiter of een rechtbank van een bevoegde rechtsmacht ongeldig wordt bevonden, komen de partijen desondanks overeen dat de arbiter of rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en de overige bepalingen van deze SV blijven onverminderd van kracht.

22.4 Tijd om een vordering in te stellen

U stemt ermee in dat een vordering voortvloeiend uit of met betrekking tot gebruik van de Diensten of deze SV, ongeacht wetten die anderszins bepalen, moet worden ingesteld binnen twee (2) jaar nadat een dergelijke vordering is ontstaan, anders vervallen uw rechten.

22.5 Eigendomsrechten

De rubriek eigendomsrechten in deze SV is slechts toegevoegd voor gemaksdoeleinden en heeft geen juridische of contractuele betekenis.

22.6 Schendingen

Meld eventuele schendingen van deze SV via tos@raceroster.com.

22.7 Overmacht

Race Roster is niet aansprakelijk voor het niet of te laat nakomen van zijn plichten door oorzaken waarover het geheel of gedeeltelijk redelijkerwijs geen controle heeft of waarover onze opdrachtnemers, agenten of leveranciers redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot storingen van nutsvoorzieningen of vervoersproblemen, stakingen of andere arbeidsonlusten, natuurrampen, oorlog of terreur, overstromingen, sabotage, brand en overige rampen.

BIJLAGE 1 – ADDENDUM GEGEVENSVERWERKING VOOR EVENEMENTORGANISATOREN UIT DE EU

1. Onderwerp van deze Gegevensverwerkingsovereenkomst

1.1. Dit Addendum Gegevensverwerking is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens waarop de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is vanwege de diensten die worden geleverd op grond van de Servicevoorwaarden van Evenementorganisatoren/Gegegevensverwerkers van Race Roster (hierna te noemen de “Serviceovereenkomst”).

1.2. De term EU-wetgeving inzake gegevensbescherming betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad d.d. 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (Algemene verordening gegevensbescherming).

1.3. Termen zoals “verwerking”, “Persoonsgegevens”, “Gegevensbeheerder” en “Gegevensverwerker” hebben de betekenis die is vastgesteld in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Race Roster is de Gegevensbeheerder van alle Persoonsgegevens die door een gegevenssubject in de Software worden ingevoerd en de Gegevensverwerker is de entiteit die de Persoonsgegevens met behulp van de Software van Race Roster inziet, zoals gedefinieerd in de Serviceovereenkomst, d.w.z. de Evenenmentorganisator en personen die door de Evenementorganisator gemachtigd zijn om de Persoonsgegevens in te zien, zoals liefdadigheidsinstellingen/non-profitorganisaties en timers. Persoonsgegevens zijn alle naar een persoon herleidbare gegevens over een gegevenssubject uit de EU die via de Software van Race Roster worden geüpload. Dergelijke gegevens worden behandeld overeenkomstig het Privacybeleid van Race Roster, dat te vinden is op https://raceroster.com/legal/privacy-policy

1.4. Voor zover de Gegevensverwerker Persoonsgegevens verwerkt waarop de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is, zijn de voorwaarden van dit Addendum Gegevensverwerking van toepassing.

2. De Gegevensbeheerder en de Gegevensverwerker

2.1. De Gegevensbeheerder bepaalt hoeveel en welk soort Persoonsgegevens de Gegevensverwerker kan inzien of verwerken. De Gegevensverwerker verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend zoals in de Serviceovereenkomst vermeld is.

2.2. Wanneer vanwege een wettelijke plicht bepaalde verwerking van Persoonsgegevens door de Gegevensverwerker vereist is, dient de Gegevensverwerker de Gegevensbeheerder voorafgaand aan verwerking over deze wettelijke plicht te informeren, tenzij de betreffende wet het verstrekken van dergelijke informatie aan de Gegevensbeheerder expliciet verbiedt. De Gegevensverwerker mag de Persoonsgegevens nooit verwerken op een manier die niet in overeenstemming is met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

2.3. De Gegevensbeheerder en de Gegevensverwerkers (de “Partijen”) zijn een Serviceovereenkomst aangegaan om te profiteren van de expertise van de Beheerder op het gebied van het beveiligen van de Persoonsgegevens voor de in de Serviceovereenkomst genoemde doeleinden. De Gegevensverwerker mag naar eigen inzicht de middelen die hij voor deze doeleinden nodig acht selecteren en gebruiken, mits zij aan de eisen van dit Addendum Gegevensverwerking voldoen.

2.4. Gegevensbeheerder garandeert dat hij alle noodzakelijke rechten heeft om de Persoonsgegevens aan Gegevensverwerker te verstrekken voor het uitvoeren van de verwerking met betrekking tot de Diensten. Voor zover de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, dient Gegevensbeheerder te waarborgen dat alle noodzakelijke toestemmingen voor deze verwerking van gegevenssubjecten worden verkregen en dat een administratie van deze toestemmingen wordt bijgehouden.  Wanneer dergelijke toestemming door het gegevenssubject wordt ingetrokken, dient Gegevensbeheerder het feit dat de toestemming is ingetrokken naar de Gegevensverwerker te communiceren en Gegevensbeheerder blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van instructies voor Gegevensverwerkers met betrekking tot de verdere verwerking van de betreffende Persoonsgegevens.

3. Vertrouwelijkheid

3.1. Onverminderd eventuele bestaande contractuele regelingen tussen de Partijen, dient de Gegevensverwerker al zijn werknemers, agenten en/of goedgekeurde subverwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van Persoonsgegevens te informeren over de vertrouwelijke aard van de Persoonsgegevens. De Gegevensverwerker dient te waarborgen dat alle dergelijke personen of partijen een passende geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend, anderszins gebonden zijn tot geheimhouding of een passende wettelijke plicht tot geheimhouding hebben.

4. Beveiliging

4.1. Rekening houdend met de stand van de techniek en de aard, omvang, context van en doeleinden voor verwerking, evenals het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en onverminderd eventuele andere beveiligingsnormen die door Partijen zijn overeengekomen, dienen de Gegevensbeheerder en Gegevensverwerker passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat passend is voor het risico bij het verwerken van Persoonsgegevens. Deze maatregelen dienen in voorkomende gevallen de volgende zaken te omvatten:

 1. maatregelen om te waarborgen dat de Persoonsgegevens uitsluitend door bevoegd personeel en voor de doeleinden van het uitvoeren van de Serviceovereenkomst kunnen worden ingezien;
 2. bij het beoordelen van een passend beveiligingsniveau dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met alle risico’s die aan verwerking verbonden zijn, bijvoorbeeld het risico van onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging, ongeoorloofde of onrechtmatige opslag en verwerking van, inzicht in of openbaarmaking van Persoonsgegevens; 
 3. de pseudonimisering en versleuteling van Persoonsgegevens;
 4. het vermogen om blijvende geheimhouding, integriteit, beschikbaarheid en bestendigheid van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;
 5. het vermogen om de beschikbaarheid van en toegang tot Persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval een fysiek of technisch incident;
 6. een proces voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen voor het waarborgen van de beveiliging van de verwerking van Persoonsgegevens; en
 7. maatregelen om kwetsbaarheden te signaleren met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens in systemen die worden gebruikt om diensten aan de Gegevensbeheerder te leveren.

4.2. De Gegevensbeheerder dient te allen tijde te beschikken over een passend schriftelijk beveiligingsbeleid met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, waarin in elk geval de in Artikel 4.1 genoemde maatregelen worden omschreven.

4.3. Op verzoek van de Gegevensbeheerder dient de Gegevensverwerker aan te tonen welke maatregelen hij op grond van dit Artikel 4 heeft genomen en dient hij de Gegevensbeheerder toe te staan deze maatregelen te auditen en te testen. De Gegevensbeheerder heeft het recht om met inachtneming van een kennisgevingstermijn van ten minste 14 dagen aan de Gegevensverwerker audits uit te voeren van het bedrijfspand en de bedrijfsvoering van de Gegevensverwerker zolang deze betrekking hebben op de Persoonsgegevens of om deze audit te laten uitvoeren door een derde die een geheimhoudingsovereenkomst met de Gegevensverwerker is aangegaan. De Gegevensverwerker dient mee te werken aan dergelijke audits die worden uitgevoerd door of namens de Gegevensbeheerder en dient de auditors van de Gegevensbeheerder redelijke toegang te verlenen tot alle bedrijfspanden en apparaten die worden gebruikt voor de verwerking van de Persoonsgegevens. De Gegevensverwerker dient de Gegevensbeheerder en/of de auditors van de Gegevensbeheerder toegang te verlenen tot alle informatie met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens die redelijkerwijs van de Gegevensbeheerder kunnen worden verlangd om na te gaan of de Gegevensverwerker dit Addendum Gegevensverwerking naleeft. 

5. Verbeteringen van de beveiliging

5.1. De Partijen erkennen dat de beveiligingseisen constant veranderen en dat effectieve beveiliging frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist. De Gegevensverwerker dient de maatregelen die overeenkomstig Artikel 4 zijn ingevoerd derhalve doorlopend te evalueren en deze maatregelen aan te scherpen, aan te vullen en te verbeteren om te zorgen dat hij aan de in Artikel 4 gestelde eisen blijft voldoen.

5.2. Indien aanpassing van dit Addendum Gegevensverwerking noodzakelijk is om een aanvullende instructie voor de Gegevensverwerker van de Gegevensbeheerder uit te voeren of om de beveiligingsmaatregelen te verbeteren voor zover dit van tijd tot tijd noodzakelijk is door wijzigingen van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming of door de autoriteiten gegevensbescherming van bevoegde rechtsgebieden, overleggen de Partijen in goed vertrouwen over deze wijzigingen.

6. Gegevensoverdracht

6.1. De Gegevensverwerker dient de Gegevensbeheerder onmiddellijk te informeren van elke (geplande) permanente of tijdelijke overdracht van Persoonsgegevens naar een andere land buiten de Europese Economische Ruimte dan door de Europese Commissie geschikt worden geacht op grond van de EU-verordening inzake gegevensbescherming 95/46/EC of die zich houden aan het Privacy Shield van de EU en de Verenigde Staten, zoals opgesteld door het Amerikaanse ministerie van handel.

7. Informatieplichten en incidentbeheer

7.1. Als de Gegevensverwerker kennis krijgt van een incident dat van invloed is op de verwerking van Persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de Serviceovereenkomst dient hij de Gegevensbeheerder direct over het incident in te lichten, dient hij te allen tijde samen te werken met de Gegevensbeheerder en dient hij de instructies van de Gegevensbeheerder met betrekking tot dergelijke incidenten op te volgen om de Gegevensbeheerder in staat te stellen een correct antwoord te formuleren en geschikte vervolgstappen te nemen met betrekking tot het incident.

7.2. De in Artikel 7.1 gebruikte term “incident” wordt geacht in elk geval het volgende te betekenen:

 1. een klacht of een verzoek met betrekking tot het uitoefenen van de rechten van een gegevenssubject op grond van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.
 2. een onderzoek naar of inbeslagname van Persoonsgegevens door overheidsfunctionarissen of een specifieke aanwijzing dat een dergelijk onderzoek of een dergelijke inbeslagname aanstaande is;
 3. elke ongeoorloofde of ongewilde inzage, verwerking, verwijdering, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van de Persoonsgegevens;
 4. elk lek in de beveiliging en/of geheimhouding zoals vermeld in Artikel 3 en 4 van dit Addendum Gegevensbescherming dat leidt tot ongewenste of onrechtmatige verwijdering, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of inzage in de Persoonsgegevens of elke aanwijzing dat er sprake was van een dergelijk lek of dat een dergelijk lek aanstaande is; of
 5. indien het uitvoeren van een van de Gegevensbeheerder ontvangen instructie volgens de Gegevensverwerker zou leiden tot schending van de toepasselijke wetgeving die op de Gegevensbeheerder of de Gegevensverwerker van toepassing is.

7.3. De Gegevensverwerker dient te allen tijde te beschikken over schriftelijke procedures die hem in staat stellen de Gegevensbeheerder onmiddellijk een reactie te geven over een incident.  Wanneer redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het incident een kennisgeving van een gegevenslek van de Gegevensbeheerder vereist op grond van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, dan dient de Gegevensverwerker zijn schriftelijke procedures zo in te richten dat hij in staat is de Gegevensbeheerder uiterlijk 24 uur nadat hij kennis heeft gekregen van het betreffende incident in kennis te stellen.

7.4. Alle op grond van dit Artikel 7 aan Gegevensbeheerder verstrekte kennisgevingen dienen aan de Gegevensbeheerder te worden gericht en dienen het volgende te bevatten:

 1. een omschrijving van de aard van het incident, waar mogelijk met inbegrip van de categorieën en het aantal bij het incident betrokken gegegevenssubjecten (bij benadering) en de categorieën en het geschatte aantal betrokken bestanden met Persoonsgegevens;
 2. de naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een andere contactpersoon van de Gegevensverwerker bij wie meer informatie kan worden verkregen;
 3. een omschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van het incident; en
 4. een omschrijving van de door de Gegevensverwerker genomen of voorgestelde maatregelen om het incident aan te pakken, waar nodig met inbegrip van maatregelen om de mogelijke negatieve gevolgen te beperken.

8. Aanbesteding aan subverwerkers

8.1. Eventuele derden (subverwerkers) die namens de Gegevensbeheerder of de Gegevensverwerker Persoonsgegevens verwerken, moeten zich houden aan dezelfde verplichtingen als vermeld in dit Addendum. Hierbij wordt algemene toestemming verleend voor de inzet van derden in verband met de Diensten en om gebruik te blijven maken van dergelijke subverwerkers, op voorwaarde dat wordt bevestigd dat dergelijke subverwerkers aan de eisen van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming voldoen.

8.2. Onverminderd eventuele toestemming van de Gegevensbeheerder in de zin van het voorgaande lid, blijft de Gegevensverwerker volledig verantwoordelijk jegens de Gegevensbeheerder voor het niet nakomen van de plichten ten aanzien van gegevensbescherming door dergelijke subverwerkers.

8.3. De Gegevensverwerker dient te waarborgen dat de subverwerker gebonden is aan dezelfde gegevensbeschermingsplichten van de Gegevensbeheerder op grond van dit Addendum Gegevensverwerking, dient toe te zien op naleving daarvan en dient zijn subverwerkers in het bijzonder de plicht op te leggen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zodanig dat de verwerking voldoet aan de eisen van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

8.4. De Gegevensbeheerder mag eisen dat de Gegevensverwerker een externe subverwerker controleert of informatie verstrekt dat een dergelijke audit heeft plaatsgevonden (of, indien mogelijk, de Gegevensbeheerder bij te staan bij het verkrijgen van een extern auditrapport met betrekking tot de bedrijfsvoering van de subverwerker) om naleving van zijn door dit Addendum opgelegde plichten te waarborgen.

9. Teruggave of vernietiging van Persoonsgegevens 

9.1. Bij beëindiging van de Serviceovereenkomst of wanneer alle in het kader van de Diensten overeengekomen doeleinden waarvoor geen verdere verwerking noodzakelijk is, zijn gerealiseerd, heeft de Gegevensverwerker geen toegang meer tot de Persoonsgegevens via de Software van Race Roster. 

9.2. De Gegevensverwerker dient alle derden die hem ondersteunen bij het verwerken van de Persoonsgegevens te informeren over het beëindigen van de Diensten en dient te waarborgen dat al deze derden begrijpen dat ze geen toegang meer hebben tot de Persoonsgegevens via de Software van Race Roster.

10. Hulp aan Gegevensbeheerder

10.1. De Gegevensverwerker dient de Gegevensbeheerder voor zover mogelijk te helpen bij het invoeren van passende technische en organisatorische maatregelen voor het nakomen van de plicht van de Gegevensbeheerder om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van gegevenssubjecten op grond van de AVG.

10.2. De Gegevensverwerker dient aan Gegevensbeheerder alle gegevens beschikbaar te stellen die nodig zijn om nakoming van de plichten van Gegevensverwerker aan te tonen en om audits, met inbegrip van inspecties, door de Gegevensbeheerder of een andere door de Gegevensbeheerder daartoe bevoegde auditor mogelijk te maken en hieraan bij te dragen.

11. Vrijwaring

11.1. De Gegevensverwerker vrijwaart de Gegevensbeheerder van alle vorderingen, rechtszaken, vorderingen van derden, verlies, schade en kosten opgelopen en gemaakt door de Gegevensbeheerder en direct of indirect voortvloeiend uit of in verband met schending van dit Addendum Gegevensbescherming en/of de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming door de Gegevensverwerker.

11.2. De Gegevensbeheerder vrijwaart de Gegevensverwerker van alle vorderingen, rechtszaken, vorderingen van derden, verlies, schade en kosten opgelopen en gemaakt door de Gegevensverwerker en direct of indirect voortvloeiend uit of in verband met schending van dit Addendum Gegevensbescherming en/of de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming door de Gegevensbeheerder.