Användarvillkor för evenemangsarrangörer

Från och med 25 september 2020

Scroll to top

1. Godkännande av villkor

1.1 Överblick.

Följande Användarvillkor (dessa Terms of Service eller “TOS”) reglerar all användning av dig som Arrangör (enligt definitionen nedan) för (a) Race Rosters (juridiskt känt som Race Roster North America Corporation) webbplatser och domäner (inklusive alla webbsidor, underdomäner och underavdelningar däri, som kallas “Webbplatsen”), (b) alla tjänster som finns tillgängliga på eller via Webbplatsen eller på annat sätt tillhandahålls av Race Roster, och (c) all Programvara (enligt definitionen nedan) (tillsammans kallad “Tjänsterna”). Tjänsterna ägs och/eller drivs av Race Roster. Tjänsterna erbjuds med förbehåll för att du accepterar dem utan att ändra några av reglerna och villkoren som finns häri, eller andra driftsregler, policyer och procedurer som emellanåt kan komma att publiceras på Webbplatsen av Race Roster.

Dessa Användarvillkor gäller för dig och din användning av Tjänsterna som Arrangör samt de som du ger tillgång till ditt Evenemang, såsom Tidtagare, Välgörenhetsorganisationer eller administrativ personal. Termen “Välgörenhet eller Välgörenheter” används för att beskriva och inkludera både välgörenhetsorganisationer och ideella organisationer i dessa Användarvillkor.

DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH RACE ROSTER. GENOM ATT ANVÄNDA ELLER FÅ ÅTKOMST TILL NÅGON DEL AV TJÄNSTERNA, GODKÄNNER DU ALLA REGLER OCH VILLKOR SOM FINNS HÄRI, OCH ALLA ANDRA DRIFTSREGLER, POLICYER OCH PROCEDURER SOM EMELLANÅT KAN KOMMA ATT PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN AV RACE ROSTER. OM DU INTE GODKÄNNER NÅGRA AV DESSA REGLER, VILLKOR, POLICYER ELLER FÖRFARANDEN ANVÄNDER DU INTE, ELLER GER DIG SJÄLV ÅTKOMST TILL, TJÄNSTERNA.

1.2 Ändringar.

OBSERVERA ATT DESSA ANVÄNDARVILLKOR KAN KOMMA ATT ÄNDRAS, MODIFIERAS ELLER UPPDATERAS AV RACE ROSTER EMELLANÅT, UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE VIA INLÄGG HÄR, OCH DU KOMMER ATT LYDA UNDER ALLA SÅDANA ÄNDRADE, MODIFIERADE ELLER UPPDATERADE ANVÄNDARVILLKOR OM DU FORTSÄTTER ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS EFTER ATT DESSA ÄNDRINGAR ÄR PUBLICERADE. DATUMET SOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR SENAST UPPDATERADES ÄR SKRIVET I BÖRJAN AV DETTA DOKUMENT. DU UPPMANAS ATT GRANSKA DESSA TOS REGELBUNDET FÖR ATT TA DEL AV UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR.

1.3 Språk.

Vi kan komma att översätta dessa Användarvillkor, vår Sekretesspolicy eller andra driftsregler, policyer och procedurer som emellanåt kan komma att publiceras på Webbplatsen till andra språk, efter din skriftliga begäran och som en tjänst åt dig. Vi ansvarar inte för resultatet av sådan översättning, eller eventuella felaktigheter. Den engelskspråkiga versionen av var och ett av dessa dokument är den version som styr din användning av Tjänsterna, och i händelse av eventuella konflikter mellan den engelskspråkiga versionen och en översatt version kommer den engelskspråkiga versionen att gälla.

2. Beskrivning av Race Roster

Race Roster agerar som ett ombud och tillhandahåller ett sätt för användare som arrangerar och planerar evenemang, inklusive de som agerar på Välgörenhetsorganisationers vägnar (“Arrangörer” eller “du”), att samla in Betalningar (“Betalningar”) med avseende på försäljning av startplatser (inklusive varor och tjänster som är associerade med startplatser) för evenemang som är registrerade på Webbplatsen, och donationer till Välgörenhetsorganisationer och skäl som är kopplade till evenemang som är registrerade på Webbplatsen. Betalningar kan också inkludera serviceavgifter (“Serviceavgifter”), från användare (“Registranter eller Givare”) som vill delta eller donera till sådana evenemang, Välgörenhetsorganisationer eller skäl (tillsammans kallad “Tjänsterna”). Arrangörer kan besöka Webbplatsen, fylla i ett frågeformulär om deras evenemang, inklusive prissättning, plats, antal startplatser, etc. och samla in Betalningar online direkt från Registranter eller Givare. Betalningar behandlas via tredjepartsleverantörer av Betaltjänster (gemensamt kallade “PSP”) eller Race Rosters gateway för betalningshanteringar (“Gateway”).

Race Roster har konton för alla Evenemangsarrangörer, Registranter, Givare och andra som är inbjudna till att administrera eller visa evenemangsdata, inklusive personuppgifter. Således förblir Race Roster Personuppgiftsansvarig för alla uppgifter som tillhandahålls av någon som lämnar in Personuppgifter, och dessa lagras med hjälp av Programvaran (enligt definitionen nedan). För Arrangörer av Evenemang inom EU gör Race Roster åtaganden som en Personuppgiftsansvarig, och godkänner databehandlare (såsom Arrangörer) att använda alla personuppgifter som finns tillgängliga via Programvaran i enlighet med bilagan för Databehandling som finns i Schema 1 i dessa Användarvillkor. När en Arrangör, eller de som har tillgång till personuppgifter (t.ex. Tidtagare, Välgörenhetsorganisationer eller administrativ personal), exporterar personuppgifter från Programvarumiljön, är Race Roster inte längre Personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter, och en Personuppgiftsansvarigs åtaganden måste följas för den som exporterar uppgifterna.

När det gäller Välgörenhetsorganisationer som använder Race Roster för insamling av Donationsbetalningar, kommer Race Roster att tillhandahålla en elektronisk kopia av alla uppgifter från varje Välgörenhetsorganisation, för rapporteringsändamål som gäller redovisning och inkomstskatt. Det är varje Välgörenhetsorganisations ansvar att se till att den har alla uppgifter som krävs för att uppfylla kraven för välgörenhetsregistrering och att inneha uppgifter. Race Roster kan, men behöver inte, behålla några uppgifter eller register för Välgörenhetsorganisationens räkning. Välgörenhetsorganisationen kan begära en rapport över alla medel som erhållits via Webbplatsen. Välgörenhetsorganisationen kan också begära inloggningsuppgifter för en administrativ dashboard, som möjliggör rapportering om alla donationer som har gjorts, utlovade sidor som skapats och kvitton som utfärdats via Webbplatsen. En nedladdningsbar mejllista med kontaktinformation för alla givare och insamlare samt en nedladdningsbar lista med donationsinformation finns alltid tillgängliga för Välgörenhetsorganisationen.

Som ett ombud kan Race Roster också tillhandahålla automatiserade kvitton för Välgörenhetsorganisationen, som är i enlighet med alla tillämpliga statliga lagar och förordningar. Välgörenhetsorganisationer som vill använda denna funktion måste säkerställa att kvittona är i enlighet med alla välgörenhetsregistreringskrav och juridiska rapporteringskrav. Via Webbplatsen kan Välgörenhetsorganisationer också skicka ut ersättningskvitton till berättigade Givare.

3. Din användning av Tjänsterna

3.1 Tjänsterna.

Race Roster ger dig härmed en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad, återkallbar, icke-underlicensierbar rätt att komma åt och använda Tjänsterna enbart i syfte att skapa en evenemangssida för att marknadsföra, hantera, spåra och samla in Registreringar och Donationsbetalningar för ett evenemang som du har registrerat på Webbplatsen, och i varje fall (i) i enlighet med dessa användarvillkor, och (ii) i den utsträckning som tillåts enligt alla tillämpliga lagar och regler (utländska och inhemska). Utan att bryta mot det ovanstående ska du inte, och inte tillåta någon annan att, direkt eller indirekt: (i) modifiera, reproducera eller på annat sätt skapa derivat av någon del av Tjänsterna eller Webbplatsinnehållet (enligt definitionen nedan); (ii) använda reverse engineering, demontera, dekompilera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden eller strukturen, sekvensen och organisationen av hela eller delar av Tjänsterna (förutom att denna begränsning inte gäller i begränsad utsträckning för reverse engineering när dessa är förbjudna enligt tillämplig lokal lag) (iii) hyra, lease, sälja, distribuera eller använda Tjänsterna för tidsdelning eller kommersiella ändamål (med undantag för det begränsade kommersiella syftet att sälja startplatser för evenemanget via Webbplatsen som en Arrangör i enlighet med dessa Användarvillkor); (iv) ta bort eller ändra egna meddelanden eller märken på eller i Tjänsterna eller Webbplatsinnehållet; (v) delta i någon aktivitet som stör eller avbryter tjänsterna.

3.2 Programvara

Om du använder någon Programvara i samband med Tjänsterna, ger Race Roster dig härmed en personlig, icke-överförbar, icke-underlicensierbar, återkallbar, icke-exklusiv licens för att använda Programvaran, enbart för ditt interna bruk i samband med Tjänsterna, och endast i enlighet med dessa Användarvillkor, tillämpliga lagar inklusive integritets- och antispamlagar, och de skriftliga instruktionerna/anvisningarna (om sådana finns) som tillhandahålls av Race Roster i samband med Programvaran. I dessa Användarvillkors syfte avser “Programvara” all programvara som finns tillgänglig på eller via Webbplatsen eller som på annat sätt tillhandahålls av Race Roster, inklusive men utan begränsning till framtida mobilapplikationer. För tydlighetens skull betraktas Programvaran som en del av Tjänsterna nedan. Du är också ansvarig för att använda Programvaran på ett sätt som överensstämmer med all federal, statlig, provinsiell och lokal lagstiftning samt med alla kreditkortsföretags regler och förordningar.

Race Roster har anlitat Salesforces® Tjänster för att bearbeta uppgifter i syfte att göra dem användbara för dig inom marknadsföring, rapportering, analyser och andra olika applikationer. Race Roster är inte anslutna till Salesforce och vi ansvarar inte på något sätt för handlingar eller prestanda (eller brist på detta) hos Salesforce. All användning av Salesforce sker enbart på egen risk. Följaktligen avstår Race Roster uttryckligen från ansvar och plikt för alla tjänster som tillhandahålls av Salesforce, och du godkänner härmed att Race Roster inte ansvarar för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av att använda sådana tjänster.

3.3 Serviceavgifter

Race Roster debiterar Serviceavgifter för varje Betalning för registreringar, köp och donationer som behandlas på Webbplatsen. Serviceavgiften används av Race Roster för att täcka säljarnas avgifter, handelsportalsavgifter, kostnader för teknik och relaterade kostnader. Serviceavgiftsbeloppet bestäms av Race Roster efter eget gottfinnande. Om en Givare väljer att ta på sig Serviceavgiften för en Donation kommer Donationsbeloppet att höjas, för att inkludera Serviceavgiften, som sedan dras av från Betalningen som ska göras till Välgörenhetsorganisationen.

4. Betalningar

4.1 Överblick

Arrangörer använder vår avsedda kreditkortsbehandling (“CCP”), vilket kräver att en Gateway används för insamling av information och för att behandla Betalningarna.

4.2 Kreditkortsbehandling.

(a) Gateway; Betalningsprocess. Race Roster kommer att agera som Arrangörens ombud för att samla in Betalningar från Registranter och Givare på uppdrag av Arrangören. Race Roster drar alla tillämpliga Serviceavgifter från de Betalningar som samlas in av Race Roster, och skickar sedan resten till Arrangören enligt den tidsperiod som valts under inställningsprocessen för Evenemanget som betalningarna motsvarar (antingen genom att skicka en check eller genom en elektronisk överföring av medel, beroende på det alternativ som Arrangören har valt genom att använda Webbplatsen, till adressen respektive kontot, och som Arrangören anger på Webbplatsen), förutsatt att Race Roster förbehåller sig rätten att hålla inne medel från överföringar (i) när som helst då Race Roster bedömer att det är nödvändigt för behandling och uppgörelse av några återbetalningar, omtvistade avgifter, ångerköp, kundklagomål, anklagelser om bedrägeri och andra avvikelser, samt (ii) som annars är tillåtet enligt dessa Användarvillkor. Arrangören samtycker till att alla Betalningar för ett givet evenemang endast tjänas in av Arrangören efter det gällande evenemanget har avslutats, och alla Betalningar som slutligen ska betalas kommer att vara netto efter alla Serviceavgifter, återbetalningar, omtvistade avgifter, ångerköp och andra avdrag, oavsett om dessa beror på kundklagomål, bedrägerianklagelser, avvikelser relaterade till gällande evenemang eller annat. Inga betalningar ska göras till en Arrangör från Race Roster med avseende på evenemang som avbokas, oavsett anledningen till avbokningen. Om Race Roster redan har gjort betalningar till en Arrangör för ett avbokat evenemang, kommer denna Arrangör omedelbart att återbetala alla sådana betalningar till Race Roster efter avbokningen av evenemanget. Alla försäljningar, avgifter, kostnader och medel ska betalas i amerikanska eller kanadensiska dollar, eller andra utländska valutor som accepteras av Race Roster, vilket bestäms av Race Roster efter eget gottfinnande. Om Arrangören väljer ett utländskt valuta-alternativ som accepteras av Race Roster, kommer Race Roster att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att samla in och betala ut medlen i den utländska valutan som Arrangören har valt.

För tydlighetens skull kan Race Roster, när de agerar ombud för Välgörenhetsorganisationer, rikta Donationsbetalningar till Välgörenhetsorganisationen eller till Evenemangsarrangören, exklusive serviceavgifter och tillämpliga skatter. Race Roster tar inget ansvar vad gäller Välgörenhetsorganisationens verksamhet, eller förhållandet mellan Evenemangsarrangören och Välgörenhetsorganisationer, eller överföringen av medel från Evenemangsarrangören till Välgörenhetsorganisationen.

ARRANGÖREN GODKÄNNER ATT ALLA BETALNINGSÖVERFÖRINGAR FRÅN RACE ROSTER TILL ARRANGÖREN INNAN DEN FEMTE (5:E) ARBETSDAGEN EFTER SLUTDATUMET FÖR DET GÄLLANDE EVENEMANGET GÖRS I FÖRTROENDE TILL ARRANGÖREN, OCH ÄR FÖRSKOTTSBELOPP SOM KAN FÖRFALLA ARRANGÖREN ENLIGT DESSA ANVÄNDARVILLKOR (EMELLANÅT EFTER EGET GOTTFINANDE), OCH ARRANGÖREN FÖRETRÄDER OCH GARANTIER HÄRMED ATT HAN/HON DIREKT (OCH SENASTE INOM FEM (5) ARBETSDAGAR EFTER ETT SÅDANT KRAV) BETALAR TILLBAKA SÅDANA FÖRSKOTT ELLER DEN DEL SOM BEGÄRTS AV RACE ROSTER, UTAN REDUCERING, UPPHÄVNING ELLER KVITTNING.

(b) Återbetalningar. (i) Det är Arrangörens ansvar att kommunicera sin återbetalningspolicy till Registranter och Givare, och att utfärda återbetalningar till Registranter och Givare via Webbplatsen. En Arrangör ska se till att dess återbetalningspolicy är förenlig med villkoren i dessa Användarvillkor och betalnings- och återbetalningsmekanismen på Webbplatsen. Webbplatsen tillåter en Arrangör att utfärda återbetalningar till Registranter, förutsatt att återbetalningen utfärdas av Arrangören före nittiosex (96) timmar efter slutdatumet för ett evenemang och inom sex (6) månader efter transaktionsdatumet för det underliggande köpet av startplats. Återbetalningar som utfärdas efter en sådan period kommer inte att behandlas via Webbplatsen, såvida inget annat godkänns av Race Roster efter eget gottfinnande. Med förbehåll för det ovanstående kommer återbetalningar utfärdade av en Arrangör att behandlas inom trettio (30) dagar efter det att Arrangören har instruerat utfärdandet av återbetalningarna via Webbplatsen. Race Roster är tillgängligt för kommunikation och tvister angående återbetalningar för Registranter och Arrangörer. Om medlen för en angiven betalningsperiod redan har betalats ut till en Arrangör kan Race Roster underlätta kommunikationen med Arrangören. I händelse av ett fel vid utfärdande av en återbetalning, eller brist på återbetalning i samband med användningen av CCP-alternativet, fattar Race Roster beslutet efter eget gottfinnande.

(ii) Utan att frånsäga det ovanstående vidkänner du och godkänner att Race Roster ska ha rätt att när som helst tvinga tillbaka en eller alla återbetalningar av någon anledning eller utan anledning, inklusive men utan begränsning till om Race Roster får klagomål från ett stort antal (så som bestäms av Race Roster efter eget gottfinnande) Registranter eller Givare med avseende på tillämpligt evenemang eller ett annat evenemang som hålls av Arrangören, eller så bestämmer Race Roster efter eget gottfinnande att Arrangören har bedrivit någon bedräglig aktivitet eller angivit några felaktiga uppgifter. Om en eller flera Registranter eller Givare dessutom begär återbetalning, antingen på grund av ett avbrutet evenemang eller av någon annan anledning där Race Roster rimligen skulle kunna förvänta sig att gå miste om en återbetalning, kan Race Roster efter eget gottfinnande utfärda en sådan återbetalning till en sådan Registrant och Givare, och Arrangören är då skyldig Race Roster beloppet för en sådan återbetalning.

(c) Återbetalningar från kreditkort. Eventuella återbetalningar från kreditkort som initierats av en Registrant eller Givare av någon anledning och med avseende på ett evenemang ska debiteras Arrangören. All kommunikation och alla tvister angående återbetalningar är mellan Arrangören och Registranten eller Givaren, och Race Roster kommer inte att hållas ansvarig eller skyldig på något sätt för återbetalningar, och Arrangören samtycker härmed till att fullt ut ersätta Race Roster och dess affiliates för återbetalningar som utfärdas under loppet av användning av Webbplatsen.

4.3 Icke-exklusiva rättsmedel.

(a) Betalning. I händelse av att Arrangören är skyldig Race Roster ett belopp enligt dessa Användarvillkor eller på annat sätt, kan Race Roster, utan att begränsa sina andra rättigheter och åtgärder, (i) dra av dessa belopp från Arrangörens utestående saldo, oavsett om det är för det aktuella evenemanget eller för något annat evenemang som Arrangören listar genom Tjänsterna; och/eller (ii) skicka en faktura till Arrangören för sådana belopp i den utsträckning Arrangörens utestående saldo är otillräckligt för att täcka dessa kostnader, Arrangören ska i så fall betala Race Roster sådana fakturerade belopp inom trettio (30) dagar efter fakturadatumet. Dessutom godkänner Arrangören härmed att Race Roster kan initiera en elektronisk överföring med pengar för att debitera de belopp som Arrangören är skyldig, från något av Arrangörens bankkonton till vilka registreringsavgifter för Evenemanget har skickats. Om betalning av några belopp till Race Roster nedan inte görs av Arrangören i tid, förbehåller sig Race Roster rätten att, efter eget gottfinnande och utan att begränsa dess andra rättigheter och åtgärder, avsluta Arrangörens registrering för Tjänsterna (inklusive alla konton som Arrangören har) och avbryta alla andra evenemang som listats av Arrangören.

(b) Bekräftelse. Efter mottagandet av en godkänd kreditkortsbetalning skapar Race Roster ett bekräftelsemeddelande och utfärdar ett unikt bekräftelsenummer. Du samtycker till att villkorslöst acceptera, respektera och fullfölja alla anmälningsåtaganden som har bekräftats av Race Roster via Tjänsterna, och det är ditt ansvar att verifiera Registrantens medlemskapsstatus, bekräftelsenummer och/eller evenemangsbegränsningar före detta evenemang.

(c) Skatter; Kvarhållning. Du ansvarar för (och kommer att ersätta Race Roster och dess affiliates för) alla skatter som är förknippade med din försäljning av startplatser via Tjänsterna (med undantag för skatter baserade på Race Rosters nettoinkomst), och dessa belopp kan hållas kvar från betalningar som betalas till dig eller faktureras till dig. Under ett givet kalenderår behandlar dessutom Race Roster transaktioner för ditt konto (i) för mer än $ 20 000 i bruttoförsäljning och (ii) för fler än 200 ordertransaktioner är Race Roster skyldiga att rapportera dessa transaktioner till Ursprungslandets respektive intäktsbyrå, tillsammans med ditt namn, din adress och ditt Skatteregistreringsnummer. Race Roster kommer att kontakta dig under året angående denna information, om du uppfyller dessa tröskelvärden och du samtycker till att omedelbart tillhandahålla all efterfrågad information.

Race Roster förbehåller sig rätten att hålla inne betalningen av alla belopp som vi är skyldiga dig nedan om (i) Race Roster misstänker eller bestämmer att sådana belopp har genererats via (A) ett bedrägligt sätt, (B) brott mot dessa Användarvillkor, eller (C ) brott mot tillämpliga lagar eller regler (utländska eller inhemska), eller (ii) Race Roster är skyldiga att göra detta enligt tillämpliga lagar eller regler (utländska eller inhemska). Sådan kvarhållning kan vara tillfällig eller permanent (vilket bestäms av Race Roster).

(d) Regler för alla betalningar. Race Roster har tagit hjälp av tjänster från vissa tredjepartsleverantörer för betaltjänster för att behandla betalningstransaktioner på Webbplatsen. Dessa företag hanterar dirigeringen av tillämplig information via kreditkort och elektroniska kontrollbehandlingsnät, beroende på vad som är tillämpligt. Race Roster är inte anslutna till några av dessa företag och vi ansvarar inte på något sätt för handlingar eller prestanda (eller brist på detta) hos dessa parter. Följaktligen avstår Race Roster uttryckligen från ansvar och plikt för alla tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer för betaltjänster, inklusive de som är relaterade till betalningstransaktioner, och du godkänner härmed att Race Roster inte ansvarar för förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av några sådana tjänster.

5. Dina registreringsskyldigheter; Ålderskrav

För att kunna vara en registrerad användare av Tjänsterna som en Arrangör, samtycker du till att: (a) tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv enligt uppmaningen på Webbplatsens registreringsformulär (“Kontouppgifter”) ) och (b) upprätthålla och omedelbart uppdatera Kontouppgifterna för att hålla dem sanna, korrekta, aktuella och fullständiga. Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, eller om Race Roster har rimlig anledning att misstänka att sådan information är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig, har Race Roster rätt att stänga av eller avsluta alla dina konton och vägra all din nuvarande eller framtida användning av Tjänsterna (eller någon del av dem). Trots något häri motsatt kan Race Roster med eller utan anledning också avsluta eller stänga av ditt konto när som helst.

Race Roster bryr sig om säkerheten och integriteten för alla sina användare, särskilt barn. Av denna anledning, och för att vara konsekvent med användarvillkoren för PSP-tjänsteleverantörer eller andra tredjepartsleverantörer, måste du vara minst 18 år, eller ha uppnått den lagliga myndighetsåldern där du bor om den jurisdiktionen har en högre myndighetsålder, för att registrera dig för ett konto. Om du är under 18 år har du endast tillåtelse att använda denna Webbplats med dina förälders eller vårdnadshavares tillstånd och tillsyn, och får inte registrera dig för ett konto. Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett barn som är under 18 år och som besöker vår Webbplats, godkänner du härmed att du är bunden av dessa Användarvillkor.

6. Konto, lösenord och säkerhet

Du skapar ett lösenord och ett konto som en del av registreringsprocessen på Webbplatsen. Du är ansvarig för att behålla sekretessen för lösenordet och kontot och är helt ansvarigt för alla aktiviteter som sker på ditt konto, inklusive, men utan begränsning, alla åtgärder av delanvändare som är registrerade på ditt konto. Du godkänner att (a) omedelbart meddela Race Roster om obehörig användning av ditt lösenord eller konto sker, eller om andra säkerhetsbrott uppstår, och (b) se till att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session. Race Roster kan inte och kommer inte att hållas ansvarig för förlust eller skada, eller hållas ansvarig för annat som uppstår till följd av att du inte följer detta Avsnitt, eller från obehörig åtkomst till eller användning av ditt konto. I händelse av en tvist om kontoägande mellan två eller flera parter, samtycker du till att Race Roster efter eget gottfinnande ska vara den enda domaren i en sådan tvist, och att Race Rosters beslut (som kan omfatta att alla konton som omfattas av tvisten avslutas eller stängs) ska vara slutgiltigt och bindande för alla parter.

7. Innehåll

7.1 Webbplatsinnehåll

Du samtycker till att allt material, inklusive men utan begränsning till information, data, programvara, text, designelement, grafik, bilder och annat innehåll som ingår i eller levereras via Tjänsterna (kallat “Webbplatsinnehåll”), eller på annat sätt görs tillgängligt av Race Roster i samband med Tjänsterna, (kallat “Webbplatsinnehåll”) skyddas av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter och andra äganderätter och lagar. Race Roster kan komma att äga Webbplatsinnehållet, eller så kan delar av Webbplatsinnehållet komma att göras tillgängligt för Race Roster genom överenskommelser med tredje part. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts av Race Roster skriftligt eller i samband med din användning av avsedd funktionalitet för Tjänsterna, samtycker du till att inte sälja, licensiera, hyra, modifiera, distribuera, kopiera, reproducera, sända, offentligt visa, offentligt uppträda, publicera, anpassa, redigera eller skapa härledda verk från Webbplatsinnehållet, eller publicera Webbplatsinnehåll på någon annan webbplats eller i en nätverksansluten datormiljö i något syfte. Du kan dock skriva ut eller ladda ner ett rimligt antal kopior av Webbplatsens innehåll för dina egna informationsändamål, förutsatt att du bevarar alla upphovsrättsliga och andra meddelanden som finns däri. Återskapande, kopiering eller distribution av Webbplatsinnehåll för något annat ändamål är strängt förbjudet utan uttryckligt föregående skriftligt tillstånd från Race Roster. Du ska endast använda Webbplatsinnehållet för ändamål som är tillåtna enligt detta Användarvillkor och tillämpliga lagar samt regler (utländska och inhemska). Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.

7.2 Ditt Innehåll

Du vidkänner och samtycker till att om du bidrar, tillhandahåller eller publicerar något Innehåll på webbplatsen (“Ditt Innehåll”) som en Arrangör, ger du härmed Race Roster en icke-exklusiv, världsomspännande, evig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar, underlicensierbar (genom flera nivåer) rätt och licens för att använda, reproducera, anpassa, modifiera, distribuera, översätta, publicera, skapa derivatverk baserade på, utföra, visa och på andra sätt utnyttja Ditt Innehåll, helt eller delvis, i alla media som nu är kända eller kommer att utvecklas i framtiden, och i vilket syfte som helst. Du intygar och garanterar att du har alla rättigheter, bestämmanderätter och befogenheter som krävs för att bevilja ovanstående licens, och att Ditt Innehåll (i) inte bryter mot, kränker, är olämpligt eller på annat sätt strider mot rättigheterna för någon tredje part, och (ii) följer alla tillämpliga lagar och förordningar (utländska och inhemska). Dessutom måste evenemang beskrivas exakt och sanningsenligt när Arrangören skickar evenemangsinformation till Webbplatsen. Om Race Roster efter eget gottfinnande fastställer att Arrangören felaktigt framställer ett evenemang eller på annat sätt inte följer dessa Användarvillkor, kommer Race Roster att ha rätt att avbryta relevant evenemang (och alla andra evenemang som listas på Webbplatsen) och utfärda återbetalningar till alla Registranter. Race Roster förbehåller sig rätten att när som helst ta bort något av Ditt Innehåll från Webbplatsen av vilken anledning som helst (inklusive men inte begränsat till: efter ett anspråk eller anklagelser från tredje part eller myndigheter som rör Ditt Innehåll). Dessutom godkänner du att Race Roster får använda ditt namn och din logotyp (oavsett om du har gjort dessa tillgängliga via Webbplatsen eller inte) i syfte att identifiera dig som en befintlig eller tidigare kund hos Race Roster, både på Webbplatsen samt i marknadsförings- och annonsmaterial.

Välgörenhetsorganisationer samtycker till användningen av deras namn och logotyper på Webbplatsen för att uppfylla Webbplatsens krav. Välgörenhetsorganisationens namn och logotyp kan komma att visas på enskilda insamlingssidor, som kan ses av allmänheten.

8. Uppförande

8.1 Specifika restriktioner

Du förstår att du är ansvarig för Ditt innehåll i den form som du tillhandahåller eller på annat sätt gör tillgänglig för eller genom Tjänsterna, inklusive för Registranter och andra som använder Tjänsterna. Du samtycker till att inte använda Tjänsterna för att ladda upp, skicka, mejla, sända eller på annat sätt tillgängliggöra Innehåll som:

 • är olagligt, skadligt, hotande, kränkande, trakasserande, invecklat, ärekränkande, vulgärt, obscent, smädligt, inkräktande på andras integritet, hatiskt eller på annat sätt anstötligt på ett rasistiskt eller etniskt sätt;
 • skadar minderåriga på något sätt;
 • främjar gambling, spel, lotterier, utlottningar, tävlingar och/eller någon annan aktivitet som ger ut ett pris annat än i utlottningar, tävlingar eller lotterier som utförs på ett sätt som Race Roster har godkänt;
 • utger sig vara någon annan person eller enhet, inklusive men inte begränsat till en Race Roster-representant eller forumledare, eller felaktigt anger eller på annat sätt förvränger din anknytning till en person eller enhet;
 • förfalskar rubriker eller på annat sätt manipulerar identifierare för att dölja ursprunget för Innehåll som överförs via Tjänsterna;
 • du inte har rätt att dela och bevilja nödvändiga rättigheter och licenser för;
 • bryter mot patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätter eller annan immateriell egendom eller äganderätt till någon person eller enhet;
 • avser försäljning eller tillhandahållande av andra varor och tjänster än försäljning eller tillhandahållande av startplatser och registreringar till evenemang som listas på Webbplatsen, och andra varor och tjänster som säljs eller tillhandahålls i samband med sådana evenemang;
 • innehåller programvaruvirus eller annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning, eller för att på annat sätt interagera med Tjänsterna på ett sätt som inte är tillåtet enligt dessa Användarvillkor eller har uttryckligen godkänts av Race Roster;
 • lägger sig i eller stör Tjänsterna eller servrarna eller nätverken som är anslutna till Tjänsterna, eller som inte följer de krav, förfaranden, policyer eller regler för nätverken som är anslutna till Tjänsterna; eller
 • avsiktligt eller oavsiktligt bryter mot tillämpliga lagar eller regleringar (utländska eller inhemska).

8.2 Vissa avhjälpande rättigheter.

Du vidkänns att Race Roster inte förhandsgranskar Innehåll som tillhandahålls eller görs tillgängligt av dig eller någon tredje part i samband med Tjänsterna, men att Race Roster och dess mottagare ska ha rätten (men inte skyldigheten) att efter eget gottfinnande (i) övervaka, ändra, redigera eller ta bort något av Ditt Innehåll, helt eller delvis, och/eller (ii) upphäva och säga upp din rätt att använda Tjänsterna när som helst (med eller utan föregående meddelande) av en anledning eller utan anledning. Du vidkänns och samtycker till att Race Roster kan komma att bevara Ditt Innehåll, och kan också komma att utlämna Ditt Innehåll av vilken anledning som helst och utan begränsningar om detta krävs enligt lag eller i god tro att sådant bevarande eller utlämnande är rimligt nödvändigt för att: (a) följa en rättslig process; (b) verkställa dessa Användarvillkor; (c) svara på påståenden om att något av Ditt Innehåll bryter mot tredje parts rättigheter; och/eller (d) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Race Roster, dess användare och/eller allmänheten. Du förstår att den tekniska behandlingen och överföringen av Tjänsterna, inklusive Ditt Innehåll, kan innebära (i) sändningar över olika nätverk; och/eller (ii) ändringar för att anpassa och adaptera det till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter.

9. Underdomäner

Race Roster kan ge dig rätt att använda en underdomän på Webbplatsen (t.ex. [subdomänprefix].raceroster.com). Alla sådana underdomäner tillhör Race Roster. Om Race Roster ger dig en underdomän kan din rätt att använda en sådan underdomän sägas upp av Race Roster när som helst (med eller utan föregående meddelande), med eller utan anledning.

10. Hänvisningar

Följande regler och villkor beskriver reglerna och villkoren för Race Rosters hänvisningsprogram.

10.1 Hänvisningsprogramvara för Registranter

Race Roster tillhandahåller Programvara via Tjänsterna som gör det möjligt för Arrangörer att erbjuda tredje part (”Hänvisare”) en bonus i utbyte mot att hänvisa Registranter till deras evenemang (“Hänvisningsprogramvara”). Race Roster kommer att göra en ansträngning i god tro för att tillhandahålla information och instruktioner vid behov för att använda Hänvisningsprogramvara korrekt. Om du använder Hänvisningsprogramvaran på någon sätt måste du följa alla sådana instruktioner. Dessa instruktioner finns på din Arrangör-dashboard under Evenemangsinställningar > Hänvisningsinställningar. För tydlighetens skull ska Hänvisningsprogramvaran betraktas som en del av “Programvaran” och “Tjänsterna” nedan. Din användning av Hänvisningsprogramvaran är också föremål för ditt erkännande och godkännande av följande villkor: (a) Race Roster är varken part i några avtal (faktiska eller underförstådda) som ingås av Arrangörer eller Hänvisare, och detta är inte heller något ombud, någon anställd, partner eller annan representant för Arrangörer eller Hänvisare. Race Roster har inget ansvar för något misslyckande eller påstått misslyckande av någon Arrangör eller Hänvisare gentemot varandra eller till någon tredje part. (b) Race Roster tar varken reda på eller undersöker Tjänsternas användare för att avgöra deras förmåga eller vilja att fullgöra de skyldigheter som de kan komma att åta sig enligt detta hänvisningsprogram för Registranter. Race Roster lämnar inga garantier och ger inga försäkringar om att någon Arrangör eller någon Registranthänvisare kommer att fullfölja sina åtaganden enligt Registranthänvisningsprogrammet (c) Race Roster underlättar betalningen av medel till registrantreferenser (d) Race Roster tar inget ansvar som uppstår till följd av användning eller missbruk av Hänvisningsprogramvaran, eller i händelse av att Hänvisningsprogramvaran inte fungerar som förväntat, även om ett sådant misslyckande resulterar i förlust av data eller felaktig framställning av data på ett sätt som är nödvändigt för Arrangörerna och Registranthänvisarna för att fullgöra åtaganden som gjorts med Hänvisningsprogramvaran.

11. Ytterligare tjänster

Race Roster kan på begäran, och mot avgifter som Race Roster emellanåt kan fastställa efter eget gottfinnande, tillhandahålla ytterligare tjänster till dig utöver Webbplatsens funktionalitet, inklusive men utan begränsning till leasing av startplatsskanning och annan utrustning, tillhandahålla konsulter och personal som hjälper dig under evenemangsdagen och tillhandahålla dedikerade kontohanteringstjänster. Alla sådana tilläggstjänster, oavsett om de tillhandahålls före, under eller efter ditt evenemang, ska betraktas som en del av Tjänsterna och omfattas av alla regler och villkor i dessa Användarvillkor. Sådana tilläggstjänster ska anges i ett skriftligt Tilläggsavtal till dessa Användarvillkor, Race Rosters utrustningsleasingavtal och/eller annat skriftligt avtal mellan dig och en auktoriserad tjänsteman från Race Roster, och ska innehålla Serviceavgifter och andra regler och villkor för sådana ytterligare tjänster. Som ett villkor för leasing av utrustning ska du ingå ett separat leasingavtal för Race Roster-utrustning.

12. Gottgörelse

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Race Roster och dess affiliates och var och en av dess och deras respektive befattningshavare, chefer, ombud, samarbetspartner, andra partners och anställda fria från alla skador (oavsett om de är direkta, indirekta, oförutsedda, följdmässiga eller uppstår på annat sätt), förluster, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive men utan begränsning till rimliga advokat- och redovisningsavgifter) som härrör från alla fordringar, krav, stämningar, förfaranden (antingen inför en skiljeman, domstol, medlare eller på annat sätt), eller utredningar som görs av någon tredje part (var och en ett “Anspråk”) på grund av eller som härrör från: ditt Innehåll; din eller någon av dina affiliates, eller någon av dina eller dina affiliates styrelseledamöter, ombud eller anställda, din användning av, bidrag till eller anslutning till Tjänsterna eller kränkning av andras rättigheter; ditt/dina evenemang; dina handlingar och försummelser; och/eller dina överträdelser av dessa Användarvillkor. Race Roster kommer att meddela dig om något sådant Anspråk, förutsatt att Race Rosters misslyckande eller försening med att tillhandahålla ett sådant meddelande inte begränsar dina skyldigheter nedan. Race Roster förbehåller sig rätten att ta exklusivt försvar och kontroll av alla ärenden som är föremål för gottgörelse enligt detta Avsnitt, och i så fall samtycker du till att samarbeta med alla rimliga önskemål för att hjälpa Race Rosters försvar av sådant ärende.

13. Modifiering/upphörande av Tjänsten

Race Roster förbehåller sig rätten att när som helst och emellanåt kunna ändra, avbryta eller upphöra Tjänsterna (eller någon del av dem), tillfälligt eller permanent, med eller utan någon anledning och utan föregående meddelande. Race Roster är inte ansvarigt för återbetalning gentemot dig , helt eller delvis, för några avgifter, inklusive eventuella Serviceavgifter av någon anledning, utom i situationer där ett fel gjordes av Race Roster. Race Roster kommer efter eget gottfinnande att avgöra om ett fel har inträffat. Du samtycker till att Race Roster inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, stängning eller upphörande av tjänsterna.

14. Avslutande

Race Roster kan efter eget gottfinnande avsluta ditt lösenord, dina konton (eller någon del av dem) och/eller din rätt att använda Tjänsterna, och när som helst ta bort och radera allt ditt innehåll inom Tjänsterna, oavsett orsak eller anledning, inklusive men utan begränsning till brist på användning, obetalda avgifter eller andra medel till Race Roster, eller om Race Roster anser att du har brutit mot eller handlat i strid med det egentliga syftet av detta Användaravtal. Du samtycker till att varje avslutande av din rätt att använda Tjänsterna kan ske utan föregående meddelande, och bekräftar och godkänner att Race Roster omedelbart kan inaktivera eller ta bort ditt konto och allt relaterat Innehåll och filer relaterade till ditt konto och/eller spärra ytterligare åtkomst till sådana filer eller Tjänsterna. Vidare godkänner du att Race Roster inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon avslutning av din rätt att använda eller på annat sätt få tillgång till Tjänsterna. Alla bestämmelser i dessa Användarvillkor som enligt sin natur bör fortleva avslutandet av din rätt att använda Tjänsterna ska fortleva (inklusive men utan begränsning, alla begränsningar av ansvar, releaser, skadeståndsskyldighet, ansvarsfriskrivning samt skydd och licenser av immateriella rättigheter).

15. Länkar

Tjänsterna eller tredje parter kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser på internet. Eftersom Race Roster inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser, bekräftar och godkänner du att Race Roster inte är ansvariga för tillgängligheten av sådana webbplatser eller resurser, och inte stöder och är inte ansvarig för något Innehåll, några annonser, produkter, tjänster eller annat material som finns på eller är tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Du godkänner och samtycker vidare till att Race Roster inte ska hållas ansvariga eller skyldiga för skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant Innehåll, sådana annonser, produkter, tjänster eller annat material som finns tillgängligt på eller via någon sådan webbplats eller resurs.

16. Ansvarsfriskrivningar

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS PÅ GRUNDEN “I BEFINTLIGT SKICK” OCH “SOM DE ÄR TILLGÄNGLIGA”. RACE ROSTER FRISKRIVER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÄLLT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TITEL, ICKE-ÖVERTRÄDELSER OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. RACE ROSTER GER INGEN GARANTI FÖR ATT: (I) TJÄNSTERNA KOMMER ATT MÖTA DINA KRAV, (II) TJÄNSTERNA INTE KOMMER ATT AVBRYTAS, HÅLLA TIDEN, VARA SÄKRA ELLER FELFRIA, (III) RESULTATEN SOM KAN INFÖRSKAFFAS FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA EXAKTA ELLER PÅLITLIGA, (IV) TJÄNSTERNA SJÄLVA (ELLER NÅGON DEL AV DESSA) MÖTER DINA FÖRVÄNTNINGAR, ELLER (V) EVENTUELLA FEL I TJÄNSTERNA KOMMER ATT RÄTTAS TILL. RACE ROSTER ÄR INTE ANSVARIGA OCH SKA INTE HÅLLAS SKYLDIGA FÖR INNEHÅLLET, PRODUKTER, TJÄNSTER, ÅTGÄRDER ELLER ICKE-ÅTGÄRDER FÖR NÅGON ANVÄNDARE, REGISTRANT, GIVARE ELLER ANNAN ICKE-ARRANGÖR, ARRANGÖR ELLER TREDJE PART INNAN, UNDER, OCH/ELLER EFTER ETT EVENEMANG; OCH RACE ROSTER HAR INGET ANSVAR MED HÄNVISNING TILL NÅGON FRISKRIVNINGSGARANTI FRÅN I (I) TILL (V) OVAN. DU VIDKÄNNS ATT RACE ROSTER INTE KONTROLLERAR ELLER GARANTERAR KVALITETEN, SÄKERHETEN ELLER LAGLIGHETEN FÖR UTANNONSERADE EVENEMANG, HUR SANT ELLER NOGA EN ANVÄNDARES (INKLUSIVE REGISTRANTENS, ANDRA ICKE-ARRANGÖRERS ELLER ARRANGÖRERS) INNEHÅLL ELLER LISTOR ÄR, ELLER EN ANVÄNDARES (INKLUSIVE REGISTRANTENS ELLER ARRANGÖRERS) FÖRMÅGA ATT UTFÖRA ELLER ÖVERHUVUDTAGET SLUTFÖRA EN TRANSAKTION. DESSUTOM ÄR RACE ROSTER INTE NÅGON AFFILIATE MED, OCH HAR INGET OMBUD ELLER NÅGOT ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE MED, NÅGON TJÄNSTELEVERANTÖR FRÅN TREDJE PART SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED TJÄNSTERNA (INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL NÅGON PSP-TJÄNST), OCH RACE ROSTER HAR INGET ANSVAR FÖR, OCH FRISKRIVER SIG HÄRMED ALLT ANSVAR SOM UPPSTÅR FRÅN, ÅTGÄRDER ELLER UTELÄMNANDE AV NÅGON SÅDAN TJÄNSTELEVERANTÖR FRÅN TREDJE PART. DE FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGARNA GÄLLER INTE DEN OMFATTNING SOM FÖRBJUDS AV GÄLLANDE LAG. Trots det ovanstående kan du rapportera missförhållanden från användare, Registranter, andra icke-Arrangörer, Arrangörer och/eller tredje part i samband med Webbplatsen eller någon Tjänst till Race Roster. Race Roster kan, efter eget gottfinnande, undersöka anspråket och vidta nödvändiga åtgärder.

17. Ansvarsbegränsning

RACE ROSTER SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ELLER UNDER NÅGON RÄTTSLIG TEORI HÅLLAS ANSVARIGA, OAVSETT OM DET GÄLLER SKADESTÅND, AVTAL ELLER ANNAT, MED HÄNVISNING TILL TJÄNSTERNA ELLER FÖR NÅGOT ANNAT ÄMNE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR, FÖR: (I) NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA , FÖLJANDE, STRAFFBARA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL SKADOR SOM GÄLLER VINSTBORTFALL, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM RACE ROSTER HAR RÅDGJORT OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR) (II) KOSTNADER FÖR INKÖP AV ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, (III) BELOPP ÖVERSTIGANDE CAD 100.00 FÖR SUMMAN AV ALLA ANSPRÅK FRÅN EN GIVEN ARRANGÖR RELATERADE TILL TJÄNSTERNA, ELLER (IV) NÅGRA ÄRENDEN SOM LIGGER UTANFÖR RACE ROSTERS RIMLIGA KONTROLL. RACE ROSTER SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA GÄLLANDE NÅGOT AV DITT INNEHÅLL ELLER INNEHÅLL FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDARE AV TJÄNSTERNA. DE FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER INTE I DEN OMFATTNING SOM FÖRBJUDS AV TILLÄMPLIG LAG.

18. Friställning

MED BEAKTANDE PÅ ATT DU FÅR TILLGÅNG TILL OCH KAN ANVÄNDA TJÄNSTERNA SAMTYCKER DU HÄRMED TILL ATT FRISTÄLLA RACE ROSTER OCH DESS AFFILIATES SAMT VAR OCH EN AV DESS OCH DERAS RESPEKTIVE BEFATTNINGSHAVARE, CHEFER, OMBUD, MEDARBETARE, ANDRA PARTNERS OCH ANSTÄLLDA FRÅN ALLA SKADOR (OAVSETT OM DE ÄR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SOM FÖLJD AV NÅGOT ELLER UPPSTÅR PÅ ANNAT SÄTT), FÖRLUSTER, SKULDER, KOSTNADER OCH UTGIFTER AV ALLA OLIKA SLAG, KÄNDA OCH OKÄNDA, SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED TVISTER MELLAN DIG OCH TREDJE PART (INKLUSIVE ANDRA ARRANGÖRER, REGISTRANTER OCH ANDRA ICKE-ARRANGÖRER) I SAMBAND MED TJÄNSTERNA, DIN ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER EVENEMANG SOM ANGES DÄRI.

I SAMBAND MED DEN FÖREGÅENDE FRISTÄLLNINGEN AVSTÅR DU HÄRMED EVENTUELLA GÄLLANDE LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER, SOM VÄSENTLIGT ANSER: ”EN ALLMÄN FRISTÄLLNING GÄLLER INTE ANSVAR SOM BORGENÄREN INTE VET ELLER ANAR HA FUNNITS TILL SIN  FÖRDEL UNDER PERIODEN FÖR FRISTÄLLNINGEN, SOM, OM KÄND AV HAN/HON, MÅSTE HA HAFT EN MATERIELL PÅVERKAN PÅ HANS/HENNES UPPGÖRELSE MED GÄLDENÄREN. ”

19. Integritet

All information som tillhandahålls av dig eller samlas in av Race Roster i samband med Tjänsterna regleras av Race Rosters Sekretesspolicy. En kopia av den finns på https://raceroster.com/legal/privacy-policy, och som härmed inkluderas som referens i dessa Användarvillkor. Race Roster rekommenderar starkt att du granskar Sekretesspolicyn noggrant.

Arrangörer som registrerar Registranter manuellt med Programvaran, eller samlar in uppgifter om Registranter för Race Roster på Arrangörens vägnar, måste i den utsträckning det är möjligt och med bästa bemödande informera sådana Registranter om Race Rosters Sekretesspolicy och det faktum att registranter kan se policyn på https://raceroster.com/legal/privacy-policy.

20. Meddelanden

Meddelanden kan skickas till dig, antingen via e-post eller vanlig post till adressen i Race Rosters register. Genom att använda Webbplatsen eller Tjänsterna samtycker du till att Race Roster kommunicerar med dig elektroniskt. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Vi kan också tillhandahålla meddelanden om ändringar av dessa Användarvillkor eller andra ärenden genom att visa generella meddelanden eller länkar till meddelanden till dig på webbplatsen. Varje meddelande från dig till oss ska skickas skriftligen till vår postadress på Race Roster/Race Roster North America Corp., 186 York St London Ontario, Kanada N6A 1B5 Attn: Corporate Counsel.

21. Varumärkesinformation; Upphovsrätt, Klagomål om immateriella rättigheter

Race Rosters varumärken och logotyper (”Race Roster-varumärken”) som används och visas i samband med Tjänsterna är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Race Roster. Andra företags-, produkt- och tjänstenamn som används i samband med Tjänsterna kan vara varumärken eller servicevarumärken som ägs av tredje part (”Tredjepartsvarumärken” och, tillsammans med Race Roster-varumärkena, ”Varumärkena”). Tjänsternas erbjudanden ska inte tolkas som att, underförstått, estoppel eller på annat sätt, någon licens ska beviljas eller att en rätt att använda något varumärke som visas i samband med Tjänsterna utan föregående skriftligt medgivande från Race Roster specifikt för varje sådan användning ska beviljas. Varumärkena får inte användas för att nedvärdera Race Roster, någon tredje part eller Race Rosters eller tredje parts produkter eller tjänster, eller på något sätt (enligt Race Rosters egen bedömning) som kan skada Varumärkenas goodwill. Det är förbjudet att använda Varumärken som en del av en länk till eller från någon webbplats, om inte Race Roster godkänner upprättandet av en sådan länk genom föregående skriftligt samtycke, specifikt för varje sådan länk. All goodwill som genereras från användningen av ett Race Roster-varumärke ska vara till förmån för Race Roster.

Om inget annat uttryckligen anges är allt Innehåll som visas på denna Webbplats upphovsrättsskyddat av antingen Race Roster eller dess innehållsleverantörer från tredje part eller dess användare. Sammanställningen (det vill säga insamlingen, arrangemanget och hopsättningen) av allt Innehåll tillhör även den Race Roster exklusivt. Om inget annat uttryckligen anges här eller uttryckligen tillåts får du inte ändra, modifiera, kopiera, distribuera (för ersättning eller på annat sätt), sända, visa, utföra, reproducera, återanvända, publicera, licensiera, utforma, ladda ner, lagra för efterföljande användning, skapa härledda verk från, överföra eller sälja några uppgifter eller något innehåll som erhållits från denna Webbplats, helt eller delvis, inklusive text, bilder, ljud och video på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Race Roster, eller tillämpliga tredjepartsleverantörer eller användare. Användningen av Innehållet, inklusive bilder, av dig eller någon annan som har auktoriserats av dig, är förbjuden såvida det inte särskilt tillåts av Race Roster. All obehörig användning av text eller bilder kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, integritetslagar och publicitet och tillämpliga regler och stadgar. Race Roster garanterar inte och intygar inte att din användning av något Innehåll som visas på Webbplatsen inte bryter mot tredje parts rättigheter.

Klagomål om immateriella rättigheter Race Roster respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar sig att de som besöker Webbplatsen eller använder Tjänsterna gör detsamma. Om du tror att ditt verk har använts på Webbplatsen på något sätt som innebär en överträdelse meddelar du oss på copyright@raceroster.com. Meddelandet bör innehålla följande information:

 • En elektronisk eller fysisk signatur av en person som är auktoriserad att agera för ägaren av upphovsrätten som påstås ha kränkts;
 • En beskrivning av det verk du hävdar har överträtts, inklusive en kopia av verket eller webbadressen där verket finns;
 • Identifiering av platsen på Företagsplattformen för det material du hävdar har överträtts, eller länken eller hänvisningen till en annan webbplats som innehåller det material du hävdar har överträtts;
 • Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;
 • Ett uttalande av dig om att du har god anledning att tro att användningen av det omstridda materialet som klagomålet avser inte är godkänt av innehavaren, ombudet, ägaren eller enligt lag; och
 • Ett uttalande av dig om att informationen i detta meddelande är korrekt och ett påstående under påföljd om falsk angivelse, att du är ägaren av det material som påstås ha överträtt eller godkänts att agera på ägarens vägnar.

22. Allmänt

22.1 Hela avtalet.

Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Race Roster och reglerar din användning av Tjänsterna som en Arrangör, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, förslag, diskussioner eller kommunikationer mellan dig och Race Roster om ämnet häri, annat än något skriftligt Tilläggsavtal, om tillämpligt, mellan dig och en auktoriserad tjänsteman från Race Roster som rör ett eller flera specifika evenemang. Du kan också vara föremål för ytterligare regler och villkor som kan gälla när du använder affiliate-tjänster, Tredjepartsinnehåll, tredjepartsprogramvara eller Tjänsterna på ett annat sätt än som regleras av dessa Användarvillkor.

22.2 Val av lag och jurisdiktion; Ingen domstolsåtgärd.

Dessa Användarvillkor och din tillgång till och användning av denna Webbplats regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Provinsen Ontario och landet Kanada, utan möjlighet att tillgripa dess lagbestämmelser. Du samtycker till att alla åtgärder enligt lag och rättvisa som uppstår eller på något sätt är relaterade till dessa Användarvillkor endast ska avgöras i domstolarna i Ontario i Kanada, och du godkänner härmed oåterkalleligt och villkorslöst och underkastar dig exklusiv behörighet för sådana domstolar i alla rättegångar, handlingar eller förfaranden.

DU OCH RACE ROSTER GODKÄNNER ATT ALLA FÖRFARANDEN FÖR LÖSNINGAR ELLER FÖRFARANDE AV TVISTER ENBART KOMMER ATT GÖRAS PÅ EN INDIVIDUELL GRUND, OCH ATT VARKEN DU ELLER RACE ROSTER KOMMER ATT FÖRSÖKA FÅ TA EN TVIST TILL STÄMNING, EN REPRESENTATIV ÅTGÄRD ELLER EN SAMLAD ÅTGÄRD. DU OCH RACE ROSTER SAMSTÄMMER VIDARE MED ATT INGET FÖRFARANDE KOMMER ATT GÅ IHOP, KONSOLIDERAS ELLER KOMBINERAS MED ETT ANNAT FÖRFARANDE UTAN TIDIGARE SKRIFTLIGT SAMTYCKE FRÅN DIG, RACE ROSTER OCH ALLA PARTER TILL ETT SÅDANT FÖRFARANDE.

22.3 Dispensklausul; Ogiltiga bestämmelser.

Ett misslyckande eller en försening från Race Rosters sida för att utöva eller genomdriva en rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Inget muntligt avstående, ändring eller modifiering ska vara effektivt under några omständigheter. Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara ogiltig av en skiljeman eller domstol med behörig jurisdiktion, är parterna ändå överens om att skiljemannen eller domstolen ska sträva efter att slutföra parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen och de andra bestämmelserna i dessa Användaravtal ska verka i full kraft och effekt.

22.4 Tidsperiod för att göra anspråk.

Du samtycker till att, oavsett lag eller motsatt lag, så måste varje anspråk eller orsak till handling som uppstår till följd av eller är relaterad till användning av Tjänsterna eller dessa Användarvillkor lämnas in inom två (2) år efter att ett sådant anspråk eller orsak till handling uppstod, eller vara spärrad för alltid.

22.5 Titlar.

Avsnittsrubrikerna i dessa Användarvillkor är endast av bekvämlighetsskäl, och har ingen juridisk eller avtalsmässig effekt.

22.6 Överträdelser.

Rapportera eventuella överträdelser av dessa Användarvillkor via e-post till tos@raceroster.com.

22.7 Force Majeure.

Race Roster ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar i prestanda som beror helt eller delvis på någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll, eller rimlig kontroll från våra entreprenörer, ombud eller leverantörer, inklusive men inte begränsat till el- eller överföringsfel, strömavbrott, strejker eller andra arbetsstörningar, Guds verk, krig eller terror, översvämningar, sabotage, brand, naturkatastrofer eller andra katastrofer.

SCHEMA 1 – TILLÄGG FÖR UPPGIFTSBEHANDLING FÖR ARRANGÖRER AV EU-EVENEMANG

1. Ämnesområdet för detta Uppgiftsbehandlingsavtal

1.1. Detta tillägg till uppgiftsbehandling gäller för behandling av personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddslag som gäller för de tjänster som tillhandahålls enligt Race Roster Användarvillkor för Evenemangsarrangörer/Personuppgiftsbiträden (nedan kallat “Serviceavtalet”) .

1.2. Med EU:s dataskyddslag avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmäna dataskyddsförordningen).

1.3. Begrepp som “behandling”, “Personuppgifter”, “personuppgiftsansvarig” och “Personuppgiftsbiträden” ska ha den betydelse som tillskrivs dem i EU:s Dataskyddslag. Personuppgiftsansvarig för alla Personuppgifter som registrerats i Programvaran från en uppgiftslämnare är Race Roster, och Personuppgiftsbiträdet är den enhet som har åtkomst till Personuppgifterna med hjälp av Race Roster-programvaran, enligt definitionen i Serviceavtalet, dvs. Evenemangsarrangören och de som har behörighet till Personuppgifterna från Evenemangsarrangören, till exempel välgörenhetsorganisationer/ideella organisationer och tidtagare. Personuppgifter är all personlig identifierbar information om en EU-registrerad individ, och som laddas upp till Race Roster-programvaran. Sådana uppgifter kommer att behandlas i enlighet med Race Rosters Sekretesspolicy som finns på https://raceroster.com/legal/privacy-policy

1.4. I den mån som den som är Personuppgiftsansvarig kommer att behandla Personuppgifter som omfattas av EU:s dataskyddslag ska villkoren i detta tillägg för Databehandling gälla.

2. Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde

2.1. Den som agerar Personuppgiftsansvarig bestämmer mängden och typen av Personuppgifter som ska vara tillgängliga eller behandlas av Personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsbiträdet behandlar endast Personuppgifterna enligt vad som anges i Serviceavtalet.

2.2. I händelse av att en viss behandling av Personuppgifter krävs av Personuppgiftsbiträdet på grund av en rättslig skyldighet, ska den som är Personuppgiftsansvarig informera Personuppgiftsbiträdet om denna rättsliga skyldighet innan behandlingen, såvida inte denna lag uttryckligen förbjuder tillhandahållande av sådana uppgifter till den som är Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet ska aldrig behandla Personuppgifterna på ett sätt som är oförenligt med EU: s dataskyddslag.

2.3. Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet (“Parterna”) har ingått ett Serviceavtal för att dra nytta av Personuppgiftsansvariges expertis när det gäller att säkra Personuppgifterna för de ändamål som anges i Serviceavtalet. Personuppgiftsbiträdet ska ha rätt att utöva sitt eget gottfinnande vid val och användning av sådana medel och som denne anser nödvändiga för att uppnå dessa syften, med förbehåll för kraven i detta Tillägg till databehandling.

2.4. Personuppgiftsansvarige garanterar att denne har alla nödvändiga rättigheter att tillhandahålla Personuppgifter till Personuppgiftsbiträdet för att behandlingen ska utföras i förhållande till Tjänsterna. I den utsträckning som krävs enligt EU:s dataskyddslagstiftning är den som är Personuppgiftsansvarig ansvarig för att säkerställa att alla nödvändiga uppgiftslämnare samtycker till att denna behandling erhålls, och för att säkerställa att en registrering av sådana samtycken upprätthålls. Om ett sådant samtycke återkallas av uppgiftslämnaren är den Personuppgiftsansvarige ansvarig för att meddela om ett sådant återkallande till Personuppgiftsbiträdet, och Personuppgiftsansvarige är fortfarande ansvarig för att genomföra alla instruktioner för Personuppgiftsansvarige med avseende på vidare behandling av dessa Personuppgifter.

3. Sekretess

3.1. Utan att det påverkar de befintliga avtalsöverenskommelserna mellan Parterna ska Personuppgiftsansvarige informera alla sina anställda, ombud och/eller godkända underordnade behandlare som arbetar med att behandla Personuppgifterna vad gäller Personuppgifternas konfidentiella karaktär. Personuppgiftsbiträdet ska se till att alla sådana personer eller parter har undertecknat ett lämpligt sekretessavtal, är bundna av en sekretessplikt eller av en lämplig lagstadgad sekretessplikt.

4. Säkerhet

4.1. Vad gäller till den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och behandlingens sort, omfattning, sammanhang och ändamål samt risken för varierande sannolikhet och svårighetsgrad för fysiska personers rättigheter och friheter, utan att detta påverkar andra säkerhetsstandarder som Parterna har kommit överens om, ska Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträdet genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå för behandlingen av Personuppgifter som är lämplig för risken. Dessa åtgärder ska vid behov innehålla:

 1. åtgärder för att säkerställa att Personuppgifter endast kan nås av auktoriserad personal i syfte att uppfylla Serviceavtalet;
 2. vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska hänsyn särskilt tas till alla risker som utgörs av behandlingen, till exempel från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring, obehörig eller olaglig lagring, behandling, åtkomst eller utlämnande av Personuppgifter;
 3. anonymisering och kryptering av Personuppgifter;
 4. förmågan att säkerställa fortlöpande konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och försvar hos processystem och tjänster;
 5. förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till Personuppgifter i rätt tid i händelse av en fysisk eller teknisk incident;
 6. en process för att regelbundet testa, bedöma och utvärdera effektiviteten av tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten vid behandlingen av Personuppgifter; och
 7. åtgärder för att identifiera sårbarheter med avseende på behandling av Personuppgifter i system som används för att tillhandahålla tjänster till Personuppgiftsansvarig.

4.2. Personuppgiftsbiträdet ska alltid ha en lämplig skriftlig säkerhetspolicy med avseende på behandlingen av Personuppgifter, som i samtliga fall beskriver de åtgärder som anges i Avsnitt 4.1.

4.3. På begäran av den Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet visa de åtgärder denne har vidtagit enligt detta Avsnitt 4, och ska tillåta den Personuppgiftsansvarige att granska och testa sådana åtgärder. Den Personuppgiftsansvarige har rätt att med minst 14 dagars varsel till Personuppgiftsbiträdet utföra, eller ha utfört av en tredje part som har ingått ett sekretessavtal med Personuppgiftsansvarige, granskningar av Personuppgiftsbiträdets lokaler och verksamhet som avser Personuppgifterna. Personuppgiftsbiträdet ska samarbeta med sådana granskningar som utförs av eller för Personuppgiftsansvariges räkning, och ska ge den Personuppgiftsansvariges revisorer rimlig tillgång till alla lokaler och enheter som är involverade i behandlingen av Personuppgifterna. Personuppgiftsbiträdet ska ge den Personuppgiftsansvarige och/eller Personuppgiftsansvariges revisorer tillgång till all information som rör behandlingen av Personuppgifterna som rimligen kan komma att krävas av den Personuppgiftsansvarige, för att säkerställa Personuppgiftsbiträdets överensstämmelse med dessa Tillägg till Uppgiftsbehandling.

5. Förbättringar av säkerheten

5.1. Parterna vidkänns att säkerhetskraven ständigt förändras och att effektiv säkerhet kräver frekvent utvärdering och regelbundna förbättringar av föråldrade säkerhetsåtgärder. Personuppgiftsbiträdet kommer därför fortlöpande att utvärdera de åtgärder som genomförts i enlighet med Avsnitt 4, och kommer att skärpa, komplettera och förbättra dessa åtgärder för att upprätthålla överensstämmelse med kraven i Avsnitt 4.

5.2. Om en ändring av detta Tillägg till databehandling är nödvändig för att kunna utföra en ytterligare instruktion till personuppgiftsansvarig, eller för att förbättra säkerhetsåtgärder som emellanåt kan komma att krävas efter ändringar i EU:s dataskyddslag eller av dataskyddsmyndigheter med behörig jurisdiktion, ska Parterna förhandla om sådana ändringar i god tro.

6. Överföringar av uppgifter

6.1. Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart underrätta Personuppgiftsansvarig om (planerade) permanenta eller tillfälliga överföringar av Personuppgifter till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, andra än de som har ansetts vara adekvata av EU-kommissionen enligt EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG eller som följer EU-USA Privacy Shield Framework enligt US U.S. Department of Commerce.

7. Informationsskyldigheter och incidenthantering

7.1. När Personuppgiftsbiträdet blir medveten om en incident som påverkar behandlingen av Personuppgifterna som omfattas av Serviceavtalet ska denne omedelbart meddela Personuppgiftsansvarige om händelsen, alltid samarbeta med Personuppgiftsansvarige och följa Personuppgiftsansvariges instruktioner med avseende på sådana incidenter, för att göra det möjligt för Personuppgiftsansvarige att formulera ett korrekt svar och att vidta lämpliga ytterligare steg med avseende på incidenten.

7.2. Uttrycket “incident” som används i Avsnitt 7.1 ska under alla omständigheter tolkas som:

 1. ett klagomål eller en begäran om utövandet av uppgiftslämnarens rättigheter enligt EU:s dataskyddslag;
 2. en utredning om eller beslagtagande av Personuppgifter av myndigheter, eller en specifik indikation på att en sådan utredning eller beslag är på gång;
 3. obehörig eller oavsiktlig åtkomst, bearbetning, radering, förlust eller någon form av olaglig behandling av Personuppgifterna;
 4. brott mot säkerheten och/eller konfidentialiteten enligt Avsnitt 3 och 4 i detta Tillägg för databehandling, som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller åtkomst till Personuppgifterna, eller någon indikation på att sådan överträdelse har ägt rum eller håller på att äga rum; eller
 5. då, enligt Personuppgiftsbiträdet, genomföradet av en instruktion som mottagits från den Personuppgiftsansvarige bryter mot tillämpliga lagar som Personuppgiftsansvarige eller Personuppgiftsbiträdet är föremål för.

7.3. Personuppgiftsbiträdet ska alltid ha skriftliga procedurer som gör det möjligt för denne att snabbt svara Personuppgiftsansvarige angående en incident. Om incidenten rimligen kan kräva en dataintrångsanmälan från Personuppgiftsansvarige enligt EU:s dataskyddslag, ska Personuppgiftsbiträdet genomföra sina skriftliga förfaranden på ett sådant sätt att denne är i stånd att underrätta Personuppgiftsansvarige senast 24 timmar efter att ha blivit medveten om en sådan händelse.

7.4. Alla meddelanden som skickas till Personuppgiftsansvarige enligt detta Avsnitt 7 ska riktas till den Personuppgiftsansvarige och ska innehålla:

 1. en beskrivning av incidentens karaktär, inklusive om möjligt de berörda kategorierna och det ungefärliga antalet uppgiftslämnare och de berörda kategorierna, samt det ungefärliga antalet Personuppgifter,
 2. namnet och kontaktuppgifterna för Personuppgiftsbiträdets dataskyddsombud eller en annan kontaktpunkt där mer information kan erhållas;
 3. en beskrivning av de troliga konsekvenserna av incidenten; och
 4. en beskrivning av de åtgärder som Personuppgiftsbiträdet har vidtagit eller föreslagit för att ta itu med incidenten, inklusive och i förekommande fall åtgärder för att mildra dess eventuella negativa effekter.

8. Kontrakt med underordnade behandlare

8.1. En tredje part (underordnad behandlare) som behandlar Personuppgifter på Personuppgiftsansvariges eller Personuppgiftsbiträdets vägnar måste följa samma skyldigheter som anges i detta Tillägg. Ett generellt bemyndigande att engagera tredje part i samband med Tjänsterna och att fortsätta använda sådana underordnade behandlare beviljas härmed under förutsättning att sådana underordnade behandlare bekräftas för att uppfylla kraven i EU:s dataskyddslag.

8.2. Utan att motsäga alla tillstånd från Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i föregående stycke ska Personuppgiftsbiträdet hållas fullt ansvarig gentemot Personuppgiftsansvarige för utförandet av sådana underordnade behandlare som inte uppfyller sina skyddsskyldigheter gällande Personuppgifterna.

8.3. Personuppgiftsbiträdet ska se till att den underordnade behandlaren är bunden av samma skyldigheter för Personuppgifter som Personuppgiftsansvarige enligt detta Tillägg till uppgiftsbehandling, och ska övervaka efterlevnaden av detta och måste särskilt påtvinga sina underordnade behandlare skyldigheten att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen kommer att uppfylla kraven i EU:s dataskyddslag.

8.4. Personuppgiftsansvarige kan begära att Personuppgiftsbiträdet granskar en tredje parts underordnade behandlare eller ger en bekräftelse på att en sådan granskning har ägt rum (eller, om tillgängligt, erhållit eller hjälpt Personuppgiftsansvarige att erhålla en tredjepartsrevisionsrapport om den underordnade behandlarens verksamhet) för att säkerställa efterlevnad av skyldigheterna enligt detta Tillägg.

9. Återlämnande eller förstörelse av Personuppgifter

9.1. Vid uppsägning av Serviceavtalet eller efter fullgörandet av alla syften som överenskommits inom ramen för Tjänsterna och då ingen ytterligare behandling krävs, ska Personuppgiftsbiträdet inte längre ha tillgång till Personuppgifter med hjälp av Race Roster-programvaran.

9.2. Personuppgiftsbiträdet ska underrätta alla tredje parter som stöder sin egen behandling av Personuppgifterna om uppsägningen av Tjänsterna, och ska se till att alla sådana tredje parter förstår att de inte längre har tillgång till Personuppgifterna med hjälp av Race Roster-programvaran.

10. Assistans för Personuppgiftsansvarige

10.1. Personuppgiftsbiträdet ska bistå Personuppgiftsansvarige genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, för att uppfylla den Personuppgiftsansvariges skyldighet att svara på förfrågningar om att utöva uppgiftslämnarens rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.

10.2. Personuppgiftsbiträdet ska ställa all information till förfogande för den Personuppgiftsansvariges, så som är nödvändigt för att visa att Personuppgiftsbiträdets skyldigheter följs och möjliggöra och bidra till revisioner, inklusive inspektioner, som utförs av den Personuppgiftsansvarige eller annan revisor som Personuppgiftsansvarige har gett uppdraget till.

11. Skadeersättning

11.1. Personuppgiftsbiträdet gottgör Personuppgiftsansvarige och håller Personuppgiftsansvarige immun mot alla anspråk, handlingar, tredjepartsanspråk, förluster, skador och utgifter som Personuppgiftsansvarige ådrar sig och som uppstår direkt eller indirekt på grund av eller i samband med ett brott mot detta Tillägg till databehandling och/eller EU:s dataskyddslag från Personuppgiftsbiträdet.

11.2. Den Personuppgiftsansvarige gottgör Personuppgiftsbiträdet och håller Personuppgiftsbiträdet immun mot alla anspråk, handlingar, tredjepartsanspråk, förluster, skador och utgifter som Personuppgiftsbiträdet ådrar sig och som uppstår direkt eller indirekt på grund av eller i samband med ett brott mot detta Tillägg till databehandling och/eller EU:s dataskyddslag från Personuppgiftsansvarige.